Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
486z dziś
3004z ostatnich 7 dni
11230z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego SOR wraz z drogami wewnętrznymi oraz...

Przedmiot:

Wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego SOR wraz z drogami wewnętrznymi oraz oświetleniem terenu

Data zamieszczenia: 2018-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 224 735 145, faks 226 131 992
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego SOR wraz z drogami wewnętrznymi oraz oświetleniem terenu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego wraz z drogami wewnętrznymi oraz oświetleniem terenu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2 polegającym na: - wykonaniu robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w najbliższym sąsiedztwie oraz dla potrzeb SORu zgodnie z załączoną dokumentacją stanowiącą załączniki do niniejszej specyfikacji. Polegające na: - wykonaniu rozbiórki i wyburzenia - wykonaniu robót naziemnych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - wykonanie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych - wykonanie odwodnienia placów manewrowych komunikacyjnych - regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych - nasadzenie zastępcze drzew - naprawa muru oporowego. - renowacja istniejących trawników - oznakowanie terenu zgodnie z projektami oraz obowiązującymi przepisami prawa. w oświetleniu nie wykonywany będzie punkt 2 przetargu - Kanalizacja teletechniczna dla potrzeb DSO Wycenę ofertową należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, STWIORB, SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania do treści SIWZ stawiane przez Wykonawców w czasie trwania procedury przetargowej. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie każdy element, który jest zasygnalizowany chociaż w jednym z wymienionych dokumentów. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie została ujęta wycinka drzew Zamawiający informuje, że nie wchodzi ona w zakres niniejszego postępowania. 2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 2.1. Przedstawienia harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych i uzgodnienia go z Zamawiającym. 2.2. Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy. 2.3. Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym - niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy. 2.4. Dokonywania dostaw materiałów sukcesywnie ze względu na brak powierzchni magazynowej i brak miejsca przed budynkiem. 2.5. Zachowania porządku w obrębie wykonywania robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności bieżącego wykorzystania pozostałych części budynku przez jego użytkowników, sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich. 2.6. Utrzymywania obszaru robót w stanie uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, wywożenia na bieżąco materiałów z rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt. 2.7. Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy. 2.8. Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż. 2.9. Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.). 2.10. Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach. 2.11. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych. 2.12. Wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika robót - spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku - do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym. 2.13. Uczestniczenia w naradach dotyczących postępu robót, zwoływanych przez Zamawiającego. 2.14. Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie ,,produktów równoważnych". Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musza odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Beda one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawa decyzji o akceptacji ,,równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierównoważności". W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej, zaoferowane materiały i urządzenia muszą gwarantować takie same (lub lepsze) parametry techniczne i jakościowe oraz muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia równoważności proponowanych urządzeń i materiałów poprzez załączenie do oferty dokumentów jednoznacznie potwierdzających taką równoważność. 2.17. Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiałów lub urządzeń na etapie wykonawstwa, np. w celu zmniejszenia przez Wykonawcę kosztów realizacji robót, z wyjątkiem zaistnienia następujących okoliczności: - zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, m.in. spowodowane w szczególności pojawieniem się nowych technologii pozwalające na uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenia czasu kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia. - konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmienny rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonanie nienależytym przedmiotu zamówienia - konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa - zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami. Każdorazowa zmiana materiałów lub urządzeń na równoważne do uwzględnionych w dokumentacji projektowej wymaga każdorazowo wyrażenia zgody na taką zmianę przez Zamawiającego i Projektanta. 2.18. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesięcy- na wszystkie zainstalowane urządzenia Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót - minimum 24 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt w okresie gwarancji wszelkich niezbędnych przeglądów serwisowych dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urządzeń a wymaganych odrębnymi zapisami kart gwarancyjnych tych urządzeń. 5) Terminy wykonania zadania: 60 dni licząc od dnia podpisania umowy. 6) Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz jest integralną część niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego (dział Techniczny), za uprzednim powiadomieniem. 9) Podwykonawstwo 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3a. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 4b. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 8. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

Dokument nr: 500157997-N-2018, RB-25/N/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Prawo zamówień publicznych - zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: Pkt. 4 - w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki nie zostały w sposób istotny zmienione. Postępowanie na wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego SOR wraz z drogami wewnętrznymi oraz oświetleniem terenu w połączeniu z wykonaniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z kanalizacją teletechniczną, pierwszy raz zostało ogłoszone w dniu 20.02.2018r. do dnia otwarcia ofert tj.: 12.03.2018r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 - zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty. Kolejne postępowanie zostało ogłoszone w dniu 02.05.2018r. - na wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego SOR wraz z drogami wewnętrznymi oraz oświetleniem terenu. Do dnia otwarcia oferty t. 18.05.2018r. nie wpłynęła żadna oferta. Po raz kolejny postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zakład Ogólnobudowlany Januszówka 19 21-450 Stoczek Łukowski

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.