Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ogrodowa 14
76-270 Ustka
powiat: słupski
Telefon: 59 814 47 27 Fax: 59 815 56 31
Województwo: pomorskie
Miasto: Ustka
Wadium: 5 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane

pod nazwą:

Renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ustka.

Nazwa i adres zamawiającego: Wodociągi Ustka Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień przez Wodociągi Ustka Sp. z o.o. oraz art. 701 i n kodeksu cywilnego.
Zamówienie (,, jako zamówienie sektorowe podprogowe") udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.

Wartość zamówienia - nie przekracza kwoty 5 548 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz. U. z 2017 roku. poz. 2479.
Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Przedmiotem zamówienia jest: renowacja bezodkrywkowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ustka:
a) ul. Rybacka od studni S-1 do studni S-7 wg załącznika graficznego
1) ul. Rybacka dn 200 L~42m,
2) ul. Rybacka dn 250 L~212m,

b) ul. Darłowska od studni S-1 do studni S-18 wg załącznika graficznego
1) ul. Darłowska dn 160 L~37m,
2) ul. Darłowska dn 200 L~451m,
3) ul. Darłowska dn 300 L~19m,
4) ul. Darłowska dn 400 L~7m.
RAZEM~768m.
Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w części III. Opis przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: DI.KS.26.1.2018, DI.KS.26.1.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (dyspozytornia) w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 10:00

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 12 lipca 2018 r. do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy,
- zakończenie: do 30 października 2018 roku.

Wymagania:
Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 5 000,00 zł. PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego PeKaO S.A.
nr 17124037701111000040685003 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : Cena - 96%, Gwarancja - 4%
Osoby uprawnione do kontaktów oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - dr inż. Diana Fijałkowska - Kierownik Działu Infrastruktury Kanalizacyjnej
w sprawach procedury przetargowej - mgr Grzegorz Bartkowiak - Kierownik Działu Inwestycji i Usług
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 8:00-15:00
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.