Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
190z dziś
2639z ostatnich 7 dni
11811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja systemu ogrzewania w budynku

Przedmiot:

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków
ul. Śląska 9
25-328 Kielce
powiat: Kielce
tel. 041/ 366-47-91, fax. 041/ 366-39-26,
jjakobik@zdz.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia wykonanie robót w budynku CKZ Starachowicach ul. Wojska Polskiego 15, Starachowice 27-200.
2) Zakres robót został ujęty w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia.

CPV: 45 000000-7

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zarządu ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 12.07.2018 r. do godziny 10:00.
2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Termin zakończenia robót - 90 dni od podpisania umowy

Wymagania:
4) UWAGA: Dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej - na nośniku CD bądź DVD - umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej.
Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu,
b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. złożą oświadczenie na załączniku nr 3 o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości realizacji zamówienia i braku podstaw do wykluczenia oraz spełniają warunki, dotyczące:
o posiadania wiedzy i doświadczenia:
wykazu robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że;
W tym w okresie wykonał należycie min. jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000,00 zł brutto w ramach której wykonano roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia. Do robót wymienionych w wykazie należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 3.
o sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 3.
o nie podlegają wykluczeniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 3
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.
7. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych warunków.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do zaproszenia.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
8. Informacje dotyczące warunków składania ofert.
1) Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Oferta musi zawierać:
Oświadczenie woli
1 o Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - załącznik nr 2 do zaproszenia
Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli.
2 podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych w załączniku nr 3 do zaproszenia
3 Wykaz wykonanej jednej roboty budowlanej zgodnie z warunkiem w zaproszeniu o wartości
minimum 100000,00 zł brutto oraz datę i miejsce dla kogo byłą wykonania wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie.
X Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
1 Oświadczenie (załącznik nr 3)

2) Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 9. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa", i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: ,,Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".
4) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.
5) Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
6) Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w punkcie I niniejszego zaproszenia. Oferty składa się w formie pisemnej.
2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
13. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
14. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zaproszeniu.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
,,Modernizacja systemu ogrzewania w budynku CKZ w Starachowice Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach"
Numer sprawy: 35/ZK/2018/W
Nie otwierać przed 12.07.2018 r. godz. 10:00
5) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
16. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
16.1 Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
Cena oferty określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w specyfikacji.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych, zawartych w kosztorysie ofertowym (formularz cenowy).
W związku z tym kosztorys ofertowy (formularz cenowy) należy odczytywać i interpretować łącznie z pozostałymi dokumentami wchodzącymi w skład zaproszenia.
16.2 W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia, dostaw, usług, podatki zgodnie z obowiązującym prawem oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu Z chwilą przejęcia terenu robót Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
16.3 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaró i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje
16.4 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia , ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.
Określa wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia.
19. Wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań.

Uwagi:
16.5 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Cena brutto 100%
Razem: 100% = 100 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

16.6 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p. Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
-100 wskaźnik stały 100 % 100 pkt

16.9 Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie
w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§ posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§ nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia należy kierować na adresy email wskazane w pkt I Zaproszenia w godz. od 08:00 do 15:30 lub pod numerem telefonu 41/ 366-47-91 wew. 130 lub 131 - Jowita Stachura-Jakóbik
2) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.