Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont chodnika

Przedmiot:

Remont chodnika

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Kaliszu,
Al. Wojska Polskiego 37
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
62 764 92 17
ajanas@gddkia.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:

Remont chodnika na placu Rejonu w Kaliszu oraz przy drodze krajowej nr 25

w m. Czekanów.

Dokument nr: GDDKiA - O/PO - Z - 13/7/2018

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

e-mail: ajanas@gddkia.gov.pl lub faksem nr 62 764 92 17

lub w siedzibie urzędu: Al. Wojska Polskiego 37, 62-800 Kalisz, Pokój nr 36,

do dnia 13.07.2018 r. do godz. 1000
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do 13.07.2018 r. do godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: Do dnia 30.10.2018 r.

Wymagania:
Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Uwagi:
Inne dane:

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Cena ofertowa - 100 %

Liczba punktów w kryterium ,,cena ofertowa" (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

C = cena oferty najtańszej / cena oferty ocenianej x 100 pkt

Do obliczeń będą brane ceny brutto.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579) na podstawie art. 4 ust. 8 ww. ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Ochrona danych osobowych:

Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 88 88, e- mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.

Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
OGŁOSZENIE
-zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy - Prawo zamówień publicznych

Kontakt:
Osoby prowadzące sprawę: Adam Janas, Józef Przybyłek, tel. 62 764 92 15

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Kaliszu,

Al. Wojska Polskiego 37, 62-800 Kalisz

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.