Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2517z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Urządzenie terenu wokół budynku

Przedmiot:

Urządzenie terenu wokół budynku

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JABŁONNA
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
powiat: legionowski
Tel. 22 767 73 00 do 47 Fax. 22 774 38 34
urzad@jablonna.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jabłonna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urządzenie terenu wokół budynku Klubu Rolnika w Bożej Woli
- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola

3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty przy zagospodarowaniu terenu Klubu Rolnika w Bożej Woli, gmina Jabłonna polegające na wywiezieniu gruzu, niwelacji terenu, nawiezienie czarnej ziemi i zasianie trawy w części od strony lasu, montaż piłko chwytu od strony południowej oraz od strony budynku klubu, wykonanie nowego ogrodzenia od ulicy Dębowej wraz z przesuwną bramą wjazdową, po zdemontowaniu starego ogrodzenia.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
o załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
o załącznik nr 2 - wzór umowy

CPV: 45111291-4, 45112700-2, 45223100-7

Dokument nr: GK.7021.2.6.2018, ZP.271.2.110.2018

Otwarcie ofert: 10.3 Miejsce otwarcia ofert:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
10.4 Termin otwarcia ofert:
13.07.2018 r. godz. 13.00

Składanie ofert:
10.2 Termin składania ofert:
13.07.2018 r. godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia.
4.1. rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy
4.2. zakończenie: 28.09.2018 r.

Wymagania:
2.2 Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
2.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
2.4 Do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn.zm.).
2.5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
2.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert;
2) przedłużenia terminu składania ofert;
3) poprawienia w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
4) wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty,
5) wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
6) wezwania do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw;
7) wezwania wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie; wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach;
8) unieważnienia niniejszego postępowania jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) cena najkorzystniejszej oferty przekracza równowartość 30 000 euro.
9) unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.7 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
b) będzie złożona po terminie składania ofert;
c) będzie zawierała rażąco niską cenę;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów 0 będzie niezgodna z obowiązującymi przepisami.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5.2. Jeżeli wykonawca, w celu spełnienia warunku wymienionego w ust. 1, 2 i 3, powołuje się na zasoby innych podmiotów lub osób, to osoby te lub podmioty muszą brać udział w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
6.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie, że wykonawca: spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania;
2) wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia posiadający wymagane uprawnienia do wykonywanych przez nie czynności - wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania,
4) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem.
6.2 Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
7.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
7.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Termin związania ofertą.
8.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
9. Opis sposobu przygotowywania oferty
9.1 Na ofertę składają się:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2;
9.2 Do oferty należy również dołączyć pozostałe n/w dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2) Pełnomocnictwo / upoważnienie dla osoby podpisującej ofertę jeśli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych.
9.3 Ofertę należy sporządzić i złożyć w formie: pisemnej / faksem / elektronicznie.
9.4 Oferta ma być sporządzona w języku polskim .
9.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.6 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub przez upoważnionego przedstawiciela.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 10.1 Miejsce składania ofert:
Pokój nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta) w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna w szczelnie zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie z napisem:
,,Urządzenie terenu wokół budynku Klubu Rolnika w Bożej Woli"

Kontakt:
7.3. Osobą do kontaktów jest: Jolanta Ozdarska - specjalista ds. gospodarki komunalnej, tel. 22 767 33 83

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.