Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i dowóz kruszywa

Przedmiot:

Dostawa i dowóz kruszywa

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole
ul. Groszowicka 10
45-517 Opole
powiat: Opole
tel. 77 4540541, faks 77 4540541 wew 8
tomasz.rojek@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 9000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i dowóz kruszywa w miejsce lokalnych uszkodzeń leśnych dróg gruntowych
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i dowóz kruszywa w miejsce lokalnych uszkodzeń leśnych dróg gruntowych. Szczegółowy zakres dostaw przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia: Dostawa, dowóz i wyrównanie równiarką z uwałowaniem walcem drogowym o masie nie mniejszej niż 13 ton, 7000 ton kruszywa łamanego naturalnego wapiennego, dolomitowego, szrogłazowego lub równoważnego o uziarnieniu, 0 - 31,5 mm oraz 31,5 - 63 mm. Ilości po-szczególnych frakcji wg potrzeb zamawiającego Charakterystyka czynności i wymagania dodatkowe stawiane przez Zamawiającego: - Miejsce dowozu i wbudowania: odcinki dróg leśnych zniszczonych lub narażonych na zniszczenie, przewidziane do intensywnego użytkowania w ramach wywozu drewna, wskazane przez Zamawiającego w toku realizacji zamówień cząstkowych, na terenie 13 leśnictw na terenie całego Nadleśnictwa Opole. Średnie odległości z miasta Opole do poszczególnych leśnictw: Narok 20 km, Dąbrowa 25 km, Lipowa 35 km, Suchy Bór 15 km, Walidrogi 20 km, Grotowice, 20 km, Dąbrowice 40 km, Knieja 50 km, Krasiejów 35 km, Grodziec 40 km, Zawada 20 km, Chrząstowice 25 km, Dębska Kuźnia 25 km Wykonawca poda w ofercie cenę jednostkową dowiezienia, rozplantowania i uwałowania 1 tony kruszywa, oraz wartość całości zamówienia. Szczegóły sposobu wyliczenia ceny oferty określa formularz oferty (w załączeniu). Zamawiający określi w zleceniu dostawy szczegółowe ilości kruszywa w poszczególnych leśnictwach z rozbiciem na poszczególne frakcje - na podstawie bieżących potrzeb w zakresie zapewnienia przejezdności dróg leśnych. Z uwagi na niewielkie ilości kruszywa, przewidziane dla doraźnych potrzeb awaryjnych, nie precyzuje się z góry lokalizacji szczegółowej wymaganych dostaw, co oznacza, że Wykonawca będzie realizował dostawy cząstkowe w ilościach i lokalizacjach odpowiadających kolejności potrzeb w danych leśnictwach, do 31sierpnia 2019 r lub do wyczerpania limitu określonego wartością zamówienia wg umowy z wykonawcą. - Termin realizacji - do 31.08.2019 r. Terminy poszczególnych dostaw określane będą sukcesywnie w drodze zamówień cząstkowych w miarę potrzeb Zamawiającego. - Zamawiający w celu uniknięcia zniszczenia dróg dojazdowych do miejsca dostawy nie do-puszcza dowozu środkami transportu o ładowności wyższej niż 16 ton. - Plantowanie kamienia na wskazanym odcinku drogi będzie polegało na zasypywaniu dziur, kolein oraz grząskich fragmentów drogi, z wyrównaniem powierzchni równiarką. Szczegóły będą każ-dorazowo wskazywane przez leśniczego odbierającego dostawy. - Wykonawca plantuje kamień na bieżąco by nie zablokować przejazdu. - Nie dopuszcza się realizacji dostaw poza dniami roboczymi oraz w godzinach innych niż między 7:00 a 15:00. - Dowóz kruszywa musi być potwierdzany przez leśniczego przyjmującego transport na drodze leśnej, poprzez podpis na dokumencie WZ . Potwierdza ilość dowiezionego kruszywa. W przypadku wątpliwości co do ilości dowiezionego kruszywa Zamawiający zastrzega sobie prawo ważenia pojazdu. W przypadku stwierdzenia niezgodności wagi z dokumentem dostawy ważenie i dojazd do wagi na koszt Wykonawcy. W przypadku prawidłowej wagi dostarczanego kruszywa na koszt Zamawiającego. - Podstawą rozliczenia dostaw cząstkowych będą dostarczone przez Wykonawcę wraz z fakturą dokumenty WZ z podpisem leśniczego lub podleśniczego odbierającego dostawy oraz protokół ostatecznego odbioru robót dowozu równania i wałowania. Do każdej dostawy cząstkowej, wykonawca dołączy: 1. własne oświadczenie o zgodności kruszywa wyszczególnionego na dokumencie WZ z deklaracją zgodności, oraz miejsce dostarczenia zgodnie ze zleceniem. 2. deklarację zgodności potwierdzającą dopuszczenie materiału do wykorzystania w budownictwie drogowym zgodnie z normą PN-EN 13242

CPV: 14212200-2,60100000-9,45233141-9

Dokument nr: 585261-N-2018, SA.270.1.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_opole/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą Polską, dostarczenie kurierem lub osobiscie
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data 2018-07-13, godzina 08:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 40 000,00 zł; oraz wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zmówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy, 00/100 zł.) na jedno i wszystkie zdarzenia c) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia o wartości nie niższej niż na kwotę 150.000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy) każde, polegające na dowozie kruszywa na drogi wraz z zabudową w lokalnych ubytkach, lub budowę dróg wykonanych z kruszywa wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te zamówienia zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zamówienia te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadanie było wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 40 000,00 zł; oraz wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zmówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy, 00/100 zł.) na jedno i wszystkie zdarzenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia o wartości nie niższej niż na kwotę 150.000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy) każde, polegające na dowozie kruszywa na drogi wraz z zabudową w lokalnych ubytkach, lub budowę dróg wykonanych z kruszywa wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te zamówienia zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zamówienia te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadanie było wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenia są zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca a) nie podlega wykluczeniu (załącznik Nr 3 do SIWZ) 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenia są zawarte w załącznikuh nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik Nr 4 do SIWZ) 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykazu zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadanie było wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wykaz stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin przystąpienia do realizacji zlecenia cząstkowego 30,00
Termin zapłaty 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.