Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka zewnętrznego murowanego przewodu kominowego

Przedmiot:

Rozbiórka zewnętrznego murowanego przewodu kominowego

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 48 86 333, 91 48 86 301, tel. 91 35 16 568
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROBOTY BUDOWLANE

ul. Bogusława X 33

Rozbiórka zewnętrznego murowanego przewodu kominowego, przymurowanego do tylnej ściany budynku frontowego przy ul. Księcia Bogusława X 33 w Szczecinie

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1) Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku,

2) Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej,

3) Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach,

4) Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi

5) Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami p.poż.

Dokument nr: 54/2018

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert - 13.07.2018 r. o godz. 09:15, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 9.

Składanie ofert:
Termin składania ofert - 13.07.2018 r. do godz. 09:00, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 9. Dział Zamówień Publicznych, Marta Michalska tel. 91 48 86 346.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin - 25 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót

Wymagania:
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami p.poż.
Wykonawca będzie prowadził roboty rozbiórkowe w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wizji lokalnej celem uwzględnienia wszystkich składników kształtujących ostateczną cenę oferty.

4. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy:
Którzy dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Forma oferty:

1) Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego poniżej wzoru), kosztorys ofertowy, kopia uprawnień, zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego.

2) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,oferta na wykonanie ......................, w Szczecinie". (robota z ogłoszenia).
Kryterium oceny:

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

2) Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawcę w oparciu o przedmiar robót i wizji w terenie.

3) Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.
UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,

2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.).
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK, przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

Uwagi:
INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO

- informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w

sprawach ochrony swoich danych pod adresem iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać

Pana/Pani dane w celu:

- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panem/Panią, a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

VI. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

b) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu rozliczenia umowy.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Kontakt:
3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Pan Marek Belcarski tel. 91 35 16 568, Dział Inwestycji ul. Jagiellońska 34c Szczecin

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.