Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa kontroli technicznej konstrukcji podwodnej budowli hydrotechnicznych

Przedmiot:

Usługa kontroli technicznej konstrukcji podwodnej budowli hydrotechnicznych

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. 4-go Marca 3
75-901 Koszalin
powiat: Koszalin
261 45 6024, 261 45 6877 lub numer fax-u 261 45 6244
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa kontroli technicznej konstrukcji podwodnej budowli
hydrotechnicznych w Punkcie Bazowania Kołobrzeg, realizowana przez
17 WOG w Koszalinie, w oparciu o Szczegółowy zakres zamówienia - załącznik nr
3 do niniejszego Zaproszenia, załącznik nr 4 - Zbiorczy przedmiar robot oraz
załącznik nr 2 - projekt umowy.
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie oceny stanu technicznego konstrukcji
podwodnej budowli hydrotechnicznych w Punkcie Bazowania Kołobrzeg w zakresie
wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października
2006r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206 z 2006r.,poz.1516),
polegającej na wykonaniu :
a) atestów badania podwodnego budowli hydrotechnicznych zgodnie
z rozdziałem IV rozporządzenia, o którym mowa w ust.1;
b) sprawozdań z badania dna w pasie 20 m od budowli hydrotechnicznych
wykonanych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia, o którym mowa w ust.1;
Dokumentacja powykonawcza na wykonanie atestu badania podwodnego
powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym
zakresie zamówienia cześć pn.: 1. Atest badania podwodnego .
Dokumentacja powykonawcza na wykonanie sprawozdania z badania dna
powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym
zakresie zamówienia cześć pn.: 2. Sprawozdanie z badania dna .
5) Wycenie podlegają wszystkie pozycje wskazane w formularzu oferty stanowiącej
załącznik nr 1 do zaproszenia. Brak wyceny wszystkich pozycji w formularzu oferty
zgodnie z jego treścią spowoduje, iż oferta nie będzie podlegała ocenie.
6) Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych i wariantowych. Zamawiający nie
dopuszcza ustanawiania podwykonawców. Jakakolwiek zmiana w formularzu oferty
- załącznik nr 1, skutkować będzie tym, że oferta nie będzie podlegała ocenie.
7) Na zamówienie podpisana zostanie umowa projekt umowy stanowi załącznik nr 2
do zaproszenia.

CPV: 71356100-9, 98363000-5

Dokument nr: 61/SZP/U/lnfrastr./18

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, kancelaria Sekcji
Zamówień Publicznych 17 WOG w lokalu 207 (II piętro) w budynku nr 15
w dniu 13.07.2018 r. o godz. 10:10

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie, ul. 4-go Marca 3,
lokal nr 110 (kancelaria jawna I piętro) w budynku nr 15 (przejście przez Biuro
Przepustek) do dnia 13.07.2018 r. do godz. 10:00 (osobiście, pocztą, kurierem).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Termin związania złożoną ofertą: 30 dni, licząc od terminu ostatecznego składnia ofert.
4. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cena oferty jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (Dz. U. z 2014 r., póz. 915).
2) Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
3) Cenę oferty należy podać w złotych polskich, uwzględniając wskazany przez
Zamawiającego zakres wykonywania zamówienia, doświadczenie i wiedzę
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia związane z jego realizacją, podatki, rabaty, upusty itp.,
których Wykonawca zamierza udzielić oraz zysk Wykonawcy i nie będzie podlegać
negocjacjom.
4) W Formularzu oferty, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zaproszenia, Wykonawca przedstawi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
przedmiotu zamówienia.
5) Kalkulacja cen powinna uwzględniać taką cenę wykonania przedmiotu zamówienia,
aby Wykonawca nie poniósł strat w jej realizacji i w związku
z powyższym cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu
zamówienia byłoby niemożliwe oraz podatek VAT.
6) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2011 r. Nr 177, póz. 1054 z poźn. zm.)
7) Wartość ogółem zamówienia określi maksymalną wartość zamówienia
w trakcie trwania umowy i stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
8) Wartość ogółem zamówienia powinna być zapisana liczbowo i słownie
z dwoma miejscami po przecinku i w polskich złotych.
Kryteria wyboru ofert: 100 % cena.
7. Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń powinien załączyć:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty, sporządzony zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji.
3) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje - trzyosobowym
zespołem, w tym: osoba do oceniania i badania stanu technicznego budowli
hydrotechnicznych, która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia ;
4) co najmniej jednym nurkiem I klasy, posiadającym uprawnienia zawodowe,
dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe do wykonania zamówienia ( zgodnie
z art. 3 Ustawy z 17.10.2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych - Dz. U. Nr 199
z późn. zm.) i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia;
5) organizatorem prac podwodnych, posiadającym certyfikat potwierdzający
spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy na
obszarach morskich, wydane przez właściwego do miejsca wykonywania prac
Dyrektora Urzędu Morskiego i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane
uprawnienia.
6) Pełnomocnictwo określające zakres uprawnień osoby (-ób) upoważnionej przez
Wykonawcę do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, wystawione zgodnie
z wymogami prawa, podpisane przez Wykonawcę, jeśli dotyczy.
7) Umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej - przed podpisaniem
przedmiotowej umowy na wykonanie zamówienia, jeśli dotyczy.
8. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę na załączonym Formularzu oferty, należy sporządzić w języku polskim
(dokumenty w języku innym powinny zawierać tłumaczenie lub opis ich treści
potwierdzony przez Wykonawcę), w formie pisemnej i złożyć
w zamkniętej/zaklejonej kopercie i opisanej w następujący sposób:
a) Nazwa i adres Zamawiającego;
b) Nazwa i adres Wykonawcy,
c) Adnotacja:
Zapytanie ofertowe na: ,,Usługa kontroli technicznej konstrukcji podwodnej
budowli hydrotechnicznych w Punkcie Bazowania Kołobrzeg, realizowana
przez 17 WOG w Koszalinie - numer postępowania: 61/SZP/U/lnfrastr./18".
3) Dokumenty składane wraz z ofertą winny być przedłożone w formie oryginałów, lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Informacja o czynnościach, jakie podejmie Zamawiający po terminie składania
ofert:
1) Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy podczas planowanego otwarcia oferty
obecni będą przedstawiciele Wykonawców, odczytane zostaną informacje
o Wykonawcach którzy złożyli oferty, ich ceny i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są
przewidziane w postępowaniu oraz kwota, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na
realizację zamówienia.
2) Po otwarciu ofert Zamawiający dokona:
a) sprawdzenia ofert pod względem omyłek rachunkowych i oczywistych omyłek
pisarskich;
b) oceny ofert (ustalenie rankingu ofert zgodnie z wyznaczonymi kryteriami oceny);
c) zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej spełnia
wymagania określone przez Zmawiającego w zaproszeniu.
3) W przypadku złożenia przez Wykonawcę, o którym nowa w ppkt. 2)c), oferty bez
wymaganych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy lub niespełniających
wymogów określonych w zaproszeniu (np. są bez potwierdzenia za zgodność
z oryginałem lub nieczytelne, nieaktualne), Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4) W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę dyspozycji punktu 3), lub rezygnacji
Wykonawcy z podpisania umowy, Zamawiający zbada czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
5) Ocenie nie będą podlegały oferty w przypadku:
a) złożenia nie podpisanej przez Wykonawcę oferty, nie będzie ona podlegała
ocenie.
b) złożenia oferty po terminie, oferta nie będzie podlegała ocenie.
c) nie spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.
d) nie złożenia lub nie uzupełnienia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów
pomimo wezwania, oferta nie będzie podlegała ocenie.
6) W przypadku nie spełnienia wymagań niniejszego zapytania przez wszystkie złożone
oferty lub w przypadku nie złożenia żadnej oferty, albo w przypadku, gdy cena oferty
wybranej przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia, postępowanie zostanie zakończone bez wyboru Wykonawcy.
11 .Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
1) Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego ofertę
wybrano oraz poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze oferty.
3) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
4) W przypadku uchylania się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego oferta spełnia wymagania
niniejszego zapytania.
5) Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uzna w szczególności:
a) Odmowę podpisania umowy, w tym również informację przekazaną telefonicznie.
b) Nie stawieniem się Wykonawcy, dwukrotne, bez usprawiedliwienia w terminie
i miejscu wyznaczonym do podpisania umowy.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych
wypadkach przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, poza art. 4 pkt. 8.
13. Informacja o zmianach, wyjaśnieniach i informacjach dotyczących zamówienia:
1) Wszelkie zmiany, wyjaśnienia oraz inne dodatkowe informacje dotyczące
niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej
Zamawiającego, zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ 2018/do 30000 Euro.
2) Zamawiający zaleca kontrolowanie (śledzenie) strony internetowej na bieżąco,
aż do momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
3) Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględniać publikowane zmiany, wyjaśnienia
i informacje w przygotowywanych ofertach.
14. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 17 Wojskowy Oddział
Gospodarczy, 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca 3;
2) Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. 4 Marca 3, 75 - 901 Koszalin, telefonicznie pod numerem:
261 456 815 lub mailowo:17wog.przetarqi@ron.mil.pl
3) Inspektorem ochrony danych osobowych w 17 Wojskowym Oddziale
Gospodarczym jest pani Ewelina LICKIEWICZ, kontakt: 261 456 839.\\
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 4 ust. 8 uPzp prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:
,,Usługa kontroli technicznej konstrukcji podwodnej budowli
hydrotechnicznych w Punkcie Bazowania Kołobrzeg, realizowana przez
17 WOG w Koszalinie - numer postępowania: 61/SZP/U/lnfrastr./18".
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem określonym w Regulaminie Zamówień Publicznych
w 17 WOG.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
wart. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Miejsce i sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału
w zamówieniu:
1) Sekcja Zamówień Publicznych 17 WOG, numer telefonu 261 45 6024, 261 45 6877
lub numer fax-u 261 45 6244.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.