Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot:

ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Porąbka
Krakowska 3
43-353 Porąbka
powiat: bielski
33/ 827-28-10
arma.omasta@ug.porabka.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Porąbka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE
ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA ODDZIAŁ
PRZEDSZKOLNY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO W BUJAKOWE
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny wraz z rozbudową budynku Szkoły
Podstawowej w Bujakowie ul. Szkolna 13.
2. W zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: wykonanie robót remontowych
i budowlanych związanych z utworzeniem nowych otworów ściennych wraz z nadprożami,
dostawa i montaż stolarki drzwiowej, zamurowanie likwidowanych otworów drzwiowych,
prace malarskie, wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykonanie ścianek działowych
z naświetleniem, wykonanie instalaqi elektrycznej oraz instalaqi wod-kan i co.
3. Szczegółowy zakres zamówienia:
1) Roboty budowlano-remontowe różne:
- rozebranie ścian z cegły,
- rozbiórka posadzek z tworzyw sztucznych,
- wykucie z ścian drzwi,
- wykonanie przesklepień i nadproży,
- uzupełnienie ścian i zamurowania otworów,
- zabudowę systemowej ścianki z tworzywa sztucznego przy brodziku,
- dostawa i montaż drzwi,
- wykonanie tynków,
licowanie śdan płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej,
wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych,
osadzenie prefabrykowanych podokienników PCV,
- malowanie ścian i sufitów,
dostawa i montaż ścianek ustępowych drewnianych z drzwiami wahadłowymi,
przygotowanie istniejącego podłoża pod posadzki, wyrównanie,
wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki grubości do 2 em,
wykonanie posadzki samopoziomującej pod posadzki gr 2 mm,
wykonanie posadzek z wykładziny przemysłowej PCV, homogenicznej z wywinięciem na
ściany wys. 10 em,
wykonanie otwierania okien górnych z poziomu podłogi w istniejących oknach PVC,
montaż w oknach PCV napowietrzników higroskopijnych.
2) Instalaq'a elektryczna:
demontaż opraw oświetleniowych, wyłączników podtynkowych, gniazd, przewodów
i puszek,
- montaż instalaqi elektrycznej,
dostawa i montaż opraw oświetleniowych,
- badania i pomiary instalaq'i.
3) Instalaq'e c.o.:
wstawienie trójników z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych - włączenie do
istniejącej instalaqi,
wykonanie rurociągu z tworzyw sztucznych z płaszczem aluminiowym,
izolaq'a rurociągów,
dostawa i montaż grzejnika z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną,
próby instalaq'i co na gorąco wraz z dokonaniem regułami.
4) Instalaqa wodociągowa i kanalizacyjna
- demontaż umywalki, i termy elektrycznej,
wykonanie instalacji z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych wraz
z włączeniem do istniejącej instalacji,
- wykonanie podejść dopływowych do zaworów,
- dostawa i montaż baterii, zaworów,
wykonanie instalaqi kanalizacyjnej PVC wraz z włączeniem do istniejącej instalacji,
- wykonanie podejść kanalizacyjnych,
- dostawa i montaż urządzeń (umywalki, miski ustępowe brodzik).
5) Instalaqa p.poż
- demontaż rurociągu,
- wykonanie rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych
DN 50 i DN 32,
- wykonanie izolaqi rurociągów,
- wykonanie podejść dopływowych,
- wykonanie próby szczelności
6) Wentylaqa
- wykonanie wentylami z blachy stalowej kołowej typ S,
- dostawa i montaż wentylatora i kratki wentylacyjnej,
- wykonanie obudowy wentylami z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych instalaqi
kanalizacyjnej PVC wraz z włączeniem do istniejącej instalaqi,
- wykonanie podejść kanalizacyjnych,
- dostawa i montaż urządzeń (umywalki, miski ustępowe brodzik),
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia - Dokumentacja
techniczna (ST) obejmująca: projekt budowlano-wykonawczy pod nazwą ,,Zmiana sposobu
użytkowania pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny wraz z rozbudową budynku
szkolnego w Bujakowie ul. Szkolna 13 - projekt zamienny z czerwca 2018r.", rzuty z zaznaczonym
zakresem prac, specyfikaqa techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
5. Jeżeh w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu - także w dokumentami
technicznej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych nastąpiło
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wskazanie
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikami technicznych i systemów referenci
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający podkreśla,
że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych
w dokumentaqi technicznej pod warunkiem, że zagwarantują one realizaqę robót w zgodzie
z uzyskanym potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych lub
pozwoleniem na budowę (jeżeh jest wymagane).
6. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał
wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych.
Jeżeh Wykonawca stwierdzi, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie
przypadki, Zamawiający prosi Wykonawcę, aby niezwłocznie - przed terminem składania ofert
przekazał Zamawiającemu tą informaqę wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu
zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych.
7. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres
badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może
być podstawą do odrzucenia oferty. Wykonawca wprowadzając rozwiązanie równoważne ma
obowiązek opisania dartego szczegółu oferty z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań
rozwiązania równoważnego przyjętego przez Zamawiającego w tym postępowaniu (w formie
załącznika do oferty).
8. Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie reahzaqi umowy,
gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizaqi umowy (przez Wykonawcę lub
przez Zamawiającego) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszego
Zaproszenia - będą stanowiły między innymi o tym, czy Zamawiający może dopuścić rozwiązania
równoważne czy też nie.
9. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga
dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-
eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania
spełnienia tych wymagań leży po strome Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeh ten przypadek
ma miejsce w trakcie reahzaq'i umowy - w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.
10. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie reahzaq'i umowy, mogą
one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot
zamówienia i efekt zakreślony niniejszym Zaproszeniem. Mogą to być przypadki korzystne dla
Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne wymagane jest
uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych
elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenie terminu realizaqi umowy, podwyższenie
wynagrodzenia czy też zmianę terminu realizaqi w stosunku do tego wymaganego w zaproszeniu.
11. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizaqi umowy może nastąpić także
przykładowo w następujących okolicznościach:
1) powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploataq'ę i konserwację
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez
Zamawiającego w Zaproszeniu,
3) wynikają z aktualizaqi rozwiązań na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust.3 ustawy Pzp musi dodatkowo wykazać w ofercie/w trakcie realizacji
zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/ roboty budowlane spełniają wszystkie
wymagania określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu. Wykazanie, że oferowane przez
Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w
formie pisemnej w złożonej ofercie, a na etapie prowadzenia robót - w formie pisma skierowanego
do Zamawiającego, z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów
i urządzeń oraz udowodnienia okohcznośd wynikających z wyżej wskazanych zapisów.
13. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały równoważne będą akceptowane przez
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz autora projektu. W przypadku dopuszczenia
materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie
Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentami zamiennej.
14. Zamówienie będzie reabzowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą
z dnia 7 bpca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie
z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami
dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do
wykonania zamówienia winny również odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowych
specyfikaq'ach technicznych. Podane w dokumentami informaq'e o producentach (o ile wystąpią)
należy traktować pomocniczo, jako te które określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Za zastosowanie innych zamiennych materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność.
15. Nad realizaq'ą zadań będzie prowadzony nadzór inwestorki.
16. Wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.
17. Wspólny Słownik Zamówień:
45214200-1 (Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem)

CPV: 45214200-1

Dokument nr: ZP.271.3.21.2018

Składanie ofert:
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą, elektronicznie e-mailem lub przy
użyciu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie e-puap zlokalizowanej na
www.bip.porabka.pl zakładka: informaqe ogólne) w terminie do 13.07.2018r. (piątek)
do godz. 10.00 na załączonym do Zaproszenia - Formularzu oferty.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Porąbka parter budynku - Biuro Obsługi Interesanta;
e-mail: arma.omasta@ug.porabka.pl; elektroniczna skrzynka podawcza.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorq'um) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki
cywilną, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
7. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
9. Gmina Porąbka zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym
momencie, aż do chwili podpisania umowy z Wykonawcą.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 20.08.2018r.
UWAGA: termin realizaqi obejmuje również odbiór i usunięcie ewentualnych usterek.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Za pierwszy dzień ww.
okresu uznaje się dzień składania ofert.

Wymagania:
2. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Rozhczenia będą
dokonywane w złotych polskich (PLN).
3. Warunki płatności: nie dopuszcza się fakturowania częściowego. Płatność będzie reabzowana
w terminie do 14 dni od przedstawienia faktury za wykonane i odebrane protokołem końcowym
roboty.
4. Wymagane warunki gwarancji i rękojmi: okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty
odbioru końcowego robót budowlanych. UWAGA: okres gwaranci podlega punktaki.
5. W uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, może być
udzielone zamówienie na roboty zamienne według zasad wskazanych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej
1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot
zamówienia tj. robotom remontowo-budowlanym związanym z wykańczaniem wnętrz (roboty
malarskie, stolarskie, tynkarskie, itp.) o wartości minimum 30 000 złotych brutto, wykonanej
nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej:
a) jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkqi technicznych w budownictwie,
czyli Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w speqalności konstrukcyjno-
budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 bpca 1994 roku Prawo Budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
należącym do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym co najmniej 2 letnie
doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu funkqi kierownika robót.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w pkt.l Wykonawca do oferty musi
załączyć:
1) wykaz zawierający co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną dotycząca robót wykończeniowych
0 wartości nie niższej niż 30 000 brutto (w ramach jednej umowy); wykonanej nie wcześniej niż
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeń okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w Lym okresie, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
1 podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, oraz załączeniem dowodu określającego,
czy wskazana w wykazie ww. robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazującego, czy
została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona (dowodem,
o którym mowa, są poświadczenia, referenqe bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty: protokoły odbioru końcowego robót, itp.).
2) informację dotyczącą osób skierowanych przez Wykonawcę do realizaq'i zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informaq'ą na
temat jej kwalifikaqi zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informaq'ą
o podstawie do dysponowania tymi osobami (informacja zawarta w treści Formularza oferty).
6. CENA OFERTY
1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do Zaproszenia
tj. Dokumentaqę techniczną okreśb cenę ryczałtową za całość zamówienia, w złotych polskich,
w rozbiciu na netto, podatek VAT, brutto (cyfrowo i słownie) na Formularzu oferty - stanowiącym
załącznik do Zaproszenia.
2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (tj. Dz.U. 2017r. póz.1221 ze zm.). Jeżeń Wykonawca skalkuluje inną stawkę
podatku VAT niż 23% zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania.
3. Zasady dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego określa art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zreańzowania przedmiotu niniejszego
zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Dokumentami stanowiącej
załącznik nr 1 do Zaproszenia, jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla
prawidłowego zreańzowania całości zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: robót
przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku
i bezpieczeństwa na budowie, ubezpieczenia budowy, usuwanie na swój koszt wszelkich napotka-
nych kolizji i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (opłaty za nadzory
branżowe, itp.).
5. Zadeklarowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji
zamówienia. Podana w ofercie przez Wykonawcę cena powinna gwarantować pełną realizacji
zamówienia.
6. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawcy bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi jego wykonanie zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe jego ukończenie; a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
7. Załączona do Zaproszenia Dokumentaq'a techniczna stanowią jedynie materiał pomocniczy do
kalkulaqi ceny ofertowej sporządzonej przez Wykonawcę w formie kosztorysu ofertowego.
8. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jednak brak kosztorysu
ofertowego nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia oferty.
9. Do obligatoryjnego przedstawienia kosztorysu ofertowego będzie zobowiązany Wykonawca
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej na dwa dni przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy.
10. Podstawą dla Wykonawcy powinna być jego kalkulaq'a własna wynikająca z rachunku
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną
i Dokumentaqę stanowiącą załącznik nr 1 do Zaproszenia.
11. Pozyqe przyjęte w przedmiarach robót sporządzonych przez Projektanta nie są obowiązujące dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisać i zmieniać pozyq'e kosztorysowe według własnych
kalkulaqi.
12. Zamawiający wymaga, aby do zrealizowania inwestyq'i użyto technologu, materiałów itp.
0 parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do Zaproszenia czyli Dokumentacji
technicznej.
13. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
14. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem wymogów prawa.
15. Uwaga: Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
1 budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności
w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2017r. poz.847 ze
zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) Zamawiający dokona również oceny przyczyn różnic cenowych ofert poprzez porównanie
poszczególnych elementów składających się na cenę, w szczególności cen materiałów.
16. Zamawiający może zażądać także przedłożenia kosztorysu ofertowego w ramach wezwania
Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, jeżeli kosztorys ten nie
zostanie dołączony przez Wykonawcę do formularza oferty na etapie składania oferty.
17. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
18. Zamawiający informuję, że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest
wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych,
przekonujących, popartych dowodami na to że zaproponowana cena nie zawiera rażąco niskiej
ceny.
19. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w tekście oferty poprawi Zamawiający, zawiadamiając
o tym niezwłocznie wykonawców, których oferta zostanie poprawiona.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych
kryteriach oceny ofert (C + Gw).
5. Minimalny okres gwaranci jakości - 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwaranci jakości, oferta będzie
podlegała odrzuceniu.
6. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwaranci jakości - 60 miesięcy od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje okres gwaranci
jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej, otrzyma 20 pkt.
7. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktaki wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja jakości (Gw) przyjmuje okres gwaranci
jakości (Gw ma*.) jako 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
8. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert na dane zadanie sumarycznie otrzymają taką samą liczbę
punktów, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę punktów
w kryterium ceny.
10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodat-
kowych.

Uwagi:
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ait.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. póz. 1579 z póź.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp -
do 30 000 euro. Zaproszenie opublikowano na stronie www.bip.porabka.pl zakładka postępowania
do 30 000 euro.
2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z niniejszym postępowaniem składane przez
Zamawiającego i Wykonawców mogą mieć formę pisemną oraz mogą być przekazywane
za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail lub elektroniczna skrzynka podawcza).
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, szczególnie
w zakresie rażąco niskiej ceny; a także o uzupełnienie brakujących dokumentów.
5. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów lub nie spełniająca wymagań Zamawiającego
wskazanych w treści niniejszego Zaproszeniu zostanie odrzucona.
6. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym
fakcie podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby, a także ceny złożonych
ofert - poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku na stronie www.bip.porabka.pl w zakładce
postępowania do 30 000 euro).
7. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do Zaproszenia.
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (dot. osób fizycznych ) jest Wójt Gminy
Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl
tel. 33 827 28 10
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Wojciech Truchan kon-
takt: adres e-mail: ors@porabka.pl, telefon 33 827 2810;
3) dane osobowe wskazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP.271.3.21.2018, prowadzonym w trybie do 30 000 euro.
4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa
Pzp";
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwenqe niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza
przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki do Zaproszenia:
1. Załącznik nr 1 Dokumentaqa techniczna obejmująca:
1) Projekt budowlany pod nazwą ,,Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na
oddział przedszkolny wraz z rozbudową budynku szkolnego w Bujakowie
ul. Szkolna 13 -projekt zamienny - z czerwca 2018 r.".
2) Rzuty z zaznaczonym zakresem prac.
3) Specyfikaqe Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4) Przedmiar robót.

Kontakt:
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Gmina Porąbka
Kierownik Zamawiającego: Wójt Gminy Porąbka
43-353 Porąbka, powiat: bielski województwo: śląskie
tel.033 827-28-10 827-28-02 fax. 033 827-28-00
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7;30-15;30
wtorek 7;30-17;00 piątek 7;30-14;00
NIP 9372667573 REGON 072182290
Adres strony internetowej www.bip.porabka.pl
e-mail: anna.omasta@ug.porabka.pl
Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa.
9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
1. W zakresie przedmiotu zamówienia: Tomasz Sordyl telefon kontaktowy: 33 827 2816
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7;30-15;30 , wtorek 7;30-17;00, piątek 7;30-14;00 e-mail:
tomasz.sordyl@ug.porabka.pl
w zakresie procedury: Anna Omasta telefon kontaktowy: 33 827 28 36
2. W godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7;30-15;30 , wtorek 7;30-17;00, piątek 7;30-14;00 e-mail:
anna.omasta@ug.porabka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.