Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utworzenie Parku kieszonkowego

Przedmiot:

Utworzenie Parku kieszonkowego

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
ul. Burdzińskiego 7
03-480 Warszawa
powiat: Warszawa
faks 22-277-46-02
sekretariat.zptp@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Utworzenie Parku kieszonkowego Białostocka/Radzymińska w Dzielnicy Praga Północ nust.
Warszawy"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zawiera załącznik nr 1 do zapytania (umowa wraz z załącznikami)
Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe załączony do zapytania przedmiar robót stanowi jedynie charakter pomocniczy i służy do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: ZPTP/ZP/ZO/23/2018

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć na druku formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 3 do zapytania do dnia 13.07.2018 r. do godz. 10.00
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
a) w formie pisemnej na adres ul. Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa w siedzibie zamawiającego, pok. nr 32 )
b) za pośrednictwem faksu: 22-277-46-02
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat.zptp@um.warszawa.pl
Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy oryginał oferty oraz kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwo (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Do 30.11.2018 r.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
a) cena 100 %
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy /usługi/roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;
4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;
5. Kryteria udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie:
- budowy nawierzchni na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych.
- montażu małej architektury w przestrzeni publicznej na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 złotych. ?
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej złoży wykaz usług z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.
8. Informacje dodatkowe:
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy.
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
6) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7) Zamawiający celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,) przedstawia informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania.

Kontakt:
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są :
1) Dariusz Gapys 22-277-10; dgapys@um.warszawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.