Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
124z dziś
2572z ostatnich 7 dni
11744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Przedmiot:

WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3,
30-901 Kraków
powiat: Kraków
tel./ fax: (12) 630-80-59, fax. 12 630 80 51,54
zam@5wszk.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ NAPRAWA I REGULACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH DO GABINETÓW LEKARSKICH zgodnie z załącznikiem nr 1

Dokument nr: 93/ZP/5WSzKzP - SP ZOZ/2018

Składanie ofert:
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl do dnia
12 lipca 2018 roku, do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie zrealizowane będzie w uzgodnionym terminie nie później jednak niż do dnia 20.09.2018 roku.

Wymagania:
celem dokonania całościowego oglądu przedmiotowego zamówienia, oraz uzyskania wszelkich innych niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania zamówienia. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.
a/Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
b/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
a/ Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
b/ Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływem terminu składania ofert.

8. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA 100%
9. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.
a) Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania oraz zamieści zawiadomienie, podając nazwę (firmę) Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.
b) Wraz z zawiadomieniem Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
c) Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych
10.ZASTRZEŻENIA
a) Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.
b) Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA)
11. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail : rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO") w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) (,,PZP");
4. w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
6. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Prawa osób których dane są przetwarzane:
prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

Kontakt:
Zamawiający zaleca kontakt z pracownikiem sekcji infrastruktury w godzinach 7:30-15:00, (fax. 12 630 80 51,54)
5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:
Andrzej Zawistowski - Sekcja Logistyki, fax. (12) 630-80-54,51; zagadnienia merytoryczne.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.