Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dwuskładnikowa piana fenolowa wysoko spienialna

Przedmiot:

Dwuskładnikowa piana fenolowa wysoko spienialna

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
+48 (22) 576 87 90
oneplace@marketplanet.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 50 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
6. Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary Uwagi
1. 1 Dwuskładnikowa piana fenolowa wysoko
spienialna
1,00 Pakiet

Dokument nr: 545/A/DZZ/18

Otwarcie ofert: Data i godzina rozpoczęcia aukcji: 2018-07-19 11:00

Specyfikacja:
Operator aukcji:
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
NIP: 5262535153
https://oneplace.marketplanet.pl

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2018-07-11 23:59

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy
do 31.12.2018 r.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis aukcji
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość
jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do
kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja prowadzona jest równolegle
na dwie lub więcej pozycji.
Ceny na aukcji elektronicznej należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych
postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w aukcji.
3. Informacje dodatkowe
Strona 1
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o ,,Regulamin określający sposób postępowania przetargowego oraz
zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo
zamówień publicznych"
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem aukcji do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do aukcji
lub o ewentualnym przesunięciu terminu aukcji. O powyższym Oferenci informowani będą drogą elektroniczną przez
Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 327564935.
Ogłoszenie o aukcji znajduje się pod adresem: https://ezamawiajacy.pl oraz https://oneplace.marketplanet.pl.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości wysyłanej na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl wynosi 50 MB.
4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Formularz ofertowy 545.pdf
2. Oświadczenie o odpadach.pdf
3. Pakiet 1 (zadanie 1).pdf
4. załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Deklaracja zgodności.pdf
5. Załącznik nr 2- Specyfikacja techniczna.pdf
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium Uwagi
1. Cena
8. Reguły aukcji
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Strona 2
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych Oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen
jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie
jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
Przelew do 120 dni od daty dostarczenia faktury do ZWP JSW S.A.
16. Sposób dostawy
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.
17. Warunki udziału w aukcji
Strona 3
I. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://
oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach
znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl oraz https://ezamawiajacy.pl. Rejestracja oraz udział w aukcji są
bezpłatne.
Rejestracja jest jednorazowa - raz zarejestrowane konto służy do udziału we wszystkich aukcjach dla JSW S.A.
II. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do aukcji oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl Wysokość wadium: 50 000,00 PLN Wadium należy wnieść w jednej z następujących form: - w pieniądzu, tj. przelewem na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem ,,wadium aukcja nr 545/A/ DZZ/18". - w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej, w poręczeniu bankowym (wadium w podanych formach należy wystawić na JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój - Beneficjent). - zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta (wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium). W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z Dostawcami). Osobą zajmującą się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. jest W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz ggora@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4582, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Grażyna Góra nr tel. 32 756 4784.. Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz potwierdzony przez pracownika CUW. - Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. W przypadku składania oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 90 dni od daty terminu aukcji. Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania. III. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie: - formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia), - oświadczenia o odpadach, Strona 4 - dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej ZWP JSW S. A. pokój 019 w terminie składania wniosków o dopuszczenie do aukcji. Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia wniesienia ustalonego wadium: - w formie papierowej na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój W zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. - w formie elektronicznej: Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w wersji PDF na następujący adres email: aukcje@zwp.jsw.pl - w TEMACIE PROSZĘ PODAĆ NUMER AUKCJI. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej. Oferent związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres 90 dni. Jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające udzielenie stosownych upoważnień. UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY: aukcje@zwp.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ. BRAK STOSOWNYCH DOKUMENTÓW WYKLUCZA FIRMĘ Z DALSZEGO UCZESTNICTWA W AUKCJI. 18. Prawa i obowiązki zamawiającego 1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków. 2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia lub odstąpienia od aukcji, w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny. 3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono. 4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl lub faxem do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji. 19. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej Brak 20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna" 21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna" Strona 5 22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Przetargów, Joanna Brzemińska, nr tel. 32 756 4935
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Dział Inżynierii Materiałowej, Sabina Maciejczyk, nr tel. 32 756 4947

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.