Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
ul. -go Maja 26b
55-080 Kąty Wrocławskie
powiat: wrocławski
Tel. 71/3-166-167
zgk@zgk-katy.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kąty Wrocławskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 370 w
miejscowości Smolec ul. Wrocławska (dz. nr 199 obręb 0025 Smolec), przewidzianej do realizacji na
terenie działki nr 199 obręb 0025 Smolec.
Szacunkowa długość sieci wodociągowej wynosi 1 500 m.
Sieć wodociągowa w ul. Wrocławskiej dz. nr 199 obręb
Smolec będzie wykonana z rur PE-HD DN160x9,5 SDR17 PN10 RC łączonych na zgrzewanie.
W ramach zadania jest montaż hydrantów DN80 oraz zasuw DNI 50 klinowych kołnierzowych z
miękkim uszczelnieniem F5 PN 10 z obudową i skrzynką uliczną wraz z oznakowaniem zasuw i
hydrantów.
Zakres zadania obejmuje również wykonanie dwóch przecisków rurą stalową ochronną DN225
(273 x 5mm) L = 10m w drodze dz. nr 199 obręb Smolec ul. Wrocławska.
( )
Wykaz dokumentów i oświadczeń
1. Wykonawca winien załączyć do oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto wraz z dokumentem
potwierdzającym opłacenie składki.
c) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
Wymagania związane z przedmiotem zamówienia:
1. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych ez. II Instalacje sanitarne i przemysłowe,
odpowiednimi normami oraz dokumentacją projektową sieci wodociągowej w ul.
Wrocławskiej nr dz. 199 w obrębie ewidencyjnym Smolec gin. Kąty Wrocławskie stanowiącą
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do w szczególności do:
a) protokolarnego przejęcia terenu budowy
b) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej budowy wraz z opracowaniem
dokumentacji powykonawczej
c) wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
d) uzyskania zezwolenia za zajęcie pasa drogowego - w tym wystąpienie z wnioskiem o
zajęcie pasa drogowego i przedłożenie projektu organizacji ruchu na czas budowy
(projekt organizacji ruchu drogowego zapewnia Zamawiający).
e) uiszczenie opłat za zajęcie pasa drogowego
f) sporządzenia kosztorysu zamiennego w przypadku zmiany zakresu robót
g) zapewnienie kierownika budowy i prowadzenie Dziennika budowy w trakcie realizacji
robót
h) zrealizowania na własny koszt potrzebnych tymczasowych obiektów oraz urządzenia
placu budowy i jego ogrodzenia, wraz ze sprzętem przeciwpożarowym, licznikiem wody i
energii elektrycznej, z zachowaniem przepisów BHP w zakresie niezbędnym do
prowadzenia robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot umowy. Koszty z
użycia wody i energii elektrycznej oraz c.o. ponosi wykonawca,
i) 9) koordynowania robót, nadzoru BHP, zabezpieczenia, p. poż., utrzymania czystości i
porządku na budowie oraz na terenie na którego oddziaływanie mają prace budowlane lub
obsługa budowy,
j) dostarczenia zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego elementów robót, celem jego zatwierdzenia,ponoszenia pełnej
odpowiedzialność za swoje i podwykonawców składniki majątkowe na terenie budowy,
k) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego i
podwykonawców przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych,
l) ponoszenia pełnej odpowiedzialność również za szkody w robotach spowodowane przez
niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi,
m) dokonania na własny koszt i przekazania zamawiającemu w trakcie realizacji i po
zakończeniu poszczególnych robót, kompletu badań, prób i ekspertyz związanych z oceną
prawidłowości wykonanych robót, a także dopuszczających wykonywane instalacje do
użytkowania, pod rygorem nieodebrania tych robót/instalacji od wykonawcy,
n) utrzymania placu budowy od momentu jego przejęcia do czasu odbioru końcowego.
o) odtworzenia nawierzchni drogowej po wykonanych robotach budowlanych
p) po zakończeniu robót wykonawca na swój koszt, zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe, doprowadzając teren do należytego porządku oraz wykona na własny koszt
wszelkie prace porządkujące teren i obiekt przed odbiorem końcowym, pod rygorem
nieprzystąpienia do odbioru końcowego.
q) Po wykonaniu sieci wodociągowej Wykonawca winien dokonać próby szczelności sieci
potwierdzonej komisyjnie z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego, którą należy
wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy
sieć poddać płukaniu. Po zakończeniu płukania należy poddać wodę płuczącą badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym.
r) Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126 z dnia 23.06.2003r.)____

Dokument nr: ZGK/ZAP/DT/01/07/2018 Dane Zamawiającego:

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca w formie pisemnej ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z napisem
,,Zapytanie ofertowe nr ZGK/ZAP/DT/01/07/2018 "Budowa sieci wodociągowej"
Miejsce składania ofert: sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach
Wrocławskich ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie - I piętro, w terminie do dnia 12.07.2018r.
do godz. 11;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 15.11.2018r. od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Termin związania ofertą: 30 dni
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami:
Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz w formie elektronicznej. Wszelkie
wnioski, oświadczenia, zawiadomienia mogą być przesyłane w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres email: zgk@zgk-katy.pl . Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazanych mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.
Opis kryteriów dotyczących sposobu oceny ofert.
1. Ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Odrzucenie ofert niespełniających
wymagań zapytania.
2. Ocena merytoryczna wg kryteriów:
a) Cena - 100% (maksymalna liczba punktów - 100,00 pkt)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania określone w niniejszym
Wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy.
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy
złożyli oferty.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Jan Lawenda-tel. 71/39-13-246
Krzysztof Lazarowicz- tel. 71/39-13-246

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.