Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajem sceny plenerowej wraz z dwoma agregatami prądotwórczymi i zapleczem scenicznym

Przedmiot:

Wynajem sceny plenerowej wraz z dwoma agregatami prądotwórczymi i zapleczem scenicznym

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
al. Lotników Polskich 24
21-040 Świdnik
powiat: świdnicki (lubelski)
tel. 516 055 921, tel. 509 793 763.
ewajaskowiak@mok.swidnik.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Świdnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sceny plenerowej wraz z dwoma agregatami prądotwórczymi i zapleczem scenicznym oraz wynajem techniki scenicznej -dźwięk, oświetlenie, wizualizacja - wraz z obsługą dla potrzeb realizacji ..XI Ogólnopolskiego Zlot Motocykli WSK i innych oraz Dni Świdnika 2018" w terminie 25 -26.08.2018 r. (program imprezy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania) na terenie trawiastego lotniska położonego przy ul. Sportowej (mapka terenu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) zgodnie z riderami występujących Artystów stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
a) zapewnienie zadaszonej, sceny plenerowej o wymiarach min. 10 x 12 m i wysokości 1.6 m wraz z dwoma agregatami prądotwórczymi (min. 250 kV i min. 100 kV), podestami scenicznymi, trzema namiotami o wymiarach min. 3 x 4 m z podłogą wraz transportem, montażem i demontażem - oferowany sprzęt ma być sprawny, spełniać wszelkie normy BHP i ppoż, posiadać aktualne atesty i polisę ubezpieczeniową;
b) zapewnienie obsługi technicznej wynajmowanej sceny plenerowej, przy czym osoba zatrudniona do obsługi agregatów zobowiązana jest posiadać wszelkie uprawnienia w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
c) zapewnienie niezbędnego sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz sprzętu do wizualizacji wraz z jego transportem, montażem i demontażem - oferowany sprzęt ma być sprawny, spełniać wszelkie normy BHP i ppoż, posiadać aktualne atesty i polisę ubezpieczeniową;
d) zapewnienie obsługi technicznej wynajmowanego sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz sprzętu do wizualizacji;
e) zapewnienie 4 pracowników technicznych do pomocy przy rozładunku i załadunku sprzętu.
f) zapewnienie możliwość umieszczenia banera jednego z występujących zespołów o wymiarach 6mx3m w świetle sceny (na sztankiecie lub opuszczanej belce), jego zawieszenie i jego demontażu po koncercie zespołu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Otwarcie ofert: 2. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą przybyć, w dniu 11.07.2018 r.. o godz. 11:15 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku al. Lotników Polskich 24, pokój 1/32.

Składanie ofert:
1. Termin i miejsce składania ofert:
11.07.2018 r. do godz. 11:00, sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24,21-040 Świdnik.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wykonawca zapewni gotowość sceny oraz techniczną wraz z obsługą w dn. 25.08.2018 r. o godz. 10:00, a w dn. 26.08.2018 r. o godz. 10:00.

Wymagania:
III. Wymagania stawiane Wykonawcy:
W zapytaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania, (na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej jednej obsługi techniki scenicznej imprezy masowej oraz stosowne referencje wystawione przez managerów potwierdzające współpracę z Artystami występującymi podczas ,,Xl Ogólnopolskiego Zlotu Motocykli WSK i innych oraz Dni Świdnika" tj. zespołami: Acid Drinkers, Golec uOrkiestra, Łąki Łan, Happy sad).
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. posiadają odpowiedni potencjał ekonomiczny zapewniający wykonanie zamówienia.
IV. Kryteria oceny ofert:
1. Cena brutto za całość zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić napis:
,,Oferta - wynajem sceny plenerowej wraz z dwoma agregatami prądotwórczymi i zapleczem scenicznym oraz wynajem techniki scenicznej - dźwięk, oświetlenie, wizualizacja wraz z obsługą - XI Ogólnopolskiego Zlot Motocykli WSK i innych oraz Dni Świdnika 2018"
2. Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z
numerami telefonów, faksu Wykonawcy i adresem mailowym.
3. Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane, także słownie.
4. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
5. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w
dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/-by posiadającą/-ce odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
6. Dokumenty (poza formularzem oferty) mogą być przedstawione w formie kopii (kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub o upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. Wymagane dokumenty od Wykonawców:
1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III niniejszego zapytania (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej jednej obsługi techniki scenicznej imprezy masowej.
5. Stosowne referencje wystawione przez managerów potwierdzające współpracę z Artystami występującymi podczas ,,XI Ogólnopolskiego Zlotu Motocykli WSK i innych oraz Dni Świdnika" tj. zespołami: Acid Drinkers. Golec uOrkiestra. Łąki Łan. Happysad.
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem.
VIII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia zapytania ofertowego:
1. Zapytanie zostanie rozstrzygnięte po porównaniu złożonych ofert w dniu 11.07.2018 r.
2. W przypadku złożenia ofert o takiej samej wysokości, Oferenci przystąpią do negocjacji ustnych. Negocjacje ustne wygra ten oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
IX. Istotne*postanowienia umowy.
1. Organizator przewiduje zawrzeć do dnia 25.07.2018 r. umowę z Wykonawcą wyłonionym w
wyniku zapytania ofertowego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymania czystości w okolicach sceny w czasie montażu, trwania wydarzenia i po demontażu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny na
każdym etapie postępowania.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
7. Rozliczenie nastąpi po realizacji całości zamówienia na podstawie wystawionej faktury.
8. Oferenci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w terminie 3 dni liczonym od momentu wezwania do ich uzupełnienia przez Zamawiającego. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
9. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone minimalnie na stronie www.mok.swidnik.pl.

Kontakt:
6. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych zapytania - Ewa Jaśkowiak nr tel.
516 055 921, ewajaskowiak@mok.swidnik.pl, Adam Żurek nr tel. 509 793 763. adamazrek@mok.swidnik.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.