Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
ul. Plac Teatralny 12
45-056 Opole
powiat: Opole
tel.: 77 453 90 82 fax: 77 454 59 42
przetargi@teatropole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii
elektrycznej zgodnie z ustawą prawo energetyczne w okresie 12 m-cy od dnia rzeczywistego
dostarczenia energii elektrycznej do budynku użytkowanego przez Zamawiającego dla
następującego punktu odbioru:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
PI. Teatralny 12, 45-056 Opole
2) Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy: 350 MWh, w tym energia
rozliczana przez dotychczasowego Wykonawcę wg następującej taryfy:
- Taryfa C21 - całodobowa.
Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane są w Załączniku nr 1
3) Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter
jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii
elektrycznej w podanej ilości.
4) Wykonawca jest uprawniony do wskazania w ofercie cenowej innych niż dotychczas stosowane
u Zamawiającego taryf energetycznych, jeżeli uzna, że taryfy zaproponowane są korzystniejsze
od dotychczasowych.
5) Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne i jakościowe zgodnie z zapisami
ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi
Normami.
6) Wykonawca powinien posiadać lub zawrzeć generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji,
umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci
7) Zakup energii elektrycznej nastąpi po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowej umowy
rezerwowej z TAURON Sprzedaż Sp z o o. oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu
zmiany sprzedawcy oraz wejściu w życie nowych umów o świadczenie usług obrotu i
dystrybucji.
8) Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do budynku Teatru im. Jana
Kochanowskiego w wyznaczonym terminie jest zobowiązanie Wykonawcy do skutecznego
przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
9) Zamawiający upoważnia nowego sprzedawcę (Wykonawcę) do reprezentowania go przed
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
10) Na chwilę obecną Zamawiający pobiera energię elektryczną na podstawie rezerwowej
umowy o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej
Nr. R/3/2229/PROD_322003727549/2018 zawartej na czas nieokreślony.

Składanie ofert:
10. Miejsce oraz termin składania oferty:
1) Termin składania ofert-do dnia 13.07.2018 r. do godz. 12:00.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób:
osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego - Teatr im. Jana
Kochanowskiego w Opolu Pl. Teatralny 12 45-056 Opole
w formie elektronicznej na adres, przetargi@teatropole.pl.

Miejsce i termin realizacji:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje okres 12 m-cy liczony od dnia dostarczania energii
elektrycznej Odbiorcy. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
2) Projekt umowy przygotowuje Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zapisy stosowane
standardowo przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Istotnych dla
stron postanowieniach umowy.
3) Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu
dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
4) Przewidywany termin dostaw od nowego dostawcy to 01.08.2018 r.

Wymagania:
1. Informacje ogólne:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty
celem udzjelenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają
zastosowania.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
- zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 póz. 348 z późn. zm.)
posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 póz. 348 z późn. zm.)
posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku
Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej
- lub posiadających aktualną umowę generalną z operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przyłączonym do sieci. - w
przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2) Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na prawidłową i terminową
realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
7. Warunki płatności:
Płatności będą realizowane przelewem w okresach ustalonych przez Wykonawcę, w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazane konto Wykonawcy.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg
wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.
8. Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Oferta musi być podpisana prze Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. Wszelkie zmiany w treści ofert powinny być
podpisane lub parafowane.
4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których
mowa w zapytaniu ofertowym.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować, całość
przedmiotu zamówienia.
6) Oferta powinna:
a) być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę
Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis Wykonawcy,
b) zawierać cenę brutto całości zamówienia oraz cenę jednostkową przedmiotu zamówienia
zgodnie z formularzem ofertowym.
7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
9) Oferta, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
9. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 3.
2) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.
3) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży)
energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
W przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej adresat otrzyma zwrotną
wiadomość z potwierdzeniem otrzymania oferty.
3) Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Każdy Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę.
4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający opublikuje na stronie
internetowej wyniki postępowania.

12. Inne postanowienia:
1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów
wymaganych od Wykonawcy.
3) Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa i/lub z treścią niniejszego
zapytania ofertowego.
4) Termin związania ofertą: do 30 dni od terminu składania ofert.
5) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści
niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści
zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego
przekazanie Wykonawcom.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez
dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
7) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt:
3. Osoby uprawnione do kontaktu:
Marta Ślęzak tel. (77) 453 90 82 do 85 wewn. 110,
e-mail: przetargi@teatropole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.