Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
powiat: białostocki
+48 (085) 742-81-55, +48 (085) 719-71-47 fax
iod@eterneco.eu
Województwo: podlaskie
Miasto: Dobrzyniewo Duże
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: ,,Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym" w pełnym zakresie (branża drogowa, branża teletechniczna).
Zakres prac:
Zakres prac objętych nadzorem przedstawiono w dokumentacji projektowej w branżach: drogowej i teletechnicznej stanowiącej załączniki nr 3, 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Sposób realizacji zamówienia:

Inspektor nadzoru robót każdej z branż musi posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz spełniać pozostałe wymogi wynikające z prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru będzie reprezentował Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

Podstawowe obowiązki osób nadzorujących:

Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji,
Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
Monitorowanie postępu prac, włącznie ze składnikiem okresowych raportów je określających, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe,
Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy,
Nadzór i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów oraz prób wytrzymałościowych,
Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
Zachowanie poufności informacji.
Przewiduje się, że zakres zadań Inspektora Nadzoru będzie obejmował prowadzenie następujących działań:

Zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:
Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji,
Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień,
Zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów wynikających z zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym umowy,
Współpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót oraz Generalnym Wykonawcą inwestycji drogowej,
Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
Zlecanie wykonania testów jakości specjalistycznym instytucjom, na wniosek Zamawiającego,
Sprawdzenie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,
Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,
Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót,
Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót,
Rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonania robót budowlanych,
Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych,
Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,
Negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu,
Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,
Sprawdzanie wykonania robót zanikowych,
Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych konstrukcji, instalacji
i urządzeń,
Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym,
Uczestniczenie w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania,
Informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie tych problemów,
Informowanie zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Zamawiającym (robót ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji oraz obiektów inżynierskich) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę,
Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom , gdy jest to wykonalne,
Sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne w postaci map), w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
Organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu Odbioru, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy dotyczącymi realizacji projektu.

Zakres zadań Wykonawcy określony w pkt.1.3. pkt. 2) ppkt. 1 lit. i), k), m) - p), z) konieczny jest do przedłożenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zadania podczas okresu zgłaszania wad:

Po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązaniu sporów.

W szczególności zadania te polegać będą na:

Organizowaniu i uczestnictwie w przeglądach gwarancyjnych (min. raz w roku) - okres gwarancji - 7 lat od daty podpisania odbioru końcowego robót,
Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji,
Przygotowanie i sprawdzenie protokołów końcowych,
Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,
Zarekomendowanie zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą robót.
Dodatkowo do zadań Inspektora Nadzoru należeć będzie:
Udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych na Placu Budowy oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów spotkań,
Prowadzenie ewidencji wizyt przedstawicieli Inspektora nadzoru, Zamawiającego oraz innych Instytucji zaangażowanych w realizację projektu na plac budowy.

CPV: 71.52.00.00-9

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże pok.1 (sekretariat) do dnia 13.07.2018r. godz. 10:00.

Koperta musi być oznaczona nazwą Wykonawcy oraz zaadresowana wg. poniższego wzoru

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duże
Oferta na: ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym"
Nie otwierać do dnia 13.07.2018r. do godz. 10:15

Miejsce i termin realizacji:
Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych, które objęte są umową Or.272.8.2018 z dnia 28.05.2018r. z Generalnym Wykonawcą inwestycji pn: ,,Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym". Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018r. Termin może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych przedsięwzięcia.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej i doświadczenia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca winien wykazać, iż: osoba na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego posiada uprawnienia budowlane, w specjalności drogowej oraz branży teletechnicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 690 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową brutto:

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawca złożą oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
Oferta winna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1;

- kserokopia dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane (dot. wszystkich wymaganych specjalności);

- potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (dot. wszystkich wymaganych specjalności);
Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie od ich uzupełnienia.
Zamawiający poprawi w treści oferty:
Oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na nie zgodę.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 13.
Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania faksem lub pocztą elektroniczną i zamieści informację na stronie internetowej
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.