Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
498z dziś
3016z ostatnich 7 dni
11242z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont automatyki bramy głównej

Przedmiot:

Remont automatyki bramy głównej

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
+48 25 643-19-17
michal.kowal@uph.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont automatyki bramy głównej na dziedziniec Pałacu Ogińskich

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: DZP.283.134.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 13 lipca 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Konarskiego 2, 08-110
Siedlce (pok. 59).

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UPH w Siedlcach, przy ul. Konarskiego 2 (pok. 20 - 21), 08-110
Siedlce, w terminie do 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Zamawiający określa, iż zamówienia musi być wykonane w terminie do 31 lipca 2018 r.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą,
czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte w sposób uniemożliwiający
samoczynne zdekompletowanie oferty. Wszystkie zapisane strony winny być ponumerowane oraz
zaparafowane i opatrzone pieczęcią imienną (lub podpisane czytelnie) przez osobę (osoby) uprawnioną
do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione
w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
2) Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej
kopercie oznaczonej napisem: ,Remont bramy", zawierającej wszystkie dokumenty składające się na ofertę,
wymienione w pkt 4.Do oferty dołączyć należy następujące dokumenty:
1) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
2) zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
IV. Kryterium oceny ofert
1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium: CENA BRUTTO ZA WYKONANIE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - znaczenie: 100%
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie
zamówienia.
V. Forma wynagrodzenia Wykonawcy
1. Zamawiający ustala, iż wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, stałym, niezmiennym
w całym okresie obowiązywania umowy, obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie
i uwzględniającym wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:
1) koszty wbudowanych materiałów;
2) koszty robocizny;
3) koszty udzielonej gwarancji.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie dołączonego do
niniejszego ogłoszenia przedmiaru robót.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jednorazowo, po zakończeniu wykonania przedmiotu
zamówienia.
4. Warunki płatności:
1) forma płatności - przelew;
2) termin płatności - do 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu: Michał Kowal, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 25/643 19 35,
e-mail: michal.kowal@uph.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.