Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi polnej

Przedmiot:

Remont drogi polnej

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudna
pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
powiat: lubiński
faks: 76 7492117 telefon 76 7492100
sekretariat@rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3 .Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Remont drogi polnej w miejscowości Naroczyce - działka Nr 312/2 - o długości ok. 160 m., szer. 3 m, załącznik graficzny Nr 1,
3.2. Zakres robót obejmuje :
- zakup i dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm.,
- zasypanie miałem kamiennym o frakcji 0-5 mm o grubości do 1 cm,
- wykonanie prac przygotowawczych,
- profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych wraz z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża,
- rozścielenie i wypełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym - wyrównanie powierzchni naprawianych miejsc z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego zgodnego ze spadkiem istniejącego podłoża oraz jego zagęszczenie,
- prace należy wykonać przy użyciu zestawu: równiarka drogowa i walec drogowy.
- grubość warstwy rozścielanego kruszywa o grubości 10 cm zapewniającej równość nawierzchni i uzyskanie spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych.
UWAGA:
Zaleca się od wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji , które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Dokument nr: SN 7234. 62.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Rudnej Plac Zwycięstwa 15,
59-305 Rudna , w terminie do dnia 12.07. 2018 r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI : do 15.08.2018 r.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Doświadczenie zawodowe:
5.1 Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty o podobnym charakterze.
5.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunku, o którym mowa wyżej nie później niż na dzień składania ofert.
6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.
6.1. Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: najniższa cena - 100 %.
6.2 Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez wykonawców drogą pocztową.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: ,,Remont drogi polnej w miejscowości Naroczyce" oraz napisem ,,Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert", tj. do dnia 12.07.2018 godz. 10:00.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:
Danuta Bajus - Świątek - po. Kierownika w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych, tel. 76 7492 126.
Bogdan Humecki - Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych, tel. 76 7492 128.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.