Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2517z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja nagłośnienia pływalni

Przedmiot:

Modernizacja nagłośnienia pływalni

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBORZ Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Potocka 1
01-652 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 832 46 00, 22 832 45 50, faks 22 832 45 55
sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja nagłośnienia pływalni OSIR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.
4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
> Projekt nagłośnienia basenu - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
> Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: 981/2018

Składanie ofert:
wymienionych sposobów):
> pisemnie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz, adres: ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
> osobiście w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz, adres: ul. Potocka 1, Warszawa, I piętro - sekretariat,
> drogą elektroniczną: e-mail. sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl,
do dnia 13.07.2018 r., do godziny 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, Warszawa.

Wymagania:
5. Kryteria oceny ofert: 100% cena
6. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełniać następujące warunki: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał1 (tj. zakończył) co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu nagłośnienia obiektu np. sportowego, teatralnego, widowiskowego, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każde.
7. Na potwierdzenie spełniania powyżej wskazanych warunków należy wraz z ofertą przedłożyć następujące dokumenty i/lub oświadczenia:
> wykaz dostaw (zgodny z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
8. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną,
b) dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 7,
c) inne dokumenty - opracowany przez Wykonawcę Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, podpisany przez osobę upoważnioną.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny brutto wraz z podatkiem należnym Wykonawcy w PLN( z VAT ), a w przypadku innych kryteriów wraz z podaniem ich wartości, należy sporządzić w języku polskim. Do oferty należy dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty, w tym Wykaz dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz wypełniony Formularz cenowy. Całość oferty wraz z załącznikami należy wysłać w sposób wskazany w pkt 10 Zapytania ofertowego. Kopertę lub maila należy opatrzeć podpisem:
,,OFERTA na....................................................................................
nr sprawy..................................Termin złożenia oferty.........................
11. UWAGA:
> Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie;
> Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie LUB
w przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.; > Oferty, których cena będzie znacząco odbiegać od średniej złożonych ofert, bądź od wartości szacunkowej, a w ocenie zamawiającego będzie nierealna i może zagrażać prawidłowej realizacji zamówienia, będą odrzucone;
> Oferty złożone przez wykonawców, którzy w ostatnich trzech latach przed dniem składania ofert, nienależycie wykonywali lub wykonali zamówienie na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, świadczoną na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz, nie będą oceniane;
> Pytania do opisu przedmiotu zamówienia należy składać najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego termin składania ofert.
> Odpowiedzi na pytania:
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania drogą elektroniczną.
> Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.