Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
391z dziś
2840z ostatnich 7 dni
12012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie pomieszczeń

Przedmiot:

Malowanie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
powiat: poznański
(+48) 61 8923 600, (+48) 61 8122 140
i.stefanska@murowana-goslina.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Murowana Goślina
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
malowanie pomieszczeń w budynku OSP w Murowanej Goślinie
Zakres robót objętych zapytaniem
1. Przygotowanie powierzchni grzejników do malowania i jednokrotne malowanie ich farbą olejną (kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym) - ok. 32 m2
2. Przygotowanie powierzchni rur do malowania i jednokrotne malowanie ich farbą olejną (kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym) - ok. 30 mb
3. Malowanie ścian - Przygotowanie powierzchni do malowania, likwidacja zacieków, zagruntowanie
preparatem gruntującym oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną w kolorze pastelowym (kolor
do uzgodnienia z Zamawiającym). Powierzchnia wymalowania powinna być bez uszkodzeń, smug,
prześwitów i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań i łuszczenia. Faktura wymalowania powinna
odpowiadać gładkości podłoża - gładzi gipsowej lub tynku. - ok. 500m2
4. Malowanie sufitów - Przygotowanie powierzchni do malowania, likwidacja zacieków, zagruntowanie
preparatem gruntującym oraz dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym. Powierzchnia
wymalowania powinna być bez uszkodzeń, smug, prześwitów i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań i
łuszczenia. Faktura wymalowania powinna odpowiadać gładkości podłoża - gładzi gipsowej lub tynku. - ok.
240m2
2. Do obowiązków wykonawcy będzie należało:
a) Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami
technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy technicznej;
b) Realizacja prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością i rzetelnością zawodową mając na
uwadze interes Gminy i obowiązujące przepisy, a w szczególności zobowiązuje się zastosować
rozwiązania projektowe.
c) Wykonawca udzieli Gminie min. 24 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy
od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;
d) Protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
e) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,, zapewnienie dozoru mienia na terenie robót.
f) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie Prawo
budowlane, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
g) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie
z kosztami utylizacji, jako wytwarzający odpady - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
h) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na części obiektu
i terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, zapewnienie
sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
i) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót
i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, uporządkowanie z błota i innych nieczystości dróg,
po których odbywa się transport materiałów związanych z realizacją ww. inwestycji;
j) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych
lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni
lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy;
k) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagania norm.
l) Uzgadnianie z Gminą terminu odbioru;
m) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Gminę w trakcie trwania robót w terminie nie
dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. Termin ten nie może mieć
wpływu na wydłużenie terminu niniejszej umowy;
n) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć
w pełnej wysokości;
o) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej,
p) Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 12 lipca 2018 roku do godz. 10:00
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2018 r., do godz. 10.00 pisemnie w Kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy Placu Powstańców Wielkopolskich 9 lub e-mailem na adres
i.stefanska@murowana-goslina.pl
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu
jej składania.
Gmina może odstąpić od wyboru wykonawcy i złożenia zamówienia bez podania przyczyn.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zadania:
o zakończenie prac - do 31 sierpnia 2018r.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
należy ją złożyć pisemnie - na kopercie umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy
oraz napis: ,,propozycja cenowa na zadanie pn. ,,Malowanie pomieszczeń w budynku OSP w Murowanej
Goślinie" lub e-mailem na adres: i.stefanska@murowana-goslina.pl
a) cena końcowa w niej podana ma być wyrażone cyfrowo i słownie,
b) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
c) ma obejmować całość zapytania,
d) oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana
przez oferenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za szkody w wykonywanych przez siebie pracach
do czasu odbioru końcowego robót.
Termin ważności oferty ustala się na 60 dni.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena brutto -100% najtańsza oferta przeliczone wg wzoru
póz. 1 x 0,10 + póz. 2 x 0,05 + póz. 3 x 0,50 + póz. 4 x 0,35
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym
przez niego wymogom.
Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w częściach jeżeli okaże się, że środki
finansowe przeznaczone na realizacje zamówienia są niewystarczające.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy/ r. budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (stawka oraz kwota).
Zaoferowana cena stanowi jedyne pełne wynagrodzenie, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia. Obejmuje w szczególności:
- wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania
przedmiotu umowy;
- wszystkie koszty związane z organizacją budowy
- wszystkie koszty związane z ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich
otoczenia;
- wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;
- wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;
- wszelkie koszty związane z przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych.
Ostateczny zakres robót i wartość prac będzie ustalona po wyborze wykonawczy.
Przedstawione ceny jednostkowe nie podlegają zmianie w trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót
wystawi fakturę na rzecz Gminy. Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo
wypełnionej faktury oraz protokołu odbioru w siedzibie Gminy. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.