Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ogrodzenia

Przedmiot:

Remont ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2018-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gospodarka Komunalna w Celestynowie
ul. Regucka 5
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
tel./fax 22 789 70 52
gospodarka.kom@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w Celestynowie przy ul. Osieckiej"
Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą z dnia
z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), z
wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm), w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy oraz Regulaminem
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro w Gospodarce
Komunalnej w Celestynowie.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania
Wody w Celestynowie (dotyczy wschodniej części nieruchomości). Długość istniejącego
ogrodzenia wynosi około 68 m.
2. Zakres robót:
Lp. Zakres robót Jednostka miary Ilość
1
Demontaż istniejących płyt betonowy o wymiarach
2000x500 mm składowanych pionowo w 4 warstwach.
Płyty należy składować na terenie Stacji Uzdatniania
Wody.
szt. 128
2
Demontaż istniejących słupków betonowych. Słupki należy
składować na terenie Stacji Uzdatniania Wody.
szt. 35
3 Wykonanie fundamentu betonowego 0,5 m x 0,3 m m3 10,2
4
Obsadzenie słupków stalowych ocynkowanych O 1 1/2"
(materiał dostarcza Zamawiający)
szt. 35
5
Obsadzenie łączników betonowych
(materiał dostarcza Zamawiający)
szt. 35
6
Zabezpieczenie płyt betonowych 2 warstwami
,,dysperbitu"
szt. 35
7
Montaż płyt betonowych pomiędzy łącznikami
betonowymi (materiał dostarcza Zamawiający)
szt. 35

GOSPODARKA KOMUNALNA
05-430 Celestynów; ul. Regucka 5
tel. /fax. 22-789-70 52, tel. 22-789-70-31
gospodarka.kom@celestynow.pl
8
Montaż siatki ogrodzeniowej wraz z napinaczem oraz linką
stalową wzmacniającą montowaną podwójnie (góra i dół)
(materiał dostarcza Zamawiający)
mb 68
3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) ponoszenia odpowiedzialności, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności i operacji na terenie wykonywania robót, metod wykonywania robót, metod
użytych przy robotach budowlanych i prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowiązującymi przepisami,
2) do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu
na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;
3) ponoszenia odpowiedzialności za ochronę przekazanych punków pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót,
4) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod
względem przeciwpożarowym oraz BHP,
5) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie spowodowane przez działania uszkodzenia
instalacji, a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt,
6) bieżącego oczyszczenia i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót.
4. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia pracowników posiadających niezbędne doświadczenie, uprawnienia i
kwalifikacje.
5. W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu
budowy poniesie Wykonawca.

Dokument nr: ZP/ 29 /2018

Składanie ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego tj. Gospodarka Komunalna
w Celestynowie, ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów lub przesłać skan oferty na adres e-mail:
gospodarka.kom@celestynow.pl.
2. Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2018 r. godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 10 sierpień 2018 r.

Wymagania:
W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty
załączyć należy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
3) Wykaz robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
zaproszenia do składania ofert. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w

GOSPODARKA KOMUNALNA
05-430 Celestynów; ul. Regucka 5
tel. /fax. 22-789-70 52, tel. 22-789-70-31
gospodarka.kom@celestynow.pl
postępowaniu Wykonawca musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem tj.: w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (ukończył), co najmniej
jedną robotę budowlaną, której przedmiotem był remont/ budowa ogrodzenia o długości
minimum 50 m - należy podać ich rodzaj, daty i miejsca wykonania robót budowlanych,
wartość oraz załączyć dowody dotyczące robót, określające czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
zaproszenia do składania ofert oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
wykonawcy.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko
jedna cena.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie
postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4. Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem
przez wykonawcę.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
6. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia do składania ofert. Dokonana modyfikacja
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy zgłosili się do
zamawiającego. Wszystkie zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla
wykonawców.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Oferty nie kompletne i niepotwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale III, nie będą badane.
11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, może wezwać wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do
wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej oferty.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo

GOSPODARKA KOMUNALNA
05-430 Celestynów; ul. Regucka 5
tel. /fax. 22-789-70 52, tel. 22-789-70-31
gospodarka.kom@celestynow.pl
należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Tomasz Bąk tel. 603 116 134 w
sprawach merytorycznych oraz Anna Michalska tel. 605 110 776 amichalska@komunalna.pl w
sprawach proceduralnych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.