Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ogrodzenia boiska

Przedmiot:

Remont ogrodzenia boiska

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tarnowa
ul. Adama Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel.: (14) 688-24-00 faks: (14) 68-82-551
umt@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: 1.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot przetargu.
1. Nazwa przetargu: ,,Remont ogrodzenia boiska KS Iskra", ul. Krzyska, 33-100 Tarnów.
2. Zakres zamówienia:
1) Demontaż starego ogrodzenia o długości 80 m od strony ul. Krzyskiej,
2) Wykonanie nowego ogrodzenie o długości 80 m i wysokości 4 m z siatki ogrodzeniowej na słupkach o wysokości 4 m od strony ul. Krzyskiej,
3) Demontaż starego ogrodzenia od strony wschodniej boiska rezerwowego,
4) Wykonanie nowego ogrodzenie o długości 80 m i wysokości 4 m z siatki ogrodzeniowej na słupkach od strony wschodniej boiska rezerwowego,
. Zakres robót został określony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik Nr 2
do ogłoszenia.

3. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia (o ile dotyczy)

1) Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej przy dołożeniu należytej staranności.
2) Oferent własnym staraniem zorganizuje plac budowy, w tym ze szczególną starannością oznakuje teren prowadzenia robót oraz zabezpieczy mienie Organizatora przetargu przed uciążliwymi czynnikami wynikłymi z prowadzonych robót oraz rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń na terenie obiektu.
3) Oferent ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania Podwykonawców w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Oferenta do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót) na zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów obiektu lub istniejącej infrastruktury za które Oferent ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Oferent zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu.
4) Do wykonania robót należy użyć materiałów i urządzeń posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1570 z późn.zm.).
5) Zamawiający informuje o możliwości dokonania przez Oferentów wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Oferent.
6) Wymaga się, aby zgłoszony przez Oferenta kierownik budowy był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robót.
7) Koszt załadowania, wyładowania, transportu i przyjęcia odpadów (np. gruz, materiały
z rozbiórek itp) w celu przekazania ich do zakładu utylizacji należy wliczyć do ceny oferty.
8) Koszt załadowania, wyładowania i transportu złomu do punktu skupu surowców wtórnych należy wliczyć do ceny oferty. Dowód potwierdzający przekazanie złomu powinien być wystawiony na Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2 i dostarczony Organizatorowi przetargu w terminie siedmiu dni od daty wystawienia przez punkt skupu.
9) Wszystkie prace prowadzone będą przez Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz p. poż.
10) Po zakończeniu prac Oferent zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren stanowiący dojazd, wszelkie drogi w przypadku korzystania z nich jako dróg dojazdowych do placu budowy oraz teren zajęty czasowo pod plac budowy.
11) Warunki techniczne i finansowe ewentualnego korzystania z energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC) w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy uzgodnić
z Użytkownikiem obiektu. Koszty korzystania z mediów ponosi Oferent.
12) Oferent zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną
w wysokości odpowiadającej co najmniej wysokości wartości kontraktu. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem Oferent zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu, Oferent zobowiązany do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia.

Dokument nr: WIM-RIN.7013.37.2018

Specyfikacja:
Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Organizator oraz Oferenci przekazują pisemnie, faksem na nr 14/688-28-76 lub drogą elektroniczną (e-mail: inwestycje@umt.tarnow.pl).

Składanie ofert:
XII. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert: 13.07.2018 r., godz. 1000.
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala 1 - Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
4. Informacje dotyczące gwarancji lub praw autorskich (o ile dotyczy):
Organizator przetargu wymaga udzielenia 5 lat (60 miesięcy) rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, oraz 5 lat (60 miesięcy) rękojmi na zamontowaną siatkę ogrodzeniową, licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót.

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (tak/nie): nie Liczba części: nie dotyczy

6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (tak/nie): nie,
III. Określenie wysokości, sposobu i terminu wniesienia wadium (o ile dotyczy):
1. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do niego, wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy
3. Wadium wnoszone w pieniądzu (pkt 2) musi znaleźć się na rachunku bankowym Organizatora przetargu nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Przesądzającym o wniesieniu wadium w pieniądzu jest zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym Gminy Miasta Tarnowa - Urzędu Miasta Tarnowa prowadzonym
w Banku Handlowym o/Rzeszów o numerze 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099,
z zaznaczeniem w tytule przelewu: ,,Remont ogrodzenia KS Iskra". Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty.
4. Zamawiający zatrzymuje i zwraca wadium na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu spełnienia tych warunków (o ile dotyczy) podwykonawstwo :

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku

2. Wiedza i doświadczenie:
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie ogrodzenia, o wartości robót minimum 20 000,00 zł brutto.
Organizator przetargu wymaga załączenia dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Podwykonawstwo :
Organizator przetargu wymaga, by Oferent wykonał zamówienie w całości własnymi siłami, bez udziału Podwykonawców.

4. Potencjał techniczny: Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.

5. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Organizator przetargu wymaga, aby Oferent dysponował minimum 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.

V. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy przetargu w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy):

1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenia,
b) inne dokumenty - jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

Wzór wykazu robót stanowi zał. Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dokument składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi zał. Nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Dokument składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

VI. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom (o ile dotyczy): nie dotyczy.

VII. Inne wymagane dokumenty niż wymienione w rozdziale V i VI ogłoszenia (o ile dotyczy):
nie dotyczy

VIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

Oferty nieodrzucone oceniane będą wg kryterium:

Nazwa kryterium
Podstawa oceny
Waga
- znaczenie w %
Cena
kwota brutto w zł
100

na podstawie wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P - liczba punktów,
Z - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y - cena oferty badanej nieodrzuconej.
Organizator przetargu wybierze ofertę z największą liczbą punktów w kryterium cena.

IX. Umowa, informacje o istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub o ogólnych warunkach umowy lub o wzorze umowy:
1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty w umowie przewiduje się dokonanie między innymi następujących zapisów:
1) Oferent /Wykonawca zapłaci Organizatorowi przetargu/Zamawiającemu kary umowne za:
a) nieterminowe wykonanie umowy - 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, ni9ewięcej niż 15%,
b) zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad - 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo - kara ulega zwiększeniu o dalsze 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
d) odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 20 % wynagrodzenia umownego,
2) Organizator przetargu/Zamawiający zapłaci Oferentowi/Wykonawcy kary umowne za:
a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki,
b) odstąpienie od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Organizatora przetargu/Zamawiającego, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3) Koszty naprawy szkód powstałych w trakcie realizacji robót ponosi wyłącznie Oferent/Wykonawca.
4) Ryzyko Oferenta/Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.
5) Organizator przetargu/Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6) Organizatorowi przetargu/Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli Oferent/Wykonawca mimo dwóch kolejnych monitów wystosowanych w odstępie 3 dni nie będzie realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami nadzoru oraz w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powstałego z winy Oferenta/Wykonawcy.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia, itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Organizatorowi w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Minimalne wymagania dotyczące zawartości formularza ofertowego:
1) nazwa Oferenta,
2) dane kontaktowe Oferenta, w tym adres siedziby ......................, tel. ..............,
faks ............., e-mail .................
3) data sporządzenia oferty,
4) określenie przedmiotu zamówienia, na który składana jest oferta przez powołanie się
na nazwę zamówienia,
5) deklarowany termin wykonania usługi, lecz nie dłuższy niż określony w ogłoszeniu,
6) cenę brutto za wykonanie całości zamówienia,
7) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału Podwykonawców.
4. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Oferent muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta lub pełnomocnika Oferenta. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
5. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Organizatora przetargu, tj. na Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz nazwę przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
7. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
9. Przed upływem terminu składania ofert Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.
XIII. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
XIV. Odrzucenia oferty:

Organizator odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn.zm.)
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią,
7) okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność nie wykonał zawartej z Organizatorem przetargu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wykonał ją nienależycie, lub został zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej,

XV. Informacje dodatkowe:
1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Organizator niezwłocznie powiadamia uczestników obowiązkowo na piśmie oraz dodatkowo za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora.
2. Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Organizator może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Organizatora zmienione.
5. Przetarg może zostać przez Organizatora w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.

Uwagi:
XVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnowa pod adresem: iod@umt.tarnow.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont ogrodzenia boiska KS Iskra", ul. Krzyska, 33-100 Tarnów", (nr postępowania WIM-RIN.7013.37.2018 ) prowadzonego w trybie przetargu cywilnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania inwestycji;
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych2;
na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w sprawach formalnych jest Małgorzata Maglecka - pracownik Referatu Inwestycji w Wydziale Infrastruktury Miejskiej, tel. 14/688-27-28, a w razie jej nieobecności Ewelina Cieleń - pracownik Referatu Inwestycji w Wydziale Infrastruktury Miejskiej, ul. Mickiewicza 6, pok. 118, tel. 14/688-27-28.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.