Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa pomp

Przedmiot:

Dostawa pomp

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.178541707
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 800,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych"
Jest to zamówienie o kodzie numerycznym słownika głównego CPV: CPV42120000-6 (Pompy i sprężarki)
2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ,,Oferta").
3. Pompy muszą posiadać:
- możliwość zmiany parametrów pracy przyciskami na przedniej obudowie pompy;
- współczynnik sprawności energetycznej EEI < 0,23.
4. Każda pompa musi być wyposażona w moduł lub inne urządzenie umożliwiające zmianę parametrów pompy za pomocą pilota lub innego urządzenia bezprzewodowego, przy czym zmiana parametrów musi następować bez ingerencji fizycznej i mechanicznej w pompę.
5. Każda dostarczona pompa winna posiadać tabliczkę znamionową określającą:
o nazwę producenta,
o typ i wielkość pompy,
o numer identyfikacyjny pompy,
o dopuszczalne parametry robocze pracy (ciśnienie i temperaturę),
o parametry nominalne pompy,
o parametry elektryczne silnika pompy.
8. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
8.1. Być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego,
8.2. Posiadać atest higieniczny PZH (dot. pomp c.w.u.) oraz Certyfikat zgodności WE (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą nr 2014/68/UE w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
8.3. Spełniać wymagania przewidziane w:
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1226 wraz z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2016 poz. 1036) wprowadzającym do prawa polskiego Dyrektywę 2014/68/UE.
9. Wymagany okres gwarancji jakości na oferowane urządzenia 24 miesiące, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.

Dokument nr: KZP-1/253/TT/32/18

Otwarcie ofert: 2.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego (w MPEC - Rzeszów Sp. z o. o., przy ul. Staszica 24 w Rzeszowie), w sali konferencyjnej na I piętrze.

Składanie ofert:
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w SIWZ należy składać bezpośrednio w sekretariacie Zamawiającego ( I piętro, pok. Nr 108 ) przy ul. Staszica 24 w Rzeszowie lub przesłać na adres MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów.
dn.13.07.2018 r. o godzinie 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce dostawy: Magazyn MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie
w godzinach od 800 -1400, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.

Wymagania:
n. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawą". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 5/2008, zwany dalej ,,Regulaminem".
II A. NEGOCJACJE:
Zamawiający zastrzega sobie w oparciu o § 12 ust. 5 Regulaminu, prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcą/ami, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.
Ul. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Instrukcja Warunków Zamówienia (zwana dalej ,,Instrukcją") zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.mpecrzeszow.pl.
Uzyskać ją można również nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 24 w Rzeszowie (pok. 102, I piętro).
6. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych tj. spełniających warunki określone w Załączniku nr 4 do SIWZ (,,Wymagania techniczne dla pomp elektronicznych bezdławnicowych"). Udowodnienie równoważności zamienników spoczywa na Wykonawcy, w szczególności za pomocą kart katalogowych.
7. W ofercie należy uwzględnić do każdej pompy obiegowej i cyrkulacyjnej przeciwkołnierze przyłączeniowe (przyłącza kołnierzowe) lub przyłącza gwintowane (półśrubunki przyłączeniowe) w zależności od jej typu. W przypadku pomp cyrkulacyjnych przyłącza winny być wykonane z mosiądzu, brązu lub stali nierdzewnej w gat. 304, 316 lub 321.
V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IX. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 800,00 PLN (słownie: osiemset 00/100 PLN).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13 lipca 2018 r. do godziny 11:00.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z Procedurą, a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 18 pkt 4 Procedury.
Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu:
przelew na konto MPEC - Rzeszów Sp. z o.o., ul. Staszica 24, 35 -051 Rzeszów, .Bank Pekao S.A. w Warszawie 05 1240 6292 1111 0010 5014 9475, z opisem identyfikującym niniejsze postępowanie, z podaniem znaku sprawy (znak sprawy - KZP-1/253/TT/32/18).
Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek MPEC -
Rzeszów Sp. z o.o. przed upływem terminu składania ofert.
Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium.
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z rym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w pkt 2 ppkt b
d, oryginał dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, gdy:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 6 pkt 1-3 Procedury, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 4 Procedury, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w § 27 Procedury, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako naj korzystniej szej.
- Wykonawca którego ofertę wybrano:
o odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych wymogów Gwaranta w treści gwarancji w zakresie doręczania wezwania do zapłaty, tj. za pośrednictwem banku ani też poświadczenia podpisów przez bank na żądaniu zapłaty z gwarancjami.
W zakresie zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zapłaty gwarancja nie może zawierać dodatkowych ograniczeń dla Zamawiającego w kwestii terminu realizacji zapłaty (w szczególności termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty).
Z dokumentów, których Gwarant może wymagać od Zamawiającego w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie odpisu z KRS lub Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 687 z późn. zm.), celem wykazania, że osoby które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Zamawiającego, są uprawnione do jego reprezentowania.
5. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli nie na jednego, ani kilku spośród nich).
6. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczenia określonego w pkt 2b).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, j eżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia;
3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
Znak sprawy: KZP-1/253/TT/32/18
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę, adres Wykonawcy, cenę oferty, termin dostawy, okres gwarancji oraz warunki płatności.
2.3. Informacje, o których mowa w pkt 2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, a także przekazuje wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.