Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
powiat: Poznań
tel.: 61 639 64 00, fax: 61 639 64 47
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Roboty budowlane - remont pomieszczeń znajdujących się na XII piętrze - etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Remont pomieszczeń siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu mieszczących się na piętrach XI, XII i XIII w budynku znajdującym się w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 79".
Szczegółowe informacje na temat zakresu robót budowlanych dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.poznan.rdos.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne
w treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o tytule tożsamym z nazwą zadania podaną powyżej o numerze WOP.261.36.2018.DU.

Składanie ofert:
7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 13.07.2018 r. do godziny 15:00 lub na adres email: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

Miejsce i termin realizacji:
Od dnia podpisana umowy do dnia zakończenia realizacji zadania., potwierdzone podpisaniem protokołu obioru końcowego z klauzulą ,,bez zastrzeżeń". Termin zakończenia realizacji robót budowlanych 30.11.2018 r.

Wymagania:
3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
1) Nadzór inwestorski obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych
z upoważnienia Zamawiającego podczas prowadzonych prac remontowych, a także kontrolę i weryfikację rozliczeń budowy pod względem ilościowym i finansowym. Do podstawowych obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należą również obowiązki wymienione w art. 25 prawa budowlanego,
2) Przez Nadzór Inwestorski rozumie się organizację wieloosobową, złożoną ze specjalistów kilku branż budowlanych, mających wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zleceniobiorca odpowiada za działania wyznaczonych przez siebie inspektorów nadzoru inwestorskiego jako pomocników. Pomocnicy działają pod kierownictwem
i nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

4. Przygotowując ofertę należy wliczyć w jej cenę:
a) wartość usługi określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena - 100%. Oferta z ceną najniższą zostanie uznana za najkorzystniejszą.

6. Oferta musi być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
Złożona oferta będzie wiązać wykonawcę przez 30 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na złożenie ofert.
9. Inne istotne postanowienia
1. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały w PLN.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim.
3. Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia rozeznania cenowego bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się
z Wykonawcami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt:
8. Osoba do kontaktu:
Danuta Urbańska tel. 61 6396408

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.