Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont zastawek i wykonanie przetamowań na Kanale oraz uzupełnienie korony grobli wzdłuż...

Przedmiot:

Remont zastawek i wykonanie przetamowań na Kanale oraz uzupełnienie korony grobli wzdłuż Kanału

Data zamieszczenia: 2018-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy
ul. Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
powiat: moniecki
tel. 857 380 620, faks 85 738 30 21
Województwo: podlaskie
Miasto: Goniądz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont zastawek i wykonanie przetamowań na Kanale Kapickim oraz uzupełnienie korony grobli wzdłuż Kanału Kapickiego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050
Przedmiotem zamówienia jest: a) Remont dwóch drewnianych zastawek na Kanale Kapickim w miejscowości Wólka Piaseczna, gmina Goniądz, pow. moniecki, zgodnie z dokumentacją projektową. Pracom remontowym podlegać będą istniejące zastawki piętrzące wodę w km 5+510 oraz km 6+709 Kanału Kapickiego. Elementy zniszczone konstrukcji istniejących dwóch zastawek zostaną usunięte i wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora, przy czym jedna zastawka jest już rozebrana w około 50 % a materiał z jej rozbiórki złożony został przy grobli w pobliżu zastawki. Powstałe ubytki zastąpione zostaną nowymi elementami zastawek. Wszystkie elementy konstrukcyjne oprócz połączeń i prowadnic zamknięć to elementy drewniane. Połączenia elementów przewidziano na śruby, wręby, gwoździe oraz łączniki wytłaczane z blach stalowych. Drewno iglaste (sosnowe) klasy C24 wg PN-B-03150:2000. Śruby, płaskowniki i inne elementy stalowe do połączeń ze stali St0S wg PN-90/B-03200. Całość konstrukcji zostanie zaimpregnowana przed szkodliwym działaniem szkodników biologicznych oraz przed ogniem. Belki kładki oraz ścianka szczelna powyżej gruntu zostaną zabezpieczone przed gryzoniami siatką stalową ocynkowaną o oczku 5 x 5 cm. Konstrukcja zastawki po zakończeniu prac remontowych będzie mogła fizycznie piętrzyć wodę do wysokości max. 1,0 m. Dla prawidłowego funkcjonowania zastawek koniecznym jest osiągnięcie poziomu piętrzenia na rzędnej 110,15 m n.p.m. na zastawce w km 6+709 oraz 109,95 m n.p.m. na zastawce w km 5+510, czyli normalnego poziomu piętrzenia (NPP). Piętrzenie na zastawce w km 5+510 wynosi 0,43 m, zaś na zastawce w km 6+709 0,20 m podczas piętrzenia na zastawce poniżej i 0,63 m bez piętrzenia na zastawce poniżej. Piętrzenie będzie realizowane za pomocą szandorów. Belki będą miały wysokość 20 cm i zostaną obite blachą ocynkowaną. Światło zastawek to 1,6 m. W trakcie prac dno na długości 2 m powyżej oraz 7 m poniżej remontowanego urządzenia zostanie wyprofilowane, pokryte warstwą pospółki gr. 10 cm, geowłókniną oraz narzutem kamiennym w płotkach 1 m x 1 m, gr. 20 cm. Całość zostanie zabezpieczona palisadą z kołków o dł. 1,5 m, śr. 12 cm. b) Wykonanie pięciu stałych progów piętrzących na Kanale Kapickim w miejscowości Wólka Piaseczna, gmina Goniądz, pow. moniecki, zgodnie z dokumentacją projektową, Przedmiotem inwestycji jest wykonanie urządzeń wodnych w postaci pięciu stałych progów piętrzących na Kanale Kapickim w km 5+285, 5+390, 7+260, 7+740, 8+520. Progi mają funkcję piętrzenia wód przy ich niskim stanie. Założono następującą kolejność wykonywania robót: 1. Prace geodezyjne 2. Urządzenie placu budowy 3. Wykonanie prac przygotowawczych, w tym usunięcie drzew i krzewów z wywozem i utylizacją odpadów 4. Wykonanie obiektów tymczasowych - gródz ziemnych 5. Zabicie ścianek szczelnych 6. Prace ciesielskie, w tym wykonanie oczepu na progach 7. Prace ziemne: wydobycie namułu z kanału na odcinku prowadzenia prac umocnieniowych, wykonanie umocnień koryta Kanału Kapickiego narzutem kamiennym w płotkach, 8.Prace wykończeniowe, w tym rozbiórka tymczasowych urządzeń wodnych. Progi wykonane będą ze ścianek szczelnych z PCV wzmocnionych oczepem z desek gr. 5 cm oraz narzutem kamiennym. Część drewniana pokryta zostanie siatką ocynkowaną śr. 2,8 mm., oczko 50x50. W miejscu prowadzenia prac na długości 5 m dno zostanie wyprofilowane, przykryte warstwą pospółki gr. 10 cm, geowłókniną oraz narzutem kamiennym w płotkach faszynowych gr. 20 cm. Wysokość progów wyniesie ok. 30 cm, zaś wysokość piętrzenia nie przekroczy 26 cm. Prace związane z budową progów prowadzone będą w osłonie grodzy ziemnych powyżej i poniżej projektowanego urządzenia. Szerokość korony wyniesie 2,0 m, nachylenie skarp 1:2. Wykonane zostaną tymczasowe umocnienia gródz workami ze żwirem, który dodatkowo dociąży konstrukcję. Grodze będą miały wysokość 1,0 m. Wody budowlane przeprowadzane będą rurociągiem o średnicy 60 cm. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych tymczasowe grodze zostaną rozebrane, a koryto przywrócone do stanu istniejącego. Projektuje się wykonanie ścianek szczelnych z brusów PVC o minimalnym wskaźniku wytrzymałości 324,45 cm3/mb, o wytrzymałości na zginanie powyżej 60 MPa i wytrzymałości na rozciąganie większym od 35 MPa. Długość ścianki wynosi 3,5 m. Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed gryzoniami, elementy drewniane zostaną obłożone siatką stalową ocynkowaną. Dno 2 metry poniżej i powyżej projektowanego progu zostanie umocnione narzutem kamiennym w płotkach faszynowych o rozstawie 1x1 m i grubości 20 cm ułożonym na geowłókninie i podsypce z pospółki gr 10 cm. Umocnienia zakończone zostaną palisada z kołków śr. 12 cm i długości około 1,5 m. c) Remont prawej grobli wzdłuż Kanału Kapickiego w miejscowości Wólka Piaseczna, gm. Goniądz, pow. moniecki, zgodnie z dokumentacją projektową. Remont grobli polegać będzie na punktowym wypełnieniu i zagęszczeniu ubytków w nasypie na odcinkach istniejących uszkodzeń. Przewiduje się zdjęcie warstwy urodzajnej i wypełnienie ubytku grobli z zagęszczeniem. Grobla została oczyszczona z krzewów i powalonych drzew w celu umożliwienia przejazdu. Roboty związane z wykonaniem nasypów obejmują: - wymianę gruntu w grobli w miejscach wskazanych w projekcie, - uformowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp grobli, - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów grobli, - zasypanie ewentualnych wnęk budowli z zagęszczeniem. Wymianę gruntu w podłożu budowli należy przeprowadzić w zakresie przewidzianym w projekcie wykonawczym. Wymianę należy prowadzić w następujący sposób: 1. Przemieszczenie gruntu dostarczonego samochodami lub z hałdy w wykop. 2. Rozścielenie gruntu warstwą, grubość warstwy dostosowana do zastosowanego sprzętu zagęszczającego. 3. Zagęszczenie rozścielonej warstwy. 4. Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej. 5. Zruszenie powierzchni uprzednio zagęszczonej warstwy dla związania z następną

Dokument nr: 500158125-N-2018, NP-REN2/ZP-WW/C4-5

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Dotychczas przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 17.05.2018 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BZP pod nr 560188-N-2018, które zostało unieważnione, ponieważ kwota jedynej oferty, która została złożona przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 07.06.2018 r. zamawiający wszczął drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w BZP pod nr 569743-n-2018,które zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zamawiający wybrał tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Usługi Transportowe Budowa Dróg, Roboty Ziemne, Zdzisław Czarnecki, biuro@cc.bialystok.pl, ul. Słowacka 17, 15-611, Białystok, kraj/woj. podlaskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.