Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
2818z ostatnich 7 dni
11990z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż zdemontowanych urządzeń zabawowych

Przedmiot:

Montaż zdemontowanych urządzeń zabawowych

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tarnowa
ul. Adama Mickiewicza 2
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel.: (14) 688-24-00 faks: (14) 68-82-551
umt@umt.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot przetargu.

1. Nazwa przetargu: ,,Montaż zdemontowanych urządzeń zabawowych z Ogrodu Jordanowskiego na terenie miasta Tarnowa".

2. Zakres zamówienia:
Montaż zdemontowanych urządzeń zabawowych z Ogrodu Jordanowskiego na miejskich placach zabaw na terenie miasta Tarnowa. Obecnie zdemontowane urządzenia znajdują się w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o., przy ul. Komunalnej w Tarnowie. Wszystkie zdemontowane niżej wymienione urządzenia zabawowe należy wyczyścić i ponownie pomalować. Dodatkowo przy niektórych urządzeniach należy wykonać strefę bezpieczeństwa z piasku płukanego. Należy również wymienić zniszczone sklejki na płyty HDPL, a także dokupić brakujące zniszczone elementy.
Montaż siłowni zewnętrznych - 2szt. (ul. Kołłątaja).
Montaż karuzeli talerzowej z ławeczkami (ul. Pracy).
Montaż zestawu zręcznościowego ,,Sudety" (os. Legionów). Do zestawu należy dokupić: przejście linowe, linę z obręczami oraz kratownicę z lin. Należy wymienić zniszczone sklejki na płyty HDPE ok. 5,20m2, oraz kamienie wspinaczkowe 10szt. Dodatkowo należy wykorytować teren stanowiący strefę bezpieczeństwa wokół urządzenia 110m2 na głębokość 0,30m a następnie wypełnić wyznaczoną strefę piaskiem płukanym (wielkość ziarna 0,2-2mm).
Montaż drążków do podciągania (ul. Kołłątaja). Korytowanie terenu stanowiącego obszar strefy bezpieczeństwa 2,60 x 4,10m wokół urządzenia na głębokość 0,30m, a następnie wypełnienie wyznaczonej strefy piaskiem płukanym (wielkość ziarna 0,2-2mm).
Montaż zestawu zabawowego ,,Dama" (os. Legionów). W zestawie należy wymienić kratownicę z lin wraz z przejściem. Dodatkowo należy wykorytować teren stanowiący strefę bezpieczeństwa wokół urządzenia 45m2 na głębokość 0,30m a następnie wypełnić wyznaczoną strefę piaskiem płukanym (wielkość ziarna 0,2-2mm).
Montaż huśtawki wahadłowej poczwórnej (ul. Krzyska). Korytowanie terenu stanowiącego obszar strefy bezpieczeństwa 7,10 x 6,66m wokół urządzenia na głębokość 0,30m, a następnie wypełnienie wyznaczonej strefy piaskiem płukanym (wielkość ziarna 0,2-2mm).
Montaż konstrukcji do gry w koszykówkę (os. Niepodległości),
Montaż huśtawki ramieniowej dwuosobowej - 2szt. (Park Piaskówka 1szt., ul. Pułaskiego 1szt.) Korytowanie terenu stanowiącego obszar strefy bezpieczeństwa (8,50 x 3,80m dla jednej huśtawki) wokół urządzenia (razem 64,60m2) na głębokość 0,30m, a następnie wypełnienie wyznaczonej strefy piaskiem płukanym (wielkość ziarna 0,2-2mm).
Montaż zestawu zabawowego ,,Bambino" (Park Piaskówka). W zestawie należy wymienić zniszczone sklejki (barierki, stopnie - płyta antypoślizgowa) na płyty HDPE ok. 5, 00m2. Dodatkowo należy wykorytować teren stanowiący strefę bezpieczeństwa wokół urządzenia 27m2 na głębokość 0,30m, a następnie wypełnić wyznaczoną strefę piaskiem płukanym (wielkość ziarna 0,2-2mm).
Montaż huśtawki tornado (os. Legionów). Do huśtawki należy dokupić zestaw składający się z siedziska (bocianie gniazdo) lin/łańcuchów wraz z kardanem (oryginalne zawiesie). Dodatkowo należy wykorytować teren stanowiący strefę bezpieczeństwa wokół urządzenia 36m2 na głębokość 0,30m a następnie wypełnić wyznaczoną strefę piaskiem płukanym (wielkość ziarna 0,2-2mm).
Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej z siedziskami kubełkowymi (Góra Św. Marcina). Korytowanie terenu stanowiącego obszar strefy bezpieczeństwa 7,70 x 2,90m wokół urządzenia na głębokość 0,30m, a następnie wypełnienie wyznaczonej strefy piaskiem płukanym (wielkość ziarna 0,2-2mm).

Dokument nr: WIM-RGK.7021.3.58.2018.MS

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 11 lipca 2018 r., godz. 900
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnowa, Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter, pokój nr 1.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - do 3 sierpnia 2018 r.

Wymagania:
3. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. utrudnienia bądź szczególna ostrożność przy realizacji zamówienia:
montaż urządzeń w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 1176:2009,
po zakończeniu prac związanych z montażem urządzeń należy uprzątnąć i uzupełnić powierzchnie zielone (obsiać trawą miejsca uszkodzone podczas robót),
powstałe odpady należy zagospodarować we własnym zakresie i na swój koszt,
miejsce montażu należy zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych,
wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
. Informacje dotyczące gwarancji i rękojmi:
na malowanie Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji licząc od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, natomiast na zamontowane urządzenia zabawowe Wykonawca udzieli 5 lat rękojmi, licząc od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
IV. Inne wymagane dokumenty:
Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Oferty nieodrzucone oceniane zostaną wg kryterium: cena (wartość brutto), znaczenie 100%
wg wzoru:
P = Z : Y x 100
gdzie:
P - liczba punktów,
Z - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y - cena oferty badanej nieodrzuconej.
Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów w kryterium cena.

VI. Umowa, informacje o istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub o ogólnych warunkach umowy lub o wzorze umowy:
1. Zawarcie umowy w wyniku przetargu nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na osobnym dokumencie obejmującym jej treść.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty w umowie przewiduje się dokonanie między innymi następujących zapisów:
a) zakres przedmiotu umowy - zgodnie z pkt. II ogłoszenia,
b) termin wykonania umowy - zgodnie z pkt. III ogłoszenia,
c) wynagrodzenie umowne - rozliczenie za wykonaną pracę odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze wykonanej pracy,
d) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących sytuacjach i wysokościach:
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia,
za nieterminowe wykonanie zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od podpisania umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z następnym Wykonawcą lub pozostawić postępowanie bez wyboru.
4. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w pkt. II ogłoszenia.
3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty o ile Wykonawca je przewiduje (np. opłaty, ubezpieczenia, itp.).
4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Minimalne wymagania dotyczące zawartości formularza ofertowego:
1) nazwa Oferenta,
2) dane kontaktowe Oferenta, w tym adres siedziby, telefon, faks, e-mail.
3) data sporządzenia oferty,
4) określenie przedmiotu zamówienia, na który składana jest oferta przez powołanie się na nazwę zamówienia,
5) deklarowany termin wykonania usługi, lecz nie dłuższy niż określony w ogłoszeniu,
6) cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
4. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Wykonawca muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
5. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego, tj. na Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.
7. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.

X. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr 14/6882 876 lub drogą elektroniczną (e-mail: m.szentaler@umt.tarnow.pl).
XII. Odrzucenia oferty:
Organizator odrzuca ofertę, jeżeli:
1) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
2) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
6) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne rozbieżności z jego treścią,
7) została złożona przez Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność nie wykonał zawartej z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wykonał ją nienależycie, lub został zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej,
8) została złożona przez Wykonawcę, z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które oferent ten ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

XIII. Informacje dodatkowe:
1. O wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadamia uczestników obowiązkowo na piśmie oraz dodatkowo za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, jednocześnie umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający przetargu udzieli wyjaśnień jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru, w szczególności gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert warunki przetargu mogą zostać przez Zamawiającego zmienione.
5. Przetarg może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny.

Kontakt:
1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów w sprawach proceduralnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia są: p. Michał Szentaler, ul. Mickiewicza 6, pok. 210, tel. 14/68 82585, a w razie jego nieobecności p. Barbara Wawryka, pok. 210, tel. 14/68 82 878.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.