Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
2818z ostatnich 7 dni
11990z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zmodernizowanie ogrodzenia

Przedmiot:

Zmodernizowanie ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Potrzebowice
Potrzebowice 1
64-730 Wieleń,
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Tel. (67) 256 25 26, fax: (067)256 24 92
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wieleń,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane polegające na zmodernizowaniu
ogrodzenia wokół leśniczówki Mężyk.
Prace obejmują rozbiórkę starego ogrodzenia (części betonowych, drewnianych
przęseł i metalowych słupków) oraz wykonanie nowego ogrodzenia według
załączonego rysunku i przedmiaru robót (załącznik nr 1) oraz wskazań i sugestii
zamawiającego.
Technologia wykonania:
- prefabrykowana betonowa podmurówka o wymiarach 249 x 30 x 5,5 (tzw. deska
betonowa), ilość określona w przedmiarze robót,
2
- prefabrykowane łączniki betonowe oraz narożne, o wymiarach odpowiadających zastosowanej podmurówce, ilość określona w przedmiarze robót,
- panel ogrodzeniowy 250 x 123 x 4 ocynkowany i malowany proszkowo, ilość określona w przedmiarze robót,
- słupki ogrodzeniowe 4 x 6 wysokość 2 m, ocynkowane i malowane proszkowo, ilość określona w przedmiarze robót,
- obejmy do paneli (przelotowe i narożne), ocynk, malowane proszkowo,
- brama wjazdowa, dwuskrzydłowa o szerokości 4 m, wys. 1,50 m wypełniona panelem analogicznym do paneli zastosowanych na przęsłach + słupki bramowe,
- furtka o szerokości 1 m i wysokości 1,50 m, wypełniona panelem analogicznym do paneli zastosowanych na przęsłach + słupki do furtki
Wyboru koloru paneli ogrodzeniowych, bramy i furtki oraz faktury podmurówki dokona przedstawiciel zamawiającego.
Materiał porozbiórkowy należy pozostawić ułożony na miejscu budowy, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela nadleśnictwa.
Kod CPV:
45340000-2 - instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Szczegółowe warunki zamówienia zawiera projekt umowy (zał. Nr 3)
4.Wymagania kwalifikacyjne:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: budową/przebudową ogrodzenia, o wartości zadania min. 15 000,00 zł brutto. Wykonawca nie może sumować robót budowlanych o mniejszej wartości celem uzyskania wymaganego warunku przez Zamawiającego;
3
podając informację w wykazie robót (zał. 2.2) oraz załączając poświadczenie, że roboty te zostały wykonane należycie.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca potwierdza spełnianie powyższych warunków przez złożenie oświadczenia na Formularzu ofertowym - załącznik nr 2.

CPV: 45340000-2

Dokument nr: S.270.15.2018.EWK

Składanie ofert:
Ofertę stanowi Formularz ofertowy (zał. Nr 2), kosztorys ofertowy (zał. Nr 2.1), wykaz robót (zał. Nr 2.2) wraz z poświadczeniami, które należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: Potrzebowice 1, 64 - 730 Wieleń do dnia 11.07.2018 r. do godz. 10:00. Na kopercie należy zamieścić opis: ,,Modernizacja ogrodzenia - nie otwierać przed 11.07.2018 r. godz. 10:00". Na kopercie należy zamieścić dane wykonawcy. Ofertę należy wypełnić w języku polskim oraz podpisać pod rygorem nieważności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniej otwarte oferty, na skutek nieprawidłowego przygotowania oferty przez wykonawcę. Takie oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odrzuci oferty, które wpłyną po terminie, będą niekompletne, obarczone błędem lub złożone przez wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: do 30 sierpnia 2018 r.

Wymagania:
.Warunki wynagrodzenia:
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o wynagrodzenie kosztorysowe, obejmująca roboty określone w przedmiarze robót.
Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi wg stawek jednostkowych, zawartych w kosztorysie ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót. Należność za wykonane zamówienie będzie regulowana na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego po bezusterkowym odbiorze robót.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zdobycie koniecznych informacji dotyczących przedmiotu i realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty - wykonawca ma prawo do pisemnego składania pytań i zastrzeżeń dotyczących niniejszego zapytania ofertowego,
- pytania, zastrzeżenia należy składać pisemnie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed ostateczną datą składania ofert. Zamawiający ma prawo nie odpowiedzieć na wnioski i pytania, które wpłynęły po upływie w/wym. Terminu.
Pytania należy składać pisemnie w jednej z form:
- elektronicznie na adres potrzebowice@pila.lasy.gov.pl
- pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie nadleśnictwa: Potrzebowice 1, 64 - 730 Wieleń.
6. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Organizacja:
4
Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu następujące dokumenty:
- kopię polisy odpowiedzialności cywilnej, ważnej co najmniej na okres realizacji zamówienia, a w przypadku krótszego terminu polisy, zobowiązanie do jej przedłużenia, na czas trwania umowy,
- umowę podwykonawstwa, jeżeli wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców.
8. Odbiory robót: Wykonawca przed zakończeniem robót zobowiązany będzie na polecenie Zamawiającego dostarczyć nw. Dokumenty:
a) wycena robót (kosztorys powykonawczy obejmujący obmiar robót),
b) dokument gwarancyjny.
9. Gwarancja wykonawcy: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10. Termin związania ofertą: 14 dni, licząc od daty składania ofert.
W przypadku stwierdzonych braków zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
5
Jeżeli w ofercie stwierdzi się oczywiste omyłki, zamawiający dokona ich poprawienia z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w danej części lub w całości, na każdym etapie postępowania, informując o tym wszystkich zaproszonych lub składających ofertę wykonawców.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie prze[pływu takich danych, zamawiający w załączniku nr 4 przedstawia klauzulę informacyjną, stanowiącą integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
12. Przesłanki unieważnienia postępowania:
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w następujących przypadkach:
- gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
- gdy wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zamawiający może w każdym momencie zrezygnować z udzielenia zamówienia lub jego części, unieważniając w tym zakresie postępowanie.
13. Kryterium oceny ofert:
- cena 100 %,
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:
4)cena brutto za wykonanie zamówienia (C) - z wagą 100%
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ------------ x 100 % 1 % - 1 punkt
C bad.
6
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
C min. - cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. - cena oferty badanej
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.
14. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
p. Elwira Wolniewicz - Kulka
p. Bogdan Walicht
Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Potrzebowice

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.