Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie i polimeryzacja podłóg

Przedmiot:

Czyszczenie i polimeryzacja podłóg

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz,
powiat: Bydgoszcz
52 34 19 365, 52 34 19 165
dag@ukw.edu.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Czyszczenie i polimeryzacja podłóg w budynkach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Opis przedmiotu zamówienia :
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na jednorazowym czyszczeniu i polimeryzacji wykładzin podłogowych elastycznych typu PCV, Tarkett i innych w pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych oraz ciągach komunikacyjnych w następujących budynkach:

Lp.
Adres
Powierzchnia w m2
1
Jagiellońska 11
63
2
Grabowa 2
402
3
Ogińskiego 16
216
4
Al. Ossolińskich 12
177
5
Pl. Weyssenhoffa 11 i Powstańców Wielkopolskich 2
278
6
Łużycka 21
585
7
Łużycka 24
897
8
Staffa 1 i Grzymały-Siedleckiego 19
480
9
Chodkiewicza 30 - Budynek Główny, Blok E i F
1881
10
Sportowa 2
173
11
Poniatowskiego 12
1177
12
Szymanowskiego 3
1853
13
Kopernika 1
1121
14
Powstańców Wielkopolskich 10
692

razem
9995

Łączna powierzchnia wykładzin podłogowych przeznaczonych do wykonania usługi wynosi 9995 m2.
Szczegółowy wykaz pomieszczeń z wyliczeniem powierzchni podłóg przeznaczonych do polimeryzacji zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania, który stanowi integralną część umowy.

Dokument nr: UKW/DZP-282-ZO-125/2018

Specyfikacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;
administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok ,,C" w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia:
12.07.2018 r.
do godz.
11:00

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Oferta Nazwa i adres Wykonawcy:....................................................................................
Tytuł zamówienia: Czyszczenie i polimeryzacja podłóg w budynkach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-125/2018
nie otwierać przed 12.07.2018 r. godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 25 września 2018 r.

Wymagania:
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować następujące czynności:
a. precyzyjne oczyszczenie powierzchni z piasku, pyłu, kurzu i innych zabrudzeń ( odkurzanie, zamiatanie )
b. odtłuszczenie powierzchni,
c. zabezpieczenie cokołów mebli pozostawionych w pomieszczeniach taśmą ochronną oraz zabezpieczenie podłogi na korytarzach i w wejściach do pomieszczeń, w których realizowana jest usługa
d. nałożenie środka do gruntownego czyszczenia,
e. stripowanie - maszynowe usunięcia silnych zabrudzeń oraz starych powłok akrylowych
( w 2016 r. był zastosowany środek: LONGLIFE DIAMOND, nr produktu 61500),
f. ręczne czyszczenie miejsc niedostępnych dla maszyny,
g. spłukanie wodą,
h. zebranie wody i zanieczyszczeń odkurzaczem,
i. nałożenie od 2 do 3 warstw powłoki polimerowej o wysokim połysku,
j. utwardzenie (w temp. pokojowej około 12 godzin)
k. polerowanie celem uzyskania efektu lustra.
3) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu specjalistycznego oraz materiałów i środków czystości. Środki, których będzie używał Wykonawca, nie mogą zawierać substancji mogących doprowadzić do zarysowań, przebarwień lub uszkodzeń podłóg.
4) Z uwagi na różnorodność materiałów, z których wykonane są podłogi, stopień ich zużycia oraz specyfikę wyposażenia auli wykładowych (siedziska przymocowane na stałe), Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do składania ofert.
5) Odpady powstałe w trakcie wykonywania usługi (opakowania po środkach chemicznych, ręczniki papierowe i inne) Wykonawca jest zobowiązany zutylizować we własnym zakresie, nie pozostawiając ich na terenie Zamawiającego.
6) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji należytego wykonania usługi na okres 6 m-cy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
Dokładne terminy oraz szczegółowy zakres prac Wykonawca będzie ustalał z Katarzyną Luttmann lub z pracownikami Zamawiającego przypisanymi do danego obiektu, wyszególnionymi
w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego, który stanowi integralną część umowy.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:
W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty środków czyszczących i nabłyszczających, specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania usługi, przeszkolenia osób, utylizacji zużytych opakowań po środkach chemicznych oraz zabezpieczenia terenu, pomieszczeń i mebli przed zniszczeniem.

6. Kryteria wyboru oferty:
Nazwa: Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Kryterium: znaczenie kryterium (waga): 100 %, ocena zostanie dokonana wg wzoru:

C= Cn / Co x 100 pkt x 100%
gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Opis kryterium:
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

7. Sposób przygotowania oferty:
7.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
7.3 Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej), w języku polskim w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty e-mailem.
7.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.5 Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7.6 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
Opis warunków udziału w postepowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1 nie podlegają wykluczeniu;
9.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
a) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie przynajmniej co najmniej jedną usługę, której przedmiotem zamówienia było:
- Czyszczenie i polimeryzacja podłóg PVC
o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 ,,Wykaz zrealizowanych/realizowanych usług". Dowodami,
o których mowa jest poświadczenie (np. referencje lub protokoły) potwierdzające należyte wykonanie usług. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:
- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), wraz z poświadczeniem (np. referencjami lub protokołami), z którego wynikać będzie należyte wykonanie usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane główne usługi, których przedmiotem było: Czyszczenie i polimeryzacja podłóg PVC o wartości minimum 50.000,00 zł brutto,
5) Opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia . Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia, należy załączyć do oferty dowód opłacenia polisy.
Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale ( lub potwierdzone ,, za zgodność z oryginałem").
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia
uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

Kontakt:
sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
w sprawach merytorycznych: Katarzyna Luttmann; tel. 52 34 19 365 e-mail: dag@ukw.edu.pl
w sprawach formalno-prawnych: Weronika Janecka, 52 34 19 165, e-mail: zampub@ukw.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.