Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa szlifierek kątowych

Przedmiot:

Dostawa szlifierek kątowych

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: KPRM INFRASTRUKTURA Sp.z o.o.
Chopina 96
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
883 163 170
info@kprm.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123611
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa szlifierek kątowych w ilości 4 sztuki.
Szlifierka kątowa do cięcia i szlifowania metali.
Cel zamówienia
Wyłonienie dostawcy szlifierek kątowych w ilości 4 sztuki.
Przedmiot zamówienia
Dostawa szlifierek kątowych w ilości 4 sztuki.
Szlifierka kątowa do cięcia i szlifowania metali.
Specyfikacja szczegółowa:
a) wydajność - 11 000 obrotów na minutę;
b) średnica tarczy - 125 mm;
c) zasilanie elektryczne 230 V lub akumulator;
d) serwis door to door w 3 dni robocze zarówno przez okres gwarancji jak i po okresie gwarancyjnym;
e) możliwość zgłaszania awarii przez aplikację lub stronę internetową.
Dopuszcza się jedynie składanie ofert na nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane).
Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.

CPV: 43414000-8

Dokument nr: 1123611, 16/SZLIFIERKI_KĄTOWE

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 13-07-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana na adres korespondencyjny:
KPRM Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno
lub na adres e-mail: info@kprm.com.pl i/lub pmisztal@kprm.com.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
info@kprm.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji umowy: maksymalnie do 31.07.2018

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Wartość oferty w PLN - ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto).
3. Termin ważności oferty.
4. Informację o ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy.
5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
a. Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
b. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
c. Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
d. Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
e. Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
f. Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
g. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
h. Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
i. Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
j. Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
k. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
l. Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów (Załącznik 1 do zapytania ofertowego)

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena: 85 %
Termin realizacji zamówienia (ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy): 15 %
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:
a) punkty za kryterium "Cena" zostaną przyznane za cenę netto kreśloną w ofercie, według
następującego wzoru:
(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 85% = ilość punktów
b) punkty za kryterium "Termin realizacji zamówienia" zostaną przyznane według następującego wzoru:
(Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem realizacji/ Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie badanej) x 100 x 15% = ilość punktów
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KPRM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Fryderyka Chopina 96
43-600 Jaworzno
śląskie , Jaworzno
NIP
6322015022
Tytuł projektu
Wprowadzenie do produkcji innowacyjnych urządzeń konstrukcyjnych oraz wdrożenie zmiany w procesie produkcji
Numer projektu
RPSL.03.02.00-24-029C/17-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Misztal
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
883 163 170

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.