Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2517z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana nawierzchni chodników

Przedmiot:

Wymiana nawierzchni chodników

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1,
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel: 18 443 53 08, 18 44 86 500, fax: 18 443 78 63, tel. 18 443-55-20
urzad@nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni chodników wokół budynku Miejskiego
Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu ul. Nawojowska 9 zgodnie z
załączonym opisem robót budowlanych (załącznik nr 3 do ogłoszenia), przedmiarem robót
(załącznik nr 4 do ogłoszenia).
Oznaczenie CPV - 45233251-3
W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:
? dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej
w terenie;
? zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty i realizacji zamówienia,

CPV: 45233251-3

Otwarcie ofert: 2. Termin i miejsce otwarcia ofert - 13.07.2018r. o godz. 12.00 - Urząd Miasta Nowego
Sącza, Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Szwedzka 5, I piętro, pokój nr 6,

Składanie ofert:
III. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin i miejsce składania ofert - 13.07.2018r. do godz. 11.30 - Urząd Miasta
Nowego Sącza, Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Szwedzka 5, I piętro, pokój nr 6,

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: 1.08.2018r. - 22.08.2018r.

Wymagania:
II. Warunki przetargu:
1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela oferenta.
2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do
Ogłoszenia o Przetargu, zwane dalej ,,warunkami" udostępnionego w Urzędzie Miasta
- Wydział Inwestycji i Remontów ul. Szwedzka 5, I piętro, pokój 6, 33-300 Nowy
Sącz.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej
tą ofertę.
5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie, /opakowaniu/
z napisem ,,Oferta na: Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku
Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu ul.
Nawojowska 9" oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać
ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert.

7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu
czy:
- oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,
- odpowiadają wymaganiom podanym w warunkach,
- nie zawierają oczywistych omyłek.
8. Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych
warunków:
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), z własnoręcznym podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania oferenta,
- potwierdzoną kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego,
że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
- podpisany wzór umowy.
9. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena - 100,00 %).
10. Należy podać cenę brutto (według załącznika nr 1), która powinna obejmować
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
usług objętych umową. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a
niezbędnych do wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia, wszelkie prace
przygotowawcze, itp.
11. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni roboczych i
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana
inna oferta lub, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze
złożonych ofert nie odpowiada warunkom przetargu.
14. W przyjętym trybie postępowania nie przysługuje wniesienie protestów i odwołań.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia w każdym czasie
bez podania przyczyn.
16. Istotne postanowienia zamówienia wprowadzone są do umowy stanowiącej załącznik
nr 3 do warunków.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18. Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie warunków. Pytania powinny być składane na piśmie.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert - może zmodyfikować treść dokumentów
zawierających warunki. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną
niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom i będą dla nich wiążące.
20. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania
wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej: www.nowysacz.pl .
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnym
zawiadomieniem, w którym Zamawiającym określi termin i miejsce zawarcia umowy.
Po zakończeniu przetargu oferent, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kontakt:
IV. Informacje końcowe:
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego jest Pani
Elżbieta Kołbon - Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Nowego Sącza, tel.
18 443-55-20, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.