Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
2818z ostatnich 7 dni
11990z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy,
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica
powiat: dębicki
tel/fax-14 6803155
zdp@rde.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwałd - budowa chodnika w km 5+738 - 5+825"

3. Przedmiot zamówienia:
3.1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243,poz.1623ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz.93 ze zm.),
3.2. Zakres rzeczowy do wykonania:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Roboty ziemne,
c) Podbudowy,
d) Nawierzchnie,
e) Kanalizacja deszczowa,
f) Roboty wykończeniowe.
3.3.Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz z przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź producentów w opisie przedmiotu zamówienia mogą one być zastąpione zamiennymi o równoważnych , niegorszych parametrach technicznych.
3.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
3.5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu oferty) zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2 Roboty drogowe

CPV: 45.23.31.40-2

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Parkowa 28, pokój nr 533, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia
12.07.2018r.
Godz.
1000

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia: 21 września 2018r.

Wymagania:
Definicje.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

5. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art.4 pkt.8).

5.1. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
Zamawiający nie przewiduje zlecenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych .
5.3. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej
zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 8.1-8.5. IDW.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

8.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

8.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
8.2.1.Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej:
-jednego zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 50 000zł brutto, której przedmiotem była budowa chodnika o zakresie wg pkt 3.2 SIWZ;

Wykonawca załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

8.3. Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

8.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku.
osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy (1 osoba) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczony dokument
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

8.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

8.6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika (składa każdy wykonawca).

Stosownie do treści § 2.ust 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
d) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (wg załącznika nr 3 do SIWZ).
Przez główne roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie oraz załączenia dowodów Zamawiający rozumie roboty budowlane, o których mowa w pkt 8.2.1 SIWZ.
Przedstawiony wykaz (zał. Nr 3 do SIWZ) musi zawierać co najmniej następujące informacje:
I. poświadczenie;
II. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt I).

9.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
9.1. W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna):
a) oświadczenie wymienione w pkt 8.6.c) powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.
b) dokumenty wymienione w pkt 8.6.d) i 8.6.e) i 8.6.f) składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród wykonawców składających wspólną ofertę,

Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

9.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

9.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę pomiędzy nimi.
10.Wadium:
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

11.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.Opis sposobu przygotowania oferty.

12.1 Wymagania podstawowe
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Oferta winna zawierać wypełniony formularz ,,Oferta".
5) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
6) Wraz z ofertą winny być złożone:
A) oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW
B) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika składa każdy wykonawca.
C) dokument lub dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie do podpisania oferty,
w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę.
7) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
8) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopii potwierdzonej notarialnie.
9) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą IDW.
10) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
11) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.2 Forma oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób ) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

12.3 Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Informacja w zakresie grup kapitałowych
b) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru załącznik nr 1- dołączony do niniejszej IDW, wraz z jej załącznikami:
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
g) Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (wg załącznika nr 3 do SIWZ)
h) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 8 niniejszej IDW,
i) Inne dokumenty wymienione w niniejszej IDW.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
W rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca może zastrzec
w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14.Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
14.1 Wyjaśnianie treści SIWZ
a. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b. jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w ppkt. a, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c. przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ppkt. a. i b.
d. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

14.2 Zmiany w treści SIWZ
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

15.Oględziny obiektu.
Zamawiający nie przewiduje możliwości organizacji zebrania wykonawców.
2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Parkowa 28, pokój nr 533
Oferta w postępowaniu na:
Nie otwierać przed dniem 12.07.2018r. o godz. 10.10

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno - Szynwałd - budowa chodnika w km 5+738 - 5+825"
3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

18.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2) Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr.....".
3) Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

21.Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania.

22.Termin związania ofertą
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3) Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4) Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
24.Kryteria oceny ofert.
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny-100%.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru:

najniższa oferowana cena
C= ----------------------------------------------- x 100 pkt
cena ocenianej oferty

3) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia i którego oferta spełni wszystkie warunki postępowania.
4) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

25.Oferta z rażąco niską ceną.
1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) Zamawiający odrzuca ofertę:
a) Wykonawca, który nie złożył wyjaśnień lub
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

26.Uzupełnienie oferty.
Zamawiający rozpatrzy tylko kompletne, prawidłowo złożone oferty. Nie przewiduje się uzupełniania złożonych ofert.

27.Tryb oceny ofert.
1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty:
I. oczywiste omyłki pisarskie
II. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
III. inne omyłki polegające na niezgodości oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zozstała poprawiona.
c) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona w zakresie ujetym w p. 27.1.2). Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie innych omyłek ujętych w p. 27.1.2) c), w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2) Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
3) Sprawdzanie wiarygodności ofert:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

28.Odrzucenie oferty.
1) Zamawiający odrzuci ofertę niekompletną, niespełniającą wymagań zawartych w SIWZ.
2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty podając uzasadnienie.

29.Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.

30.Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1) umowa zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
6) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

Przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
w zakresie:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; powstania rozbieżności lub niejasności
w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
2) w zakresie terminu wykonania zamówienia
wystąpienie trudnych warunków atmosferycznych potwierdzonych przez
IMiGW uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych lub
technologicznych tj.: średniej temp. dobowej otoczenia poniżej - 5 0 C
przez 7 kolejnych dni lub ciągłych opadów atmosferycznych
utrzymujących się przez 3 kolejne dni przekraczających stan średnich
opadów na danym terenie;
wystąpienie gwałtownych zjawisk: powodzi, pożaru, trąby powietrznej itp.
wystąpienie ciężkich warunków gruntowych nie ustalonych w oparciu o
dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, dotyczy
również wystąpienia innych, nie dających się przewidzieć zjawisk
geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie realizacji
zamówienia;
wstrzymanie robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;
przedłużanie się procedury przetargowej tj. w sytuacji wystąpienia
procedury odwoławczej, bądź w przypadku wystąpienia Zamawiającego
do Wykonawców o przedłużenie terminu ważności ofert zgodnie z art. 85 ust. 4 u. p. z. p.
Konieczności uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień, we wszystkich w/w
przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas
trwania okoliczności
3) Zmiana zakresu i sposobu realizacji zamówienia, warunkiem takiej zmiany jest:
zaistnienie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie części
przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
zmiana przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań
technicznych poszczególnych elementów zamówienia niż przewidzianych;
4) Innych postanowień umowy, pod warunkiem:
wystąpienia zmiany stawek podatków od towarów i usług,
w przypadku konieczności spełnienia wymogów instytucji dofinansującej.
Zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy w przypadku:
choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy,
nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

Ewentualna zmiana postanowień umowy obywać się będzie poprzez zawarcie odpowiedniego aneksu.
I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
II. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

31.Unieważnienie postępowania.
1) Zamawiający zastrzga sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

32.Środki ochrony prawnej.
Stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

33.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faxem. W przypadku drogi faksowej oraz elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej lub elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie, drogą elektroniczną lub faxem pod adres i numery kontaktowe podane na początku niniejszej IDW.

34.Podwykonawstwo.
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi
w Formularzu Oferty.
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za własne działanie i będzie pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.
3) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Wymagania zawarte w poprzednim punkcie stosuje się odpowiednio. Szczegóły i konsekwencje zawarto w art.647.1 K.C.

35.Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

36.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 5 dni od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu:
a) 4 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy,
b) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia
(w przypadku zaistnienia takiej okoliczności).
c) projekty umów z podwykonawcami.
2) Zamawiający zawrze umowę nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
37.Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

l.p.
Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
1.
Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty.
2.
Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3.
Załącznik nr 3
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
4.
Załącznik nr 4
Informacja w zakresie grup kapitałowych

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 12 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy z siedzibą w Dębicy przy ul. Parkowej 28,
2) Inspektorem ochrony danych u Administratora jest -
e-mail: zdp@rde.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące akty prawne,
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
o wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
o wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u Administratora przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, załącznika do Instrukcji Kancelaryjnej, załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Kontakt:
16.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Dariusz Kazimierski, tel. nr 14 6803156;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.