Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2z dziś
3781z ostatnich 7 dni
7168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Golub - Dobrzyń
ul. Plac 1000 - lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
powiat: golubsko-dobrzyński
56 683 54 10 Faks: 56 683 54 15
um@golub-dobrzyn.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Golub-Dobrzyń
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2018-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.
,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu" w
następujących częściach:
1.1. Część I - branża konstrukcyjno - budowlanej;
1.2. Część II - branża sanitarna.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na działce nr 59/12, zlokalizowanej w obrębie 7 Miasta
Golubia - Dobrzynia przy ulicy Sienkiewicza 6 w Golubiu - Dobrzyniu.
3. Szczegółowy zakres inwestycji, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania, określają:
3.1. Projekt wykonawczy branży budowlanej,
3.2. Projekt wykonawczy branży sanitarnej,
3.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
4. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, praw i obowiązków, jaki dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przewidują postanowienia przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2017, póz. 1332 z późn. zm.) zwane dalej jako prawo budowlane, w tym w
szczególności:
4.1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót
wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego;
4.3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie
ich do użytkowania;
4.4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora,
kontrolowanie rozliczeń budowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
5.1. osobistego pobytu ustanowionych Inspektorów Nadzoru na terenie realizowanej inwestycji oraz
bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie. Czas pracy Inspektorów Nadzoru z danej
branży powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. Wymagana jest obecność na
budowie Inspektora Nadzoru (z danej branży) minimum 1 raz w każdym tygodniu, w którym
realizowane będą roboty z tej branży. Inspektor Nadzoru potwierdzać będzie obecność na budowie
wpisem do dziennika budowy;
5.2. zapewnienia profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami, zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień ustawy Prawo budowlane i przepisami z
nim związanymi;
5.3. kontroli jakości wykonywanych robót i ich zgodności z przekazaną dokumentacją projektową i umową
zawartą na ich wykonanie, a także zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i
normami;
5.4. prowadzenie dokumentacji (np. w formie protokołów) stwierdzającej wszystkie zdarzenia mające
znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego;
5.5. kontroli i potwierdzenia, iż wykonawca robót dostarcza materiały i sprzęt zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, w tym m.in.:
5.5.1. bieżącego sprawdzania jakości stosowanych wyrobów budowlanych, w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w polskim budownictwie;
5.5.2. sprawdzania czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty
i gwarancje, odbiór tych dokumentów od wykonawcy w trakcie ich wbudowywania oraz
przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót;
5.6. nadzoru nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez wykonawcę
robót świadectw przeprowadzonych prób;
5.7. żądania od wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne;
5.8. protokolarnego potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym wymiany
urządzeń (jeżeli zajdzie taka potrzeba);
5.9. każdorazowego, niezwłocznego zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów
wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich opóźnień w
wykonywaniu prac;
5.10. przedkładania Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych
przez wykonawcę robót;
5.11. oceny wniosków wykonawcy robót i przedstawiane Zamawiającemu propozycji ich
rozpatrzenia;
5.12. organizowania narad technicznych, problemowych i innych spotkań, jeżeli zajdzie taka
potrzeba;
5.13. udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;
5.14. bieżącego informowania przedstawiciela Zamawiającego na temat postępu prac. Wymagana
jest obecność Inspektora Nadzoru (z danej branży) w Urzędzie Miasta Golubia - Dobrzynia minimum
1 raz w każdym tygodniu, w którym realizowane są roboty z tej branży -- w dniu ustalonym z
Zamawiającym;
5.15. udzielania konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;
5.16. wydawania Wykonawcy robót poleceń potwierdzonych protokołem, dotyczących: wykonania
prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzenia robót itd.;
5.17. uzgadniania z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i
urządzeń, robót zamiennych, zgłaszanych przez wykonawcę robót;
5.18. uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych robót;
5.19. wykonania inwentaryzacji robót pozostałych do dokończenia zadania inwestycyjnego pn.:
"Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu"
w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót, bądź odstąpienia od przedmiotowej umowy;
5.20. uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad
w zakresie nadzorowanego zadania, udzielonej przez wykonawcę robót nadzorowanego zadania;
5.21. wykonywania innych niezbędnych czynności koniecznych dla prawidłowego sprawowania
nadzoru inwestorskiego.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych - CPV:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

CPV: 71520000-9

Dokument nr: Wl.271.27.2018

Specyfikacja:
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ROPO:
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1),
dalej jako ,,RODO", Zamawiający informuje:
1. Administratorem pozyskanych w postępowaniu danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Przemysław Kuczkowski, e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl.
3. Dane osobowe Wykonawców będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego
i Wykonawcę umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy
powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Administratora.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, póz. 67 z późn. zm.).
7. Wykonawcy przysługuje prawo:
7.1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
7.2. sprostowania swoich danych osobowych,
7.3. do przenoszenia danych osobowych,
7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO1,
7.5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 53103 00, fax. 22 531 03 01.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo:
8.1. do usunięcia danych osobowych,
8.2. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
9. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert:
1.1. oferty należy składać:
1.1.1. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Urząd Miasta Golubia - Dobrzynia
ul. Plac 1000- lecia 25
87 - 400 Golub - Dobrzyń
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Golubia - Dobrzynia (pok. nr IC, parter) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30,
we wtorki w godz. 7.30 - 17.00,
w piątki w godz. 7.30 -14.00
LUB
1.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamawiający
(https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek)
1.2. Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2018r. godz. 15;30
2. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, zaadresowanej:
Gmina Miasto Golub - Dobrzyń
ul. Plac 1000 - lecia 25
87 - 400 Golub - Dobrzyń
oraz oznaczona:
Oferta na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. ,,Poprawa
efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu"
Część:..........
NIE OTWIERAĆ PRZED 11.07.2018, GODZ. 15.30

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia - do 31 października 2018r.

Wymagania:
Wyszczególnione w pkt. 5 obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter
przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy, a także nie mogą stanowić
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w
pkt. 5, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo
ograniczeniem zakresu robót lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów finansowych
przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi
zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku
Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w
ramach polityki terytorialnej - konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-104/17.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub
dwie części zamówienia.
3. Procedura wyboru wykonawcy robót dokonywana jest w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu"
-- znak sprawy Wl.271.24.2018. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Umowa z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego zostanie podpisana najwcześniej w momencie podpisania umowy z Wykonawcą
robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.
4. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru oraz na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury
do Zamawiającego. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku przez
Zamawiającego.
5. Zamówienie będzie realizowane według wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania. W jej
treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji
zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z
Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie
niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla
Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega, że postępowanie prowadzone jest na podstawie Rozdziału IV Regulaminu
udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem nr 77/2017 Burmistrza Miasta Golubia
- Dobrzynia z dnia 29.06.2017.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują wykfalifi kowanym i i doświadczonymi
osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia:
1.1. w odniesieniu do części I - branża konstrukcyjno - budowlana - Wykonawca składając ofertę
potwierdza, że dysponuje, albo będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą,
posiadającą niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
1.1.1. posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane;
1.1.2. będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.
U. z 2016 póz. 1725);
1.2. w odniesieniu do części II - branża sanitarna - Wykonawca składając ofertę potwierdza, że
dysponuje, albo będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą, posiadającą niezbędne
uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
1.2.1. posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych kanalizacyjnych, wydane na podstawie przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane;
1.2.2. będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.
U. z 2016 póz. 1725).
2. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., póz. 1332 ). Dopuszcza się ważne i odpowiadające im
uprawnienia nadane m. in. na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, póz. 394 z
późn. zm.).
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający żąda złożenia
następujących dokumentów, pod rygorem odrzucenia oferty:
4.1. kserokopie uprawnień i zaświadczeń, posiadanych przez osoby skierowane do realizacji zamówienia
publicznego.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody ,,spełnia/nie
spełnia". W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, pod rygorem
odrzucenia oferty, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. OFERTA W FORMIE PISEMNEJ:
1.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY" (Załącznik nr 2 do
zapytania). Do oferty należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w części V.
1.2. Ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem).
1.3. Oferta powinna być trwale złączona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Zamawiający
zaleca wpięcie oferty wraz z załącznikami w foliowy skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie
go do segregatora.
2. OFERTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:
2.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY" (Załącznik nr 2 do
zapytania). Do oferty należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w części V.
2.2. Ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim, wydrukować oraz opatrzyć podpisem
osób upoważnionych a następnie zeskanować do formatu PDF lub JPG.
3. Złożona oferta powinna być podpisana. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie
znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie
zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z
którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
6. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty winny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem"
oraz podpisem osoby upoważnionej.
7. Zamawiający nie przewiduje:
7.1. rozliczania w walucie innej niż złoty polski,
7.2. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia bez
podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcą bez otwierania.
VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania ofertowego:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e - mail.
2. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w terminie 2 dni, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
wpłynie po upływnie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.