Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zasilacza UPS wraz z akcesoriami dodatkowymi

Przedmiot:

Dostawa zasilacza UPS wraz z akcesoriami dodatkowymi

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
Karmelicka 5
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
33 872 12 00
zp@zzozwadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza UPS wraz z akcesoriami dodatkowymi dla ZZOZ
w Wadowicach, znak: 28/RC/ZP/ZZOZ/2018.
Zwracam się z prośbą o sporządzenie oferty cenowej (wg załącznika 2), na bazie, której
w przypadku zaoferowania najkorzystniejszych cen, zostanie podpisana umowa, zgodnie z załączonym
projektem umowy (załącznik 3). Umowa zostanie podpisana zaraz po zakończeniu procedury.

Dokument nr: ZZOZ/ZP/51/2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2018r.do godziny 12.00 w Sekretariacie lub przesłać na
adres Zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka
5, 34-100 Wadowice z dopiskiem ,,Oferta na dostawę zasilacza UPS wraz z akcesoriami
dodatkowymi dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 28/RC/ZP/ZZOZ/2018".
Dopuszcza się złożenie oferty faxem, na nr 33 823 22 30, lub e-mailem na adres:
zp@zzozwadowice.pl a następnie potwierdzenie pisemne.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Wymagania:
Termin zadawania pytań upływa w dniu: 09.07.2018r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1.O zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,
1.2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe
wykonanie zamówienia,
1.3. nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
1.4. złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
najkorzystniejszej oferty:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: cena 100%
Zastosowany wzór do obliczenia: liczba punktów= [(cena najniższa/cena oferowana) x 100]
2. W przypadku, jeśli dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie Zamawiający
wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie
mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 2.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów
działających wspólnie, dotyczy każdego z nich.
3. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty winien być dołączony
dokument stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy
(pełnomocnictwo).
4. Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być czytelne, pod rygorem jej odrzucenia złożona na
piśmie, sporządzona w języku polskim. Do wszystkich dokumentów i oświadczeń sporządzonych
w języku obcym muszą być dołączone ich tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Dostawcę.
Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:
1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
3. Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do
siedziby Zamawiającego.
Modyfikacja treści zapytania ofertowego:
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zapytania ofertowego. W takim przypadku treść wprowadzonych zmian zostanie niezwłocznie
przekazana tym Dostawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego www.zzzozwadowice.pl (BIP- Zamówienia publiczne i ogłoszenia -
Zapytania ofertowe).
Termin związania ofertą:
1 Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
Unieważnienie zapytania ofertowego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, jeśli:
1.1. nie została złożona żadna oferta,
1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotą, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
Informacja o wynikach:
Dostawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym, zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej
oferty drogą elektroniczną w formie e-mail. Wyniki zapytania ofertowego zostaną również
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zzzozwadowice.pl (BIP- Zamówienia
publiczne i ogłoszenia- Zapytania ofertowe).
Inne informacje:
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Dostawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania oferty.
2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
Dostawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia.
3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych
w złożonej przez Dostawcę ofercie.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu:
1. mgr inż. Tadeusz Hebl - Dział Informatyczny tel. 33 87 21 200 wew 424
2. mgr Sylwia Targosz - Dział Zamówień Publicznych tel./fax 33/82 322 30, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.