Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
428z dziś
2876z ostatnich 7 dni
12048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
powiat: starachowicki
tel. 041 27 36 130, faks 041 27 36 159.
michal.markowski@wachock.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wąchock
Wadium: nie dotyczy
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)" - odcinek w rejonie ul. Szkolnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia - zakres robót objęty nadzorem:

Przewód kanalizacyjny przy ul. Staszica w Parszowie z rur PCV ? 200 o dł. 90,50 m, studnie kanalizacyjne dn 1200 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym 3 szt., przewód kanalizacyjny z rur PCV ? 160 o dł. 38,00 m, studnie kanalizacyjne dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym - 2 szt.,
Wymianę gruntu zgodnie z przedmiarem robót w wykopie od studni St 2 do studni St 4 oraz zagęszczenie do uzyskania wskaźnika 1,0,
Rozbiórka i odtworzenie chodnika od studzienek St2 do St4 na długości ok. 84 m,
Przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości zlokalizowanej na działce gminnej nr ewid. 1545/1 w Parszowie: przewód kanalizacyjny ? 160 o dł. 52 m, studzienki kanalizacyjne dn 1000 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym 2 szt,
Przyłącze wodociągowe do nieruchomości zlokalizowanej na działce gminnej nr ewid. 1545/1 w Parszowie: przewód wodociągowy ?50 PE 6,6 m, zasuwa wodociągowa ?50 mm 1 szt., opaska samonawiertna ?90 mm 1 szt, taśma lokalizacyjna 6,6 m, zestaw wodomierzowy, studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych dn 1000 mm lub typowa z polietylenu mrozoodporna 1 szt.
Próbę szczelności.
Obsługę geodezyjną bieżącą.
Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, humusowanie, obsianie trawą.
Inspekcję telewizyjną wybudowanych odcinków kanalizacji.
Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi,
Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz
wnieść uwagi w terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy pzp.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
Wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci oraz zarządcami dróg w pasie których prowadzone będą roboty budowlane leżą po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę 107765,39 zł brutto.

Otwarcie ofert: VI.3.4. Termin i miejsce otwarcia ofert 09.07.2018 r., Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock. pok. nr 4, godz. 11:15.

Specyfikacja:
VI.3.) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.3.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: gmina.wachock.sisco.info
VI.3.2) Informacje na temat zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, tel. 41/27-36-136 pok. nr 5 w godz. 8:00 do 15:30.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod nr 41/27-36-159 lub drogą elektroniczną na adres.
michal.markowski@wachock.pl (z zastrzeżeniem czynności składania ofert). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

Składanie ofert:
VI.3.3) Termin i miejsce składania ofert: w formie pisemnej (osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego) na adres: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, sekretariat pok. nr 10 do dnia 09.07.2018 r., godz.11:00, z dopiskiem na kopercie: ,,Nadzór inwestorski - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna)" - odcinek w rejonie ul. Szkolnej.

Miejsce i termin realizacji:
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do dnia 30.10.2018 r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie z Wykonawcą ustalono terminy:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 15.10.2018 r.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 84 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Wymagania:
III. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM nie dotyczy
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dysponujące osobami które posiadają uprawnienia w specjalności: instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

- osoby te muszą posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUW W PTĘPOWANIU;

1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz że spełnia warunki określone przez Zamawiającego

2. Potwierdzoną kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
VI: PROCEDURA

VI.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena

VI.2) ZMIANA UMOWY dopuszczalna w formie pisemnej
VI.3.5) Termin związania ofertą: 14 dni

VI.3.6) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

VI.3.7) Informacja o sposobie porozumiewania się.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.