Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
2818z ostatnich 7 dni
11990z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej oraz budowa sieci rozdzielczej,...

Przedmiot:

Budowa i modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej oraz budowa sieci rozdzielczej, przyłączy ciepłowniczych wraz z zabudową węzłów cieplnych wymiennikowych

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
ul. Energetyków 9
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
Telefon 44 733 73 00, Faks 44 733 73 01
kancelaria.giek@gkpge.pl
https://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=19070&expired=
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa i modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej oraz budowa sieci rozdzielczej, przyłączy ciepłowniczych wraz z zabudową węzłów cieplnych wymiennikowych
Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje następujące części:
Zadanie 1:
Budowa i modernizacja osiedlowej magistrali sieci cieplnej w Zgierzu - od 1F/1 (komora przy ulicy Aleksandrowskiej) do 1F/2 - ulica Parzęczewska / Wspólna oraz od 1F/3 do komory ciepłowniczej 1E przy ulicy Gałczyńskiego / Parzęczewska.
Część 1 zamówienia: W ulicy Parzęczewskiej od skrzyżowania ulic Gałczyńskiego i Parzęczewskiej pkt. 1E do punktu stałego w pobliżu ulicy Wspólnej pkt. 1F/3 - termin wykonania: od dnia 16 sierpień 2018 roku do dnia 10 wrzesień 2018 roku, (wyłączenie czynnika grzewczego 8 dni).
Część 2 zamówienia : Od komory przy ulicy Aleksandrowskiej pkt. 1F/1, ulicą Targową i Parzęczewską do ulicy Wspólnej pkt. 1F/2. - termin wykonania: od dnia 27 sierpnia 2018 roku do 28 września 2018 roku, (wyłączenie czynnika grzewczego 8 dni).
Zadanie 2:
Część 3 zamówienia: Budowa osiedlowej magistralnej sieci cieplnej od punktu 1B/1 ul. Kolorowa do punktu K21' i K17' - Rondo Sybiraków - termin wykonania: od dnia 16 sierpnia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku, (wyłączenie ciepła 3 dni).
Zadanie 3:
Część 4 zamówienia: Budowa sieci rozdzielczej, przyłączy ciepłowniczych wraz z zabudową węzłów cieplnych wymiennikowych - termin wykonania całości zamówienia od dnia 16 sierpnia 2018 roku do dnia 15 października 2018 roku.
Etap 1: Budowa wodnego przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej nr 16 w Zgierzu wraz z zabudową węzła ciepłowniczego, (wyłączenie ciepła 1 dzień).
Etap 2: Budowa wodnego przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej nr 22 w Zgierzu wraz z zabudową węzła ciepłowniczego.
Etap 3: Budowa wodnego przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej nr 30 i Długiej 32 w Zgierzu wraz z zabudową węzła ciepłowniczego, (wyłączenie ciepła 1 dzień).
Etap 4: Budowa wodnej rozdzielczej sieci ciepłowniczej w ulicy Długiej DN 150/250mm od punktu 1H do punktu 1H/1 z rur preizolowanych w Zgierzu, (wyłączenie ciepła 1 dzień).
Etap 5: Budowa wodnego przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej nr 41 w Zgierzu wraz z zabudową węzła ciepłowniczego, (wyłączenie ciepła 1 dzień).
Etap 6: Budowa wodnego przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej nr 40 i Pl. Kilińskiego 1 w Zgierzu wraz z zabudową węzła ciepłowniczego, (wyłączenie ciepła 1 dzień).
Szczegółowy OPZ w załączeniu.

Dokument nr: GEK/PMR-ECZ/08356/2018

Specyfikacja:
Miejsce pobrania SIWZ
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
Uwagi 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Postępowania zakupowego bez podania przyczyn.
2. Zamawiający informuje, że w zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający informuje, że Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
4. Zamawiający informuje, że warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przez publikacją ogłoszenia.
5.Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa
w niniejszym punkcie.
6. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetarg, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
7. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować umowę zakupową/zamówienie oraz jego podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w przypadku,
gdy:
1) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postepowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK PGE lub wykonał
ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK PGE,
3) Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców niekwalifikowanych zgodnie z PROG 00051/B - Procedurą Ogólną Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawców obowiązującą w GK PGE,
4) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
5) złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału
w Postępowaniu zakupowym,
6) Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
7) Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa,
8) Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym.
9) W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe.
10) Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi.
9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.1. SIWZ
oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w SIWZ w pkt. 14.2. (Uwaga! Treść oświadczeń zawarto w formularzu oferty stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ).
Powrót do listy ogłoszeń

Składanie ofert:
Termin składania ofert zmieniono na 2018-07-12 12:00
Miejsce składania ofert PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz
ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz
Sekcja Realizacji Zakupów PMR
Sekretariat
Budynek Administracyjny w godzinach 7:00 ÷ 15:00
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, zeskanowaną ofertę (w wersji PDF) należy przesłać na następujący adres e-mail: oferty.ecz.gieksa@gkpge.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia Część 1 zamówienia:
Część 2 zamówienia:
Część 3 zamówienia:
Część 4 zamówienia:

Wymagania:
Składanie ofert częściowych TAK
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej, o średnicy co najmniej DN 200 i długości co najmniej 100 m każda, w przypadku złożenia ofert na Części nr 1, 2, oraz 3,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy budowy rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z zabudową dwufunkcyjnych węzłów cieplnych wymiennikowych, o wartości co najmniej 100.000,00 zł netto każda, w przypadku złożenia oferty na Część nr 4 postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Część 1 zamówienia:
Warunek techniczny - 100,00%
Część 2 zamówienia:
Warunek techniczny - 100,00%
Część 3 zamówienia:
Warunek techniczny - 100,00%
Część 4 zamówienia:
Warunek techniczny - 100,00%

Uwagi:
Okres związania ofertą przez okres 60 dni
Kryteria oceny ofert Część 1 zamówienia:
Cena - 95,00%
Gwarancja jakości - 5,00%
Część 2 zamówienia:
Cena - 95,00%
Gwarancja jakości - 5,00%
Część 3 zamówienia:
Cena - 95,00%
Gwarancja jakości - 5,00%
Część 4 zamówienia:
Cena - 95,00%
Gwarancja jakości - 5,00%

Kontakt:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A
Telefon 44 733 73 00
Faks 44 733 73 01
E-mail kancelaria.giek@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Krzysztof Otto
Telefon kontaktowy 501 505 397

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.