Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
498z dziś
3016z ostatnich 7 dni
11242z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja ołtarza bocznego

Przedmiot:

Konserwacja ołtarza bocznego

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zamawiający: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa)
powiat: Warszawa
48 22) 270 14 66
kontakt@nipdkzg.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa)
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej w kościele św. Ludwika w Krasławiu, Łotwa.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu prac konserwatorskich ołtarza bocznego Matki Boskiej w kościele św. Ludwika w Krasławiu, w stylu klasycystycznym, o kształcie prostokąta zamkniętego od góry tympanonem, wykonanego jest jako konstrukcja murowana z elementami sztukatorskimi. W ołtarzu znajdują się dwa obrazy z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Górny namalowany jest w technice olejnej na płótnie, dolny w formie ikony wykonany jest w technice temperowej na desce. Obrazy zasłonięte są srebrnymi koszulkami. Ogólne wymiary ołtarza: wys. 6,05 m, szer. 2,75 m. Szacowana powierzchnia ogólna elementów murowanych i stiukowych to około 24, 95 m kw.
Głównym założeniem zamierzonych prac konserwatorskich jest przywrócenie pierwotnego wyglądu ołtarza z zachowaniem I warstwy historycznej polichromii w technice temperowej wraz ze złoceniami.
Warunkiem koniecznym udzielenia zamówienia jest przeprowadzenie prac zgodnie z miejscowymi przepisami prawa ochrony zabytków oraz uzyskanie zgody właściciela/użytkownika obiektu.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres prac:
A. Konserwacja ołtarza:
1. Odczyszczenie powierzchni z lotnych nawarstwień kurzu i pyłu przy użyciu odkurzacza i gumy chlebowej.
2. Usunięcie przemalowań oraz doczyszczenie powierzchni przy zastosowaniu środków
chemicznych po wcześniejszym wykonaniu prób. Do usunięcia warstw farby olejnej
przewiduje się stosowanie żelów z zestawem rozpuszczalników typu SCANSOL, LEVIS,
DC* neutralizowanych acetonem.
3. Podklejenie odspojeń i pęcherzy warstwy zapraw przy zastosowaniu roztworu
dyspersji polioctanu winylu WINAWIL lub zaprawy cementowej LEDAN TB-1 metodą
iniekcji, wypełnienie dużych przestrzeni odspojeń wypełniaczem syntetycznym
MALTA oraz podwieszenie rozległych spęcherzeń na kotwach nierdzewnych
wklejonych w strukturę konstrukcji ceglanej.
4. Uzupełnienie dużych ubytków warstw podkładowych zaprawą piaskowo-wapienną z
ewentualnym dodatkiem kazeiny z zachowaniem faktury oraz poziomu warstw
oryginalnych.
5. Uzupełnienie ubytków detali sztukatorskich masą stiukowo-wapienną.
6. Uzupełnienie pęknięć i rys zaprawą piaskowo-wapienną z dodatkiem roztworu
kazeiny.
7. Uzupełnienie drobnych ubytków warstw podkładowych kitem akrylowym POMICE
ACRILICA GREZZA firmy MAIMERI.
8. Uzupełnienie ubytków zapraw kredowo-klejowych na detalach sztukatorskich i
rzeźbiarskich pod złoceniami i polichromią.
9. Uzupełnienie ubytków złoceń złotem płatkowym w technice pulmentowej na
detalach rzeźbiarskich i sztukatorskich.
10. Uzupełnienie ubytków polichromii w technice temperowej.
B. Konserwacja górnego obrazu Matki Boskiej (na płótnie).
1. Demontaż obrazu (wyjęcie z ram, zdjęcie z krosien).
2. Usunięcie lotnych zanieczyszczeń z lica i odwrocia przy użyciu odkurzacza i pędzli
włosiowych.
3. Usunięcie pofalowań, wyprostowanie i sprasowanie płótna przed wykonaniem
dublowania.
4. Uzupełnienie protezami z płótna brakujących fragmentów podobrazia
5. Zdublowanie podobrazia:
a) naciągnięcie zdekatyzowanego lnianego płótna na krosna pomocnicze,
b) nasączenie obrazu oraz nowego płótna masą woskowo-żywiczną,
c) połączenie obrazu z nowym płótnem na stole próżniowym,
d) odczyszczenie lica obrazu z nadmiaru masy woskowo-żywicznej przy
zastosowaniu terpentyny lub benzyny ekstrakcyjnej.
6. Odczyszczenie lica obrazów metodami chemicznymi przy zastosowaniu
rozpuszczalników organicznych (terpentyna, aceton, dwumetyloformamid,
alkohol etylowy) lub roztworów detergentów i mydeł jonowych Vulpex firmy
Kremer Polska.
7. Usunięcie pociemniałego i wyblakłego werniksu oraz ewentualnych przemalowań
metodami chemicznymi z zastosowaniem rozpuszczalników neutralizowanych
terpentyną lub mechanicznie przy użyciu skalpela.
8. Zabezpieczenie werniksem retuszerskim okolic ubytków warstwy malarskiej.
9. Założenie kitów kredowo-woskowych w miejscach ubytków warstw
podkładowych i spękaniach.
10. Wyszlifowanie powierzchni kitów oraz usunięcie zabezpieczeń z werniksu.
11. Naciągnięcie obrazu na krosna malarskie.
12. Wstępne zabezpieczenie werniksem retuszerskim firmy Talens obrazów do punktowania.
13. Wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji ubytków polichromii metodą punktowania przy zastosowaniu farb Restauro firmy Maimeri o spoiwie temperowym olejno-żywicznym.
14. Wykonanie końcowego, zabezpieczającego werniksowania obrazów matowym werniksem damarowym.
C. Konserwacja ikony Matki Boskiej (na desce)
1. Odczyszczenie powierzchni ikony z kurzu i pyłu.
2. Podklejenie osypujących się warstw polichromii i zapraw.
3. Usunięcie wtórnych nawarstwień w postaci werniksów i przemalowań przy zastosowaniu substancji chemicznych po wykonaniu prób i mechanicznie przy zastosowaniu skalpela.
4. Sklejenie pęknięć drewna oraz uzupełnienie ubytków drewnianego podobrazia kitem klejowo-trocinowym.
5. Uzupełnienie ubytków warstw podkładowych zaprawą kredowo-klejową.
6. Uzupełnienie ubytków złoceń i srebrzeń w technice pulmentowej.
7. Zabezpieczenie powierzchni zapraw pod polichromią szelakiem.
8. Uzupełnienie ubytków polichromii temperą olejno-żywiczną.
9. Wykonanie końcowego werniksowania ikony.
D. Konserwacja elementów metalowych (koszulki obrazów).
1. Odczyszczenie powierzchni z lotnych nawarstwień kurzu i pyłu.
2. Usunięcie zniszczeń powierzchni spowodowanych korozją oraz czarnej patyny.
3. Zlutowanie i połączenie rozpojonych elementów koszulki.
4. Uzupełnienie ubytków detali zdobniczych.
5. Ewentualne wykonanie nowej patyny.
6. Zabezpieczenie powierzchni metalu przed korozją substancją transparentną (woski mikrokrystaliczny, żywica syntetyczna).
E. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej: 3 egz. + wersja elektroniczna.
Wycena powinna uwzględniać koszt dojazdu i pobytu wykonawców prac.
* Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych za spełniający wymagania Zamawiającego. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać ,,produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów
jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów;

Składanie ofert:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, za pośrednictwem faksu na nr +48 22 270 17 77 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@nipdkzg.pl, na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji wynikającą z rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie danej osoby.
Osoba wskazana do kontaktu: Piotr Ługowski, Szef Programu Ochrona Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Do dnia 30.10.2018 r.

Wymagania:
Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących przedmiot zamówienia:
Osoba wykonująca prace konserwatorskie musi posiadać ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz potwierdzony udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co najmniej 9 miesięcy.
Termin ważności oferty: 30 dni od złożenia
V. Kryterium wyboru oferty:
Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 65 pkt.
Sposób punktowania:
o Cena - maksymalnie można uzyskać 30 pkt
Sposób punktowania:
(cena brutto oferty najniższej spośród wszystkich badanych ofert)/(cena brutto oferty badanej)*30 pkt
Poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy:
o Doświadczenie oferenta w zakresie koordynacji i realizacji projektów konserwatorskich poza granicami Polski - maksymalnie można uzyskać 15 pkt
Sposób punktowania:
1-5 projektów - 2 pkt, 6-20 projektów - 4 pkt, 21-40 projektów - 8 pkt, 41 projektów i więcej - 10 pkt
+ 5 pkt za koordynację i realizację co najmniej 1 projektu w kraju, w którym realizowana jest inwestycja
o Doświadczenie wykonawcy prac w realizacji projektów konserwatorskich przy obiektach/zespołach obiektów objętych ochroną prawną - maksymalnie można uzyskać 10 pkt
Sposób punktowania:
1-5 projektów - 2 pkt, 6-20 projektów - 4 pkt, 21-40 projektów - 8 pkt, 41 projektów i więcej - 10 pkt
o Serwis - długość okresu gwarancji (w miesiącach) - maksymalnie można uzyskać 10 pkt
Sposób punktowania:
(długość gwarancji w ofercie badanej)/(długość najdłuższej gwarancji wśród wszystkich ofert)*10 pkt
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej na realizację usługi ,,Konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej w kościele św. Ludwika w Krasławiu, Łotwa"
Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru złożonych ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.