Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż lamp ulicznych

Przedmiot:

Dostawa i montaż lamp ulicznych

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołdap, reprezentowana przez: Burmistrza Gołdapi - Tomasza Rafała Luto
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
sekretariat@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż lamp ulicznych solarnych na terenie Gminy Gołdap
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż lamp solarnych ulicznych w ramach środków z funduszy sołeckich w Gminie Gołdap z podziałem na następujące części:------
Część I- Dostawa i montaż lamp ulicznych solarnych w sołectwie Główka
Część II- Dostawa i montaż lampy ulicznej solarnej w sołectwie Pogorzel
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry techniczne i jakościowe w odniesieniu do poszczególnych części niniejszego zamówienia, tj.: części oznaczonej odpowiednio I, II stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wszystkie lampy powinny spełniać niezbędne normy, być dopuszczone do ich użytkowania oraz posiadać karty techniczne i gwarancyjne.
Montaż powinien być zgodnie z technologią przewidzianą dla tego rodzaju robót.
2.2. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów (CPV):
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45317000 - 2 Inne instalacje elektryczne
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
-posiadające wiedzę i doświadczenie
-dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
-znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

CPV: 45317000 - 2, 45316100-6

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, ,,Dostawa i montaż lamp ulicznych
solarnych na terenie Gminy Gołdap" Część...........Nie otwierać przed 13.07.2018 r. godz.
10.15
Ofertę należy złożyć w terminie do 13.07.2018 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert nastąpi 13.07.2018 r. o godz. 10.15, II piętro - pokój nr 30
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
7. Miejsce złożenia oferty:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Punkt Obsługi Mieszkańca - parter, pok. nr 3

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy

Wymagania:
Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
6. Instrukcja dla oferenta
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 - ....
odpowiadający danej części zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
Cena -100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena. Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 100 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów według wzoru: (cena najniższa: cena badanej oferty) x 100
Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy, nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie usługi objętej zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
9. Ogłoszenie wyników
1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców,
10. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy z wybranym wykonawca nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3

Kontakt:
Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
Magda Zymkowska - tel. 87-615-60-52, e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl Jarosław Duchnowski- tel. 87 615-60-21, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.