Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i montaż pokrywy stożkowej z blachy

Przedmiot:

Wykonanie i montaż pokrywy stożkowej z blachy

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świątniki Górne
ul. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
powiat: krakowski
tel. (0-12) 270-40-60, (0-12) 270-41-35, fax. (0-12) 270-41-32
umig@swiatni-gorne.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Świątniki Górne
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Wykonanie i montaż pokrywy stożkowej z blachy nierdzewnej, na zbiorniku p.poż.."

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach inwestycji należy wykonać pokrywę ze stali nierdzewnej na zbiornik p.poż o średnicy 3,5 mb wraz włazem wejściowym, rozbiórkę istniejącego zadaszenia oraz montaż nowego. Poglądowo załączeniu zdjęcie istniejącej pokrywy zał. 2 przeznaczonej do wymiany.

Zaleca się wykonawcy wizję w terenie i dokonanie dokładnych pomiarów.

Pokrywę dodatkowo wzmocnić kratownicą propozycja na załączonym rysunku zał.3.

Wewnątrz zbiornika znajduje się rura do której obecnie zamontowana jest pokrywa.

Dopuszcza się inne równoważne rozwiązania zaproponowane przez oferenta, wtedy do oferty należy załączyć szkic.

Rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy.

Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w zakresie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych zakresem rzeczowym wymienionym w niniejszym zaproszeniu, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona je w ramach zawartej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonane roboty - ryczałtowe.

Dokument nr: GPI.271.1.55.2018

Składanie ofert:
3.1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, lub mailem na adres umig@swiatni-gorne.pl

3.2 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

3.2.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę /zał. 1/, Należy również podać propozycję przewidywanego terminu wykonania zamówienia, jednak nie później niż do 31.08.2018r.
4. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2018r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018r.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty;

2) Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy;

4) Kryterium wyboru oferty stanowi cena - 100%. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert;

5) Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;

6) Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości na wniosek oferentów telefonicznie bądź mailowo w terminie niezwłocznym;

7) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie, jednak w terminie do 10 dni licząc od dnia upłynięcia terminu nadsyłania ofert;

8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania;

9) Do niniejszego rozeznania rynku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

10) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt polisy ubezpieczeniowej na roboty w przedmiocie niniejszej umowy, na kwotę minimum ceny ofertowej brutto Wykonawcy.

a)Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi i z ich wykonaniem, w tym także związane z ruchem pojazdów mechanicznych.

b). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2) W przypadku rozwiązań równoważnych szkic.

3.3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta na: ,,Wykonanie i montaż pokrywy stożkowej z blachy nierdzewnej, na zbiorniku p.poż.."
6. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Agnieszka Światowiec, Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36, pok. nr 106, tel. 12 270 40 30, wew. 18.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.