Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 9
81-703 Sopot
powiat: Sopot
tel: 58 740 43 00 fax: 58 555 97 11
sekretariat@strefa.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja hali nr 26"
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Przedmiot Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
zamówienia: ,,Modernizacja hali nr 26"
Numer zamówienia: DOP/2/7/2018
Tryb udzjelenia zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty - postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (zwana dalej ,,Zamawiającym"), zaprasza
do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (zwanego dalej ,,Zaproszeniem') na usługę
p.n. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Remont dachu Hali nr
33", zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu oraz wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia (zwanym dalej ,,Wzorem umowy). Niniejsze
postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w języku
polskim.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie Pełnienie Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Modernizacja hali nr 26". Usługa obejmuje
pełnienie przez Wykonawcę obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
a w szczególności:
a. reprezentowanie inwestora na placu prowadzonych prac przez sprawowanie kontroli
zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;
b. sprawdzanie właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych prac,
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
c. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i prawidłowej ich realizacji;
d. sprawdzanie i odbiór robót rozbiórkowych ulegających zakryciu;
e. przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych robót;
f. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz uprzątnięcia terenu, a także, na żądanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeń;
g. udział w czynnościach odbioru końcowego robót;
h. weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę,
i. udział w odbiorze dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę,
j. wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach
związanych z realizacją zadania;
k. sprawowanie nadzoru nad robotami w zakresie zadań dodatkowych, niezbędnych do
wykonania zadania wynikłymi w trakcie realizacji prac budowlanych objętych umową.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Nadzór Inwestorski nad realizacją całości zadnia,
składającego się z poniższych podzadań:
a. rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych,
b. usuwanie z dachu porostów krzewów i drzew oraz innej roślinności,
c. rozebranie obróbek murów, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku,
d. rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku,
e. rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku,
f. instalacja odgromowa demontaż + wykonanie nowej (odwzorowanie),
g. podkład pokrycia dachu Abizol R, lub równoważnego,
h. położenie papy PYE PV 250 55,2H 7,5,
i. wykonanie obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej,
j. wykonanie rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej,
k. wykonanie - zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej,
l. wykonanie rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej,
m. wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki,
n. skucie luźnego tynku na elewacjach,
o. regeneracja powłoki tynku w strukturze istniejącej (uzupełnienie),
p. mycie i piaskowanie elewacji wschodniej i zachodniej (renowacja),
q. malowanie pozostałych elewacji SILANU W, lub równoważnym preparatem,
r. szklenie okien,
s. malowanie okien.
3. Dokumentacja dotycząca robót opisanych w rozdziale I pkt 2 Zaproszenia stanowi załącznik
nr 3 do Zaproszenia: ,,Projekt kolorystyki elewacji obiektu budowlanego nr 26" opracowany
przez Szabłowscy Architekci Stanisław Szabłowski oraz Pracownię Projektową Konar
sp. z o. o. sp. k.
4. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty winien szczegółowo zapoznać się z
dokumentacją oraz dokonać wizji lokalnej terenu, dla właściwego przygotowania oferty.

Dokument nr: DOP/2/7/2018

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie PSSE w zaklejonych
kopertach opisanych jako: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
,,Modernizacja hali nr 26" - nr zamówienia DOP/2/7/2018".
2. Miejsce złożenia/przesłania ofert:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
3. Termin składania ofert:
do dnia 9.07.2018r. do godz. 10;00.
(w przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data i godzina wpływu).

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: do momentu odbioru prac od Wykonawcy nadzorowanych prac (planowany
termin zakończenia robót budowlanych: 31 lipca 2018 r.).

Wymagania:
III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena musi być wyrażona w polskich złotych i groszach cyfrowo oraz słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena może być tylko jedna za oferowany
przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Każdy Wykonawca może podać
tylko jedną cenę.
2. Cena podana w ofercie będzie obejmować wszystkie koszty i składniki wynikające wprost
z Zaproszenia oraz Wzoru umowy, jak również koszty w nich nieujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia lub jego wykonanie obciążone będzie wadami.
3. Cena ofertowa stanowić będzie w umowie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie
ryczałtowe stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i nie podlega
podwyższeniu.
4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo
sprawdził warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dot. uprawnień
budowlanych i przynależności do OIIB);
b. wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją min. 1 zadania
polegającego na wykonaniu prac polegających na remoncie, modernizacji lub budowy
dachu nad obiektem przemysłowym lub magazynowym. Za usługę polegającą na pełnieniu
nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na zarządzaniu lub
pełnieniu kontroli lub nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami zamawiającego
w zakresie sprawozdawczości;
2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia",
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części
V Zaproszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało
odrzuceniem oferty.
3. Oferty, w których cena wyrażona będzie niezgodnie z rozdziałem III pkt 1 i pkt 3
Zaproszenia, podlegają bezwzględnemu odrzuceniu, z pominięciem trybu wezwania do
uzupełnienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Zaproszenia,
anulowania postępowania oraz do odstąpienia od finalnego wyboru Wykonawcy w każdym
czasie i na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być zgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
2. Oferta musi zawierać:
a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 1 do Zaproszenia;
b. wypełniony wykaz, zawierający co najmniej 1 zlecenie o zakresie wskazanym
w rozdziale IV pkt 1 lit. b, zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z wymaganymi poświadczeniami potwierdzającymi
należyte wykonanie - wg załącznika nr 2 do Zaproszenia',
c. poświadczenia wykonania zamówienia z należytą starannością przez Wykonawcę,
0 którym mowa w rozdziale IV pkt 1 lit. b Zaproszenia, w formie listu referencyjnego lub
protokołu odbioru;
d. pełnomocnictwo (w przypadku podpisywania oferty przez osoby(ę) niewymienione@
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy);
e. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub aktualną informację z Centralnej Ewidencji
1 Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż 1 miesiąc przed dniem złożenia
oferty);
f. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię posiadanych uprawnień budowlanych
Wykonawcy, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń, wraz z dołączonym aktualnym zaświadczeniem
przynależności do OIIB;
g. jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest
udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, zaleca się,
aby strony oferty (wraz z załącznikami) były ponumerowane kolejno, a wszystkie karty oferty
były ze sobą trwale spięte.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)
do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty lub osobę(y) posiadającą(e) stosowne pełnomocnictwo, przy czym:
a. załączone do oferty kopie dokumentów powinny być sporządzone w formie kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem;

b. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane
(lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upełnomocnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby parafującej).
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści
Zaproszenia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów ofertowania.
7. W przypadku oferty niekompletnej - zawierającej braki (z zastrzeżeniem rozdziału IV pkt3
Zaproszenia), Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej uzupełnienia w sposób wskazany
w wezwaniu.
8. Zamawiający w celu przyspieszenia postępowania zastrzega sobie prawo do wysyłania
wezwań do uzupełnienia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, na aktualny
i użytkowany adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wysłane
w ten sposób wezwanie uznaje się za skutecznie doręczone i rozpoczyna bieg terminu
wymaganego do uzupełnienia oferty.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
VIII. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA ZLECENIA
1. Zlecenie z wyłonionym w toku postępowania Wykonawcą będzie uwzględniało wszelkie
postanowienia Zaproszenia.
2. Podpisanie zlecenia nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Kontakt:
IX. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem, Wykonawcy przekazują
wyłącznie w formie pisemnej w języku polskim na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 9, 81-703 Sopot
lub numer faksu: 58 555 97 11
i dodatkowo na adres email: d.boratynski@strefa.gda.pl
2. Dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z miejscem, którego dotyczy postępowanie, jest
możliwe po uprzednim ustaleniu terminu w dniu roboczym w godzinach 8.00 - 16.00. Osobą
uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dominik Boratyński - 601 208 816.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.