Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Rozbiórka budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KROSNO
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. 13 43 675 43, fax. 13 43 62 865
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: ,,Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul.ks.J.Popieluszki 80 w Krośnie".
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111300 -1 Roboty rozbiórkowe.

2.1. Zakres prac obejmuje rozbiórkę budynku mieszkalnego murowanego z cegły ceramicznej, parterowego ze strychem gospodarczym, zlokalizowanego w Krośnie w Krośnie przy ul.ks.J.Popieluszki 80 na działce o numerze ewidencyjnym 579/29, obręb Polanka.

2.2 Szczegółowy zakres prac jest opisany w projekcie budowlanym, a obejmuje między innymi:
- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich;
- zdjęcie pokrycia dachowego i okuć z blachy stalowej na budynku;
- rozbiórkę kominów;
- rozbiórkę konstrukcji dachu drewnianego,
- rozbiórkę ścian i stropów,
- rozbiórkę fundamentów do poziomu -20 cm od poziomu terenu,
- zasypanie wykopów po fundamentach
- wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu.

2.3. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania:
1). zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
2). dopełnienia wszystkich obowiązków, o których mowa w pozwoleniu na budowę -Decyzja nr 2662017 z dnia 19 września 2017 r. znak PB.6741.2.8.2017.R

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pokój nr 126, w dniu 13.07.2018 r. o godz. 12.00.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela przy ul. Lwowskiej 28a, w Krośnie, nie później niż do dnia 12.07.2018 r. do godziny 15.30.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji:

Planowany termin realizacji zamówienia: 14 wrzesień 2018 r.

Wymagania:
3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.
5. Informacje;

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Podstawą wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowić będzie podpisany przez strony umowy bezusterkowy protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

6. Sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
ul.Lwowska 28a
38-400 KROSNO Oferta na: ,,Rozbiórkę budynku przy ul.Popieluszki 80".
7.Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Najniższa cena - 100%
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.
Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.