Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
190z dziś
2639z ostatnich 7 dni
11811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych oraz dokumentacja projektowej

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych oraz dokumentacja projektowej

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŁAPEK
ul. Rynek 26
62-406 Lądek
powiat: słupecki
tel./63/ 276 35 12, 63 276 38 75.
natalia.smiechowska@gminaladek.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Lądek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu rozeznania cenowego:
Przedmiotem rozeznania cenowego jest realizacja zadania pod nazwą: ,,Budowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek"
Nr RPWP.04.02.01-30-0016/17 na operację w tamach: Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.2
Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami
oraz uzupełnianie istniejących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa PSZOK w trybie zaprojektuj i wybuduj
na działkach nr 635, 636, 637/1, obręb Lądek, Gmina Lądek:
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę;
- Przygotowanie inwestycji (Wycinka drzew, Przygotowanie terenu, niwelacja);
- Powierzchnie utwardzone wraz z odwodnieniem (roboty ziemne, podbudowa, utwardzenie, krawężniki,
instalacja kanalizacji) (utwardzenie placu i utwardzenie chodników);
- Ogrodzenie, brama wjazdowa, zieleń ochronna wokół punktu (ogrodzenie, brama, zieleń ochronna
(nasadzenia zieleni ochronnej);
- Instalacja wodociągowa, przyłącze, hydranty (instalacja wodociągowa, hydrant, przyłącze na terenie
planowanej inwestycji);
- Instalacja elektryczna, system oświetlenia placu (instalacje elektryczne (w tym monitoringowa
i alarmowa), przyłącze, jeden słup oświetleniowy z OZE, dwa słupy
oświetleniowe)
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik do niniejszego
rozeznania cenowego.

Dokument nr: PP .042.3.9.2.2018

Składanie ofert:
V. Miejsce i termia składania propozycji cenowych:
Propozycje cenowe prosimy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 13.07.2018 r.
godz. 9:00, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lądku od godz. 7.30
do godz.15;30 z opisem:
- propozycja cenowa na ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) na terenie Gminy Lądek" - roboty budowlane oraz dokumentacja
Akceptowalne formy składania propozycji cenowych:
1) Przesyłka pocztowa/kurierska na adres: Urząd Gminy w Lądku, ul. Rynek 26,
62-406 Lądek -- liczy się data dostarczenia (nie data stempla pocztowegp).
2) Osobiście pod adresem: Gmina Lądek, ul. Rynek 26,62-406 Lądek -- sekretariat
3) mailem na adres: natalia.smiechowska@gminaladek.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2019r.
Rodzaj zamówienia: - usługa

Wymagania:
III. Wymagania Zamawiającego:
O zamówienie/zamówienia mogą, ubiegać się osoby mające stosowne uprawnienia do w/w funkcji określone
przepisami prawa.
VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest przedłożyć
następujące dokumenty:
1. Wypełnioną propozycję cenową (wg załączonego wzoru)-załącznik nr 1 .
VII. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1. Propozycja cenowa winna być sporządzona według propozycji cenowej, stanowiącej załącznik do
rozeznania cenowego.
2. Wszystkie dokumenty odnoszące się do propozycji cenowej powinny być sporządzone w języku
polskim, pismem czytelnym.
3. Propozycja cenowa oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami
ustawowymi lub podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta, w przypadku składania
propozycji cenowej przez kilka podmiotów występujących wspólnie.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem propozycji cenowej.
5. Propozycję cenową należy złożyć w jednym egzemplarzu.
6. Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo.
IX. Przesłanki do odrzucenia propozycji cenowej
Odrzuceniu podlegają propozycje cenowe:
1) których treść nie odpowiada treści rozeznania cenowegp lub
2) złożone przez oferenta niespełzającego warunków, określonych w rozeznaniu cenowym.
Propozycje cenowe złożone po terminie składania, określonym w rozeznaniu cenowym, zamawiający
niezwłocznie niszczy formularze propozycji cenowych.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. --
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., póz. 2164 ze zm.).
Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych
z planowanym zamówieniem publicznym.

Kontakt:
VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest: Natalia Śmiechowska -- nr telefonu 63 276
38 75.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.