Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z...

Przedmiot:

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z dystrybucją energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie
ul. Mickiewicza 2d
72-510 Wolin
powiat: kamieński
tel. 91 32 61 621, faks 91 32 61 621
sekretariat@zgkimwolin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wolin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, budowli i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie''
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, budowli i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. Wskazana poniżej wartość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wartością szacunkową, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy, za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na powszechnie obowiązujących standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia tj. na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 poz. 755 ze zm.) przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem. Szacunkowa łączna ilość zużycia energii elektrycznej w okresie usługi kompleksowej : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 6 do SIWZ

CPV: 65310000-9,09310000-2

Dokument nr: 585055-N-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zgkimwolin.pomorzezachodnie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie, ul. Adama Mickiewicza 2d, 72-510 Wolin

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-13, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 36 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. aktualną koncesje wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm.) oraz aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmuje dostawę energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 100 000 kWh. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w pkt 5.1 SIWZ na podstawie weryfikacji załączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt 6.1 -- 6.4 SIWZ, według formuły ,,spełnia - nie spełnia".
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór wg Załącznika nr 3 do SIWZ, 2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, musi posiadać podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD, 3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wielkości wolumenu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zamówienia zostały wykonane oraz załączenie dowodów potwierdzających, że przedstawione w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wg Załącznika nr 7 do SIWZ. UWAGA W wykazie, jako główne zamówienia należy wskazać jedynie zamówienia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 ppkt.3 SIWZ. 4. dowody potwierdzające, że przedstawione w ww. wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: 1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. 1, 3) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 6.1.3 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: o oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 Wykonawcy składają wspólnie, o każdy z Wykonawców odrębnie musi spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - pkt 6.1.2, o dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3 - 6.1.4, jako dokumenty wspólne składa co najmniej jeden z Wykonawców, Forma dokumentów: o oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 musi być złożone w formie oryginału, o dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2 -- 6.1.4 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i dopiskiem ,, za zgodność z oryginałem". II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia - wzór wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 2. informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy, albo listę podmiotów należących do tej samej ww. grupy kapitałowej - wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: o odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 składa każdy z tych Wykonawców. Forma dokumentów: o dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1 muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem". o dokument, o którym mowa w pkt 6.2.2 musi być złożony w formie oryginału. III. Korzystanie z zasobów innych podmiotów. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich aktualne na dzień składania ofert ( wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ). 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 3)Wyżej wymieniony dokument należy złożyć w oryginale. 2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy zasobów zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 3. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.3.2 SIWZ, musi być podpisane przez osobę/ osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Do oferty należy załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało . Forma dokumentów: 1) dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ, tj.: o pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - musi być złożone w formie oryginału, i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Do oferty należy załączyć akt rejestracyjny i /lub pełnomocnictwo, z którego takie upoważnienie wynika - złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem ,,za zgodność z oryginałem" z zastrzeżeniem, że jeśli tym dokumentem będzie pełnomocnictwo musi być złożone w formie określonej w pkt 10. 4 niniejszej SIWZ. 2) dokument upoważniający osobę/y do podpisania zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.3.3 SIWZ musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem", z zastrzeżeniem, że jeśli tym dokumentem będzie pełnomocnictwo, to musi być ono złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za ,,zgodność z oryginałem'' kopii sporządzonej przez notariusza. UWAGA: Zgodność z oryginałem może potwierdzić podmiot użyczający zasoby (osoba uprawniona) lub Wykonawca jeżeli posiada stosowne umocowanie do działania (reprezentowania) w imieniu podmiotu użyczającego zasoby. Do oferty należy dołączyć dokument, z którego takie umocowanie wynika). IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, itp.). 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 6.4.1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą być poświadczone własnoręcznym podpisem i dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem", przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązani będą - przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego - do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi. 5. Umowa, o której mowa w pkt 6.4.4 nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 6. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. 7. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.