Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
428z dziś
2876z ostatnich 7 dni
12048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zasilacza

Przedmiot:

Dostawa zasilacza

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel/ fax: +48 81 537 51 79
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do zaproszenia ,,Opis przedmiotu zamówienia".
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach programu FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CPV: 38500000-0

Dokument nr: PUB/43-2018/DOP-a)

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy przesłać na adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1203, w terminie do dnia 13.07.2018r. do godz. 11.00.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) - zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień z dziedziny nauki, działalności kulturalnej, na usługi, społeczne i inne szczególne usługi - Zarządzenie Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem ,,Formularza oferty", stanowiącym załącznik do zaproszenia.
2) Oferta winna być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa). Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
3) Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.
4) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność z oryginałem" i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
5) Wykonawca składając ofertę powinien zamieścić na kopercie lub innym szczelnie zamkniętym opakowaniu, oznaczenie zgodnie z poniższym:
,,Oferta w postępowaniu na ..............., oznaczenie sprawy: ............ (wpisać tytuł i numer postępowania)".

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

8. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie podmiotowej BIP.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.

10. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
2. Osoby upoważnione do kontaktu: Robert Popławski, tel.81 537 52 09, fax:81 537 50 43,e-mail: robert.poplawski@poczta.umcs.lublin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.