Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi usuwania wyrobów azbestowych

Przedmiot:

Wykonanie usługi usuwania wyrobów azbestowych

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Supraślu
Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl
powiat: białostocki
85 713 27 00, fax.: 85 713 27 20
um@suprasl.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Supraśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Supraśl zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Supraśl zgodnie z poniższym zapytaniem.
Nazwa przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Supraśl.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest będzie polegała na:
1) demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Supraśl z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego
oraz na
2) transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Supraśl z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.
Transport oznacza również przygotowanie do transportu (w tym zebranie składowanego luzem azbestu), opakowanie, oznakowanie oraz załadunek i rozładunek odpadów zawierających azbest wytworzonych podczas demontażu oraz odpadów odbieranych z terenu nieruchomości a także uprzątnięcie terenu.
3. Zakres prac obejmuje:
1) opracowanie harmonogramu czasowego w uzgodnieniu z zamawiającym i właścicielami nieruchomości,
2) zabezpieczenie placu, na którym Usługa będzie wykonywana,
3) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl w ilości szacunkowej 2275 m2, co według przelicznika zastosowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (13,5kg/m ) wynosi w przybliżeniu 30,7125 Mg;
4) transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie Gminy Supraśl w ilości szacunkowej 4144 m2, co według przelicznika zastosowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (13,5kg/m2) wynosi w przybliżeniu 55,944 Mg;
5) uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac;
6) ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości;
7) sporządzanie na okoliczność potwierdzenia przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości oraz ilości przejmowanego odpadu wyrażonej w tonach, a w przypadku demontażu także w m2 - protokołów odbioru odpadu w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania dla Zamawiającego, drugi dla właściciela nieruchomości;
8) przekazanie dla Zamawiającego Kart Przekazania Odpadu (zawierających co najmniej: datę złożenia odpadów na składowisku, masę oraz rodzaj unieszkodliwianych odpadów), potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.);
10) wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac - w formie elektronicznej; każde zdjęcie powinno być opisane poprzez wskazanie adresu nieruchomości, którego dotyczy.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie azbestu i ilość punktów objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych miejscowościach:
Miejscowość Transport i utylizacja Demontaż, transport i utylizacja
Ilość punktów adresowych Ilość [m2] zdemontowany Ilość [Mg] Ilość punktów adresowych Ilość [m2] Ilość [Mg]
Ciasne 1 60 0,810 - - -
Grabówka 5 415 5,600 2 90 1,220
Henrykowo 5 585 7,900 - - -
Karakule 1 170 2,295 1 200 2,700
Łaźnie 1 60 0,810 1 250 3,375
Międzyrzecze 2 178 2,400 - -
Ogrodniczki - - - 1 150 2,025
Sobolewo 7 711 9,600 - -
Sokołda 1 30 0,405 1 60 0,810
Sowlany 3 300 4,050 1 250 3,375
Supraśl 18 1369 18,480 1200 16,200
Zaścianki 6 266 3,590 1 75 1,0125
Razem 50 4144 55,944 17 2275 30,7125
III. Wymagania związane z wykonaniem:
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem umowy, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy, przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
2. Podmiot wykonujący zamówienie ma obowiązek posiadać uprawnienia na prace w danym terenie i transport odpadów określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649 z późn.zm.).
3. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm. oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.).

Dokument nr: RGO.6232.2.2.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy:
złożyć w terminie do dnia 13.07.2018 r. na załączonym formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, oznaczonej napisem: ,,Oferta na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Supraśl".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji usługi: 31 października 2018 r.
Warunki płatności: 14 dni.

Uwagi:
V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
VI. Kryterium wyboru: 100% cena.

Kontakt:
Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Supraśl, ul. Piłsudskiego 58,16- 030 Supraśl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.