Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
410z dziś
2859z ostatnich 7 dni
12031z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi transportu rolnego

Przedmiot:

Remont drogi transportu rolnego

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żegocina
Żegocina 316
32-731 Żegocina
powiat: bocheński
Tel. 14/648-45-20 fax. 14/613-20-36
gmina@zegocina.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Żegocina
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Modernizacja - remont drogi transportu rolnego ,,Cmentarz-Dział" na działkach nr 682, 552 w miejscowości Żegocina o długości 670 mb
Zamówienie obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) profilowanie i zagęszczenie podłoża,
c) roboty ziemne - wykonanie rowu odwadniającego,
d) przepusty pod zjazdami,
e) wykonanie podbudowy - warstwa dolna i górna z kruszyw łamanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 3 do zapytania.

Dokument nr: UG.271.13.ZO.2018

Składanie ofert:
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisanej wg poniższych ustaleń:
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa i adres Zamawiającego - Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina 316
Oferta na zamówienie ogłoszone poniżej 30.000,00 euro - Modernizacja/remont drogi transportu rolnego ,,Cmentarz-Dział" na działkach nr 682, 552 w miejscowości Żegocina o długości 670 mb
UWAGA: nie otwierać przed 12.07.2018 r., godziną 14:30
a) Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Żegocina, w terminie do dnia 12.07.2018 r., do godziny 14:30.
b) W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.
c) Oferta złożona po terminie tj. dnia 12.07.2018 r. po godzinie 14:30 zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy do 28.09.2018 r.

Wymagania:
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia wykazał się zdolnością techniczną i zawodową, a mianowicie:
1) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, odbudowie, przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych brutto oraz dołączy dokument określający, że robota została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, np. referencje.
2) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj. kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy dróg. Ponadto przedstawi informację o podstawie do dysponowania tą osobą do wykonania przedmiotu zamówienia.
Strona2
Uwaga praktyczna.
Sposób wykazania przez wykonawcę warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w niniejszym postępowaniu będzie składał się z dwóch części.
l. Każdy wykonawca składa do oferty oświadczenie, w którym zostaje złożona deklaracja o spełnieniu warunków udziału (wzór stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia).
2. W trakcie badania i oceny ofert zamawiający dokona punktacji ofert nie podlegających odrzuceniu. Następnie zostanie wezwany tylko jeden wykonawca, (którego oferta uzyskała największą ilość punktów) do złożenia dokumentów wskazanych w pkt. 5. 2. (wykaz robót i wykaz osób).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie złożonych dokumentów. Niewypełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie jego oferty. Zamawiający może wówczas zbadać, czy spełnia warunki wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych.
5. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu dokonania wstępnej oceny spełnienia warunków wykonawca dołączy do oferty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oryginał zobowiązania (wskazujący jakie są to zasoby) podpisany przez podmiot udostepniający załącza wykonawca do oferty.
2. Dokumenty/oświadczenia składane przez wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert na wezwanie zamawiającego zobowiązany zostanie do złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 5 do zapytania.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do zapytania.
Strona3
Uwaga praktyczna.
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, złożył dokumenty wymienione w pkt 5.1 i 5.2 do oferty, Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia wskazanych dokumentów, ale uwzględni te dokumenty i dokona ich oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie będzie podlegać wyborowi.
2. Konieczne jest załączenie do oferty kosztorysu w formie uproszczonej
3. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kopię jakiegoś dokumentu (np. referencji) musi być ona opatrzona zapisem ,,za zgodność z oryginałem" i być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z niedoręczeniem oferty.
8. KRYTERIA WYBORU OFBRTY I ICH ZNACZENIE
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
a) Cena - 90%
b) Okres gwarancji i rękojmi - 10%
Strona4
Cena i okres gwarancji oraz rękojmi oferty zostaną przeliczone na wartości punktowe.
Ocena punktowa zostanie kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:
najniższa cena brutto
z rozpatrywanych ofert
ilość punktów dla kryterium ceny = --------------------------------------------- x 90 pkt
cena brutto
rozpatrywanej oferty
Przez ,,cenę" Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazanym przez Wykonawcę w ofercie
okres gwarancji i rękojmi
oferty rozpatrywanej
ilość punktów dla kryterium okresu gwarancji i rękojmi = -------------------------------------------- x10 pkt
najdłuższy okres gwarancji
z rozpatrywanej oferty
Przez ,,okres gwarancji i rękojmi" Zamawiający uznaje udzielenie gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy natomiast maksymalnie 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót na użyte do odbudowy materiały oraz wykonane prace. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zaproponowanego okresu gwarancji i rękojmi w tych granicach.
W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane lub nie podania tego okresu w ogóle oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA ZLECENIA:
1) Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
a) Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
b) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed podpisaniem zlecenia Wykonawcy składają Zamawiającemu umowę regulująca współpracę tych wykonawców oraz pełnomocnictwo.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z wybranym wykonawcą.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zaproszenia ofertowego w trakcie postępowania.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
6) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów.
Strona5
7) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną.
8) Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy i ma ona stanowić wynagrodzenie wykonawcy za realizację całego zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.
10. INFORMACJĘ DODATKOWE
1) Warunki płatności: jedna faktura po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zamówienia płatna w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
2) Oferenci przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
3) Jeżeli złożono więcej niż jedną najkorzystniejszą ofertę z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ceny z nich wynikające nie mogą być wyższe niż ceny wynikające z ofert pierwotnych.
5) Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie ma zastosowania wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
11. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Żegocina z siedzibą w Urzędzie Gminy, adres 32-731 Żegocina, tel. 14 648-45-20, e-mail: gmina@zegocina.pl , strona internetowa: www.zegocina.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja - remont drogi transportu rolnego ,,Cmentarz-Dział" na działkach nr 682, 552 w miejscowości Żegocina o długości 670 mb prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie zaproszenia do złożenia oferty;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, dalej ,,ustawa";
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególnością z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten okres, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Strona6
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
4) Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Jan Bujak, tel. 14/648-45-42, e-mail: przetargi@zegocina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.