Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup analizatorów spalin do pomiarów emisji spalin w kotłach centralnego ogrzewania na...

Przedmiot:

Zakup analizatorów spalin do pomiarów emisji spalin w kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
Raciborska 36
48-100 Głubczyce
powiat: głubczycki
883 364 133
z.mruk@galmet.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123755
Województwo: opolskie
Miasto: Głubczyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup analizatorów spalin do pomiarów emisji spalin w kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompletny certyfikowany układ pomiarowy uwzględniający analizatory do pomiarów emisji spalin według normy PN-EN 303-05:2012 ,,Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie".
Cel zamówienia
Pozyskanie ofert na zakup analizatorów spalin umiejscowionych w jednej szafie wraz z chłodzeniem do badań emisji spalin w kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe według normy PN-EN 303-05:2012.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompletny certyfikowany układ pomiarowy uwzględniający analizatory do pomiarów emisji spalin według normy PN-EN 303-05:2012 ,,Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie".
Wartości mierzone przez analizatory spalin oraz niezbędne wyposażenie:
Analizator spalin:
- Pomiar NOx w zakresie 0-153mg/m3 lub większym
- Pomiar SO2 w zakresie 0-75mg/m3 lub większym
- Pomiar CO w zakresie 0-50mg/m3 lub większym
- Pomiar CO2 w zakresie 0-20% lub większym
- Pomiar O2 w zakresie 0-10% lub 0-25%
- Pomiary gazów z wykorzystaniem detektora typu 'cross-flow NDIR'
- Pomiar tlenu z wykorzystaniem detektora magneto-pneumatycznego (brak kontaktu detektora z mierzoną próbką gazową, brak potrzeby użycia gazu )
- Kompletny układ poboru i transportu próbki z miejsca pomiarowego do analizatora
Analizator węgla organicznego (TOC) :
- Pomiar TOC z wykorzystaniem metodyki referencyjnej FID
- Niezbędne wyposażenie dla układu poboru i transportu próbki do analizatora TOC
- Dostęp do danych przez ModBUS RTU lub ModBUS TCP/IP
- Szafa wyposażona w kompletną elektrykę oraz pneumatykę do obsługi zabudowanych urządzeń pomiarowych
- Klimatyzator zewnętrzny, montowany od boku szafy dla zapewnienia stabilnych warunków temperaturowych analizatorom gazowym.
- Zintegrowany system przetwarzania i obróbki danych pomiarowych, z możliwością pracy zdalnej
W zakres dostawy wchodzą:
- Dokumentacja oraz specyfikacja urządzenia
- Dostawa i montaż analizatorów spalin oraz sterowania
- Dostawa systemu archiwizacji danych
- Dostawa i montaż analizatorów spalin
- Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów
Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji. Wykonawca musi zapewnić serwis analizatorom w okresie gwarancji . Czas reakcji 48 godzin .
Czas reakcji serwisu liczony w godzinach, rozumiany jako czas pomiędzy zgłoszeniem awarii, a przyjazdem do siedziby Zamawiającego i przystąpieniem do usunięcia awarii

CPV: 38410000-2

Dokument nr: 1123755, 5/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 13-07-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne w godz. 8:00-16:00
Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy:
Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
adres e-mail: z.mruk@galmet.com.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
z.mruk@galmet.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: głubczycki Miejscowość: Głubczyce
Harmonogram realizacji zamówienia
Analizatory spalin muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego do 30.09.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do montażu i serwisowania urządzeń pomiarowych. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadania uprawnień o których mowa powyżej
Wiedza i doświadczenie
Dostawa sprzętu zostanie zlecona tylko podmiotom, które wykonały w przeciągu ostatnich 3 lat co najmniej jedną dostawę podobnego asortymentu na kwotę co najmniej 300 000,00 złotych. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego wykonanie dostawy (np. referencje, protokół odbioru).
Dodatkowe warunki
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do oferenta o udzielenie wyjaśnień, jeśli:
o cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert),
o treść oferty jest niespójna lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania pisma nie złożył wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne istotne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Wypełniony formularz oferty
- Szczegółowa oferta wykonawcy
- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena: 80 pkt.
Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 80 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 80 pkt.
Czas reakcji serwisu: 20 pkt.
Ocenie podlega czas reakcji serwisu liczony w godzinach, rozumiany jako czas pomiędzy zgłoszeniem awarii, a przyjazdem do siedziby Zamawiającego i przystąpieniem do usunięcia awarii. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym czasem reakcji, tj. 20 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego czasu reakcji zgodnie ze wzorem: (najkrótszy czas reakcji / czas reakcji danej oferty) * 20 pkt.
Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.
Po przeprowadzeniu procedury wyboru Oferenta, zostanie on poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. Zamawiający określił maksymalny termin na podpisanie umowy wynoszący 7 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia Oferenta w formie mailowej o wyborze jego oferty.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
-- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.
ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GALMET SP. Z O.O. SP. K.
Adres
Raciborska 36
48-100 Głubczyce
opolskie , głubczycki
Numer telefonu
774034500
Fax
774034599
NIP
7480002740
Tytuł projektu
Doposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy GALMET w Głubczycach wraz z przeprowadzeniem projektu badawczego pt. Inteligentny samokonfigurowalny hybrydowy system grzewczy małej mocy oparty na narzędziach sztucznej inteligencji oraz logiki rozmytej.
Numer projektu
RPOP.01.01.00-16-0012/17-00
Załączniki

Formularz oferty z oświadczeniem
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Majewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
883 364 133

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.