Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3017z ostatnich 7 dni
11244z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń mini placu zabaw

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń mini placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
powiat: opoczyński
Tel.: 44 756 - 15 - 22
budownictwo@mniszkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Mniszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń mini placu zabaw w trzech miejscowościach na terenie Gminy Mniszków
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018.) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż elementów mini placu zabaw na terenie Gminy Mniszków w następujących lokalizacjach:
- miejscowość Duży Potok, na działce nr 801 (Obręb nr 19 Potok B)
- miejscowość Zajączków, na działce nr 294/2 (Obręb nr 28 Zajączków)
- miejscowość Strzelce, na działce nr 511 (Obręb nr 25 Strzelce)
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń mini placu zabaw w trzech miejscowościach na terenie Gminy Mniszków.
Szczegółowy zakres, w tym rodzaj i ilość planowanych do zakupu i montażu urządzeń mini placu zabaw określa poniższa tabela:
Sołectwo opis Szt.
Duży Potok Zestaw zabawowy: Zestaw wyposażony w dwie zjeżdżalnie - jedna z niskiej wieży 0,9m dla najmniejszych pociech oraz druga większa z zjazdem z wys. l,3m dla nieco większych dzieci, dodatkowo wyposażony w schodki i pojedynczą huśtawkę na łańcuchach ze stali nierdzewnej Zestaw wykonany z drewna klejonego, elementy kolorowe zabezpieczające wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV tworzywa HDPE oraz kompozytu (daszki), elementy stalowe są ocynkowane i pomalowane proszkowo, ślizg wykonany z blachy nierdzewnej. Siedzisko płaskie lub kubełkowe. 1
Urządzenie pojedyncze: Huśtawka wagowa wykonana z drewna zabezpieczonego drewnochronem, stelaż stalowy ocynkowany, pomalowany proszkowo, siedziska z tworzywa HDPE. 1
Kosz na stelażu, stalowy ocynkowany i pomalowany proszkowo. Wkład kosza umieszczony w obudowie z listewek drewnianych zabezpieczonych drewnochronem w kolorze zbliżonym do koloru urządzeń placu zabaw. 1
Ławeczka Stelaż ocynkowany pomalowany proszkowo. Listewki drewniane zabezpieczone drewnochronem. Przybliżone wymiary 90x50x190 cm 2
Regulamin na stelażu Stelaż stalowy ocynkowany i pomalowany proszkowo. 1
Zajączków Zestaw zabawowy: Zestaw wyposażony w dwie zjeżdżalnie - jedna z niskiej wieży 0,9m dla najmniejszych pociech oraz druga większa z zjazdem z wys. l,3m dla nieco większych dzieci, dodatkowo wyposażony w schodki i pojedynczą huśtawkę na łańcuchach ze stali nierdzewnej Zestaw wykonany z drewna klejonego, elementy kolorowe zabezpieczające wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV tworzywa HDPE oraz kompozytu (daszki), elementy stalowe są ocynkowane i pomalowane proszkowo, ślizg wykonany z blachy nierdzewnej. Siedzisko płaskie lub kubełkowe. 1
Urządzenie pojedyncze: Huśtawka wagowa wykonana z drewna zabezpieczonego drewnochronem, stelaż stalowy ocynkowany, pomalowany proszkowo, siedziska z tworzywa HDPE. 1
Kosz na stelażu, stalowy ocynkowany i pomalowany proszkowo. Wkład kosza umieszczony w obudowie z listewek drewnianych zabezpieczonych drewnochronem w kolorze zbliżonym do koloru urządzeń placu zabaw. 1
Ławeczka Stelaż ocynkowany pomalowany proszkowo. Listewki drewniane zabezpieczone drewnochronem. Przybliżone wymiary 90x50x190 cm 2
Regulamin na stelażu Stelaż stalowy ocynkowany i pomalowany proszkowo. 1
Strzelce Zestaw zabawowy: Zestaw wyposażony w dwie zjeżdżalnie - jedna z niskiej wieży 0,9m dla najmniejszych pociech oraz druga większa z zjazdem z wys. l,3m dla nieco większych dzieci, dodatkowo wyposażony w schodki i pojedynczą huśtawkę na łańcuchach ze stali nierdzewnej Zestaw wykonany z drewna klejonego, elementy kolorowe zabezpieczające wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV tworzywa HDPE oraz kompozytu (daszki), elementy stalowe są ocynkowane i pomalowane proszkowo, ślizg wykonany z blachy nierdzewnej. Siedzisko płaskie lub kubełkowe. 1
Urządzenie pojedyncze: Huśtawka wagowa wykonana z drewna zabezpieczonego drewnochronem, stelaż stalowy ocynkowany, pomalowany proszkowo, siedziska z tworzywa HDPE. 1
Kosz na stelażu, stalowy ocynkowany i pomalowany proszkowo. Wkład kosza umieszczony w obudowie z listewek drewnianych zabezpieczonych drewnochronem w kolorze zbliżonym do koloru urządzeń placu zabaw. 1
Ławeczka Stelaż ocynkowany pomalowany proszkowo. Listewki drewniane zabezpieczone drewnochronem. Przybliżone wymiary 90x50x190 cm 2
Regulamin na stelażu Stelaż stalowy ocynkowany i pomalowany proszkowo. 1

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mniszkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków lub drogą elektroniczna na adres email budownictwo@mniszkow.pl do dnia 11.07.2018 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania zamówienia usłała się do sześciu tygodni od daty podpisania umowy, przy czym jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostarczonych i zamontowanych elementów placu zabaw.
Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia gotowość da odbioru na co najmniej 5 dni roboczych przed upływem ww. terminu.

Wymagania:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, co do ich funkcji oraz przybliżonych parametrów lub/i składu w przypadku urządzeń, składających się z zestawu elementów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje wskazujące pożądane przez Zamawiającego minimalne wymogi. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Planowane do zakupu urządzenia placu zabaw winny spełniać wymagania wynikające z norm grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw (w zależności od rodzaju urządzenia).
Wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń placu zabaw będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:
a) karty techniczne urządzeń, wskazujące w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane. W tym min. informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach oraz lista zalecanych części zamiennych) - oryginał;
b) instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji -- oryginał;
c) certyfikaty zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z ww. normami kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Wymagane do dostarczenia urządzenia placu zabaw muszą być fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowane, w tym do prezentacji.
W przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań Wykonawca, zobowiązany będzie do ich wymiany, na urządzenia o odpowiedniej jakości w terminie uzgodniony z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
Roboty budowlane związane z montażem dostarczonych urządzeń placu zabaw należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w tym Prawo budowlane, Polskimi Normami oraz szczegółowymi przepisami.
Na dostarczone i zamontowane urządzenia placu zabaw należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował jedno kryterium: najniższa cena.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
Oferta cenowa sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć wykaz planowanych do montażu urządzeń placu zabaw wraz ze szczegółowym opisem technicznym urządzeń i rysunkami lub zdjęciami.
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej.
Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje oraz uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy urządzeń placu zabaw oraz ich montażu.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości. cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej Gminy Mniszków.
Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Krzysztof Podlewski, tel. 44 756 - 15 -22, email: k.podlewski@mniszkow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.