Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu membrany dachu stałego i ruchomego

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu membrany dachu stałego i ruchomego

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 295 90 00
jaroslaw.ocypa@2012plus.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu membrany dachu stałego i ruchomego PGE
Narodowego, według poniższych wytycznych:
1. Sprawdzenie i inwentaryzacja uszkodzeń membrany oraz występowania uszkodzeń dachu
stałego spowodowanych odciskami elementów konstrukcji dachu takich jak np.: łby śrub,
detalami mocowania przęseł, itp.
2. Sprawdzenie szczelności membrany dachu w miejscach spowodowanych odciskami
opisanymi w pkt. 1 powyżej.
3. Sprawdzenie membrany w miejscach potencjalnych otarć na wskutek oddziaływania
mechanicznego w szczególności elementów dachu ruchomego i garażu i ich
inwentaryzacja.
4. Sprawdzenie i inwentaryzacja uszkodzeń i szczelności wszystkich manszet, fartuchów
uszczelniających, uszczelniaczy.
5. Sprawdzenie wszystkich rys i zadrapań membran dachów: stały, ruchomy, garażu.
6. Sprawdzenie wszystkich spoin (rozwarstwienia, nieszczelność, uszkodzenia).
7. Sprawdzenie wszystkich powierzchni membrany pod katem zanieczyszczenia powierzchni
(smar, odchody, inne).
8. Sprawdzenie konstrukcji powłoki dachu ruchomego.
9. Sprawdzenie i inwentaryzacja uszkodzeń zmęczeniowych uszczelnień zaczepów i manszet
wózków ślizgowych. Sprawdzenie i inwentaryzacja rozwarstwień w uszczelnieniu zaczepów
do wózków napinających.

10. Sprawdzenie i inwentaryzacja uszkodzeń i nieszczelności przejść dla kabli i przewodów
elektrycznych.
11. Sprawdzenie i inwentaryzacja otarć i uszkodzeń powierzchni kieszeni pasów radialnych.
12. Sprawdzenie i inwentaryzacja uszkodzeń i nieszczelności w rejonach i obszarach przebiegu
lin bezpieczeństwa (system asekuracyjny).
13. Sprawdzenie powierzchni membrany pod katem występowania dziur, otworów
spowodowanych, przebiciem, przepaleniem, przestrzeleniem, itp. wraz z ich inwentaryzacją.
14. Wykonanie napraw możliwych do wykonania przy użyciu łątek o wymiarach do 5 cm x 5 cm
w zakresie wad eksploatacyjnych. W wycenie należy uwzględnić wykonanie 44 napraw przy
użyciu łatek o wymiarach do 5cm x 5 cm - podając wyszczególnioną cenę jednostkową
naprawy.
15. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z wykonanych prac zgodnie z opisami w p.1-15
powyżej z rozdzieleniem wykrytych uszkodzeń na wady eksploatacyjne i wady gwarancyjne.
UWAGI:
1. Naprawy stwierdzonych wad eksploatacyjnych (łatanie) wykonywać stosując technologię
zgrzewania przy użyciu specjalistycznych narzędzi oraz materiałów do napraw odpowiednio
do każdej z powierzchni (garaż, dach ruchomy, dach stały).
2. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać wszystkich zasad i uregulowań
określonych w przepisach i dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia,
a w szczególności:
? Podręczniku użytkownika - pokrycie membranowe dachu;
? Instrukcji kontroli oraz konserwacji membrany wewnętrznego dachu składanego
oraz dachu stałego.
3. Prace mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne przeszkolenia i dopuszczenia
do wykonywania prac na wysokości.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nie może prowadzić do utraty gwarancji na poszycie
dachu PGE Narodowego, która obowiązuje do 2023 roku. Gwarantem jest wykonawca
poszycia - firma HIGHTEX GmbH., z siedzibą w Niemczech, Nordstrasse 10 - D-83253
Rimsting Chiemsee.

Składanie ofert:
4. ZŁOŻENIE OFERTY
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty obejmującej realizację przedmiotu zamówienia opisanego
w pkt. 2, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.
5. FORMA OFERTY
Wymagana forma dokumentacji składającej się na ofertę:
Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę:
? pisemnie - na adres Zamawiającego,
? faxem - na nr 22 295 90 10,
? pocztą elektroniczną na adres: jaroslaw.ocypa@2012plus.pl
6. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY
Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 5 w terminie do dnia 10 lipca 2018r. do
godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi być realizowane zgodnie z zapisami wskazanymi w niniejszym zaproszeniu,
w terminie uzgodnionym z zamawiającym jednak nie później niż do końca sierpnia 2018 r.
Zamawiający przewiduje, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta ok. 17 lipca 2018 r.

Wymagania:
7. WYMAGANIA FORMALNE
Ze względu na przedmiot zamówienia, Zamawiający oczekuje, że wszelkie informacje wynikające
z niniejszego zaproszenia będą traktowane, jako poufne. Informacje dotyczące prowadzenia
negocjacji oraz zawartych umów mogą być udzielane jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego na ujawnienie takich informacji. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia
procedury wyboru wykonawcy bez podania przyczyny. Uczestnikom nie należy się żadne roszczenie
wobec Zamawiającego z powodu unieważnienia niniejszego zapytania.
8. RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PL.2012+ Sp. z o.o.
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych
osobowych w zakresie działania PL.2012+ Sp. z o.o., a także przysługujących Państwu
uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z Administratorem.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia
10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na PL.2012+ Sp. z o.o. tj. prowadzenie i nadzór nad postępowaniami o udzielenie
zamówienia publicznego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być:
1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PL.2012+ Sp. z o.o.
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest PL.2012+ Sp. z o.o.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów
wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym,
cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane

są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku, gdy:
? dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
? dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
? dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
? osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
? przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
? Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
? osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
? zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa, nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PL.2012+ Sp.
z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.