Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
308z dziś
2568z ostatnich 7 dni
11452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dostawą, wymianą i montażem trzech kotłów c.o - gaz

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą, wymianą i montażem trzech kotłów c.o - gaz

Data zamieszczenia: 2018-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel: 33 /499 06 02, kom.: 602 595 147
jroclawska@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot postępowania.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na:
,,Zakup wraz z dostawą, wymianą i montażem trzech kotłów c.o - gaz
w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej"
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zaproszeniu, ,,Formularzu cenowym" - załącznik nr 2, arkuszu kalkulacji ceny - załącznik nr 3 oraz wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do zaproszenia.
II. Zakres dostaw w szczególności obejmuje:
zakup wraz z dostawą i wymianą istniejących kotłów oraz montażem czterech nowych kotłów c.o - gaz w budynkach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy następujących ulicach: ul. Wzgórze 19 oraz ul. Czereśniowej 22. Zakres dostaw do wykonania w szczególności obejmuje:
1) dostawę 3 kotłów centralnego ogrzewania gazowych,
2) demontaż istniejących kotłów,
3) demontaż i montaż instalacji gazowej do kotłów,
4) dopasowanie instalacji c.o. do nowych kotłów (rozdzielacze, pompy, zawory),
5) montaż nowych kotłów c. o. wraz z automatyką,
6) montaż przewodów spalinowych do kotłów,
7) uruchomienie ktłów wraz z regulacją instalacji c.o. na gorąco, wykonanie prób szczelności.
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) zakres dostawy obejmuje zakup wraz z dostawą, wymianą i montażem kotłów c.o.-gaz wyszczególnionych w ,,Formularzu cenowym" - załącznik nr 2,
2) szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w arkuszu kalkulacji ceny, w którym należy wyliczyć cenę oferty - załączniki nr 3,
3) wszystkie parametry opisane w niniejszej specyfikacji należy traktować jako minimalne, Wykonawca w ofercie winien jest dostarczyć szczegółowe parametry oferowanych kotłów grzewczych, wraz z nazwami producentów kotłów, parametrów technicznych dostarczonego sprzętu itp.,
4) transport, wniesienie, montaż zakupionych urządzeń (kotłów) odbywa się na koszt Wykonawcy,
5) wymaga się aby Wykonawca współpracował z przedstawicielami Zamawiającego Inspektorem technicznym z Administracji Domów Mieszkalnych, który będzie pełnić nadzór nad zakupem, dostawą oraz montażem,
8) Wykonawca winien wycenić wszystkie pozycje ujęte w kalkulacji ceny - załącznik nr 3 na podstawie otrzymanych kalkulacji, pozycje pominięte w wycenie nie będą podlegały rozliczeniu i będą stanowiły podstawę do odrzucenia oferty,
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że zakres prac montażowych objętych przedmiotowym zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w razie potrzeb, ale nie więcej niż do 5% całkowitej wartości zamówienia,
10) Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia oraz ich komponenty były oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,
11) Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o przyjęciu postawionych wymagań ogólnych oraz realizacji zamówienia zgodnie z ich brzmieniem (załącznik nr 1 do siwz - ,,Formularz propozycji cenowej").
12) Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nr telefonu/faxu kontaktowego i adres e-mail, na które Zamawiający będzie zgłaszał wszelkie zapytania, usterki i awarie,
13) Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony towar na czas określony przez producenta. W razie braku gwarancji producenta Wykonawca sam określi czas gwarancji na sprzedany przez swoją firmę towar liczony od daty dostarczenia zamawianych urządzeń. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w ,,Dokumencie gwarancyjnym" stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
14) w okresie gwarancji wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (dojazd w miejsce awarii, odbiór urządzeń, załadunek i rozładunek, dostarczenie urządzeń po usunięciu usterki, koszty napraw) ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zgłoszenie awarii urządzeń telefonicznie, faxem lub e-mail, wskazanym w ofercie, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
15) wymagany czas naprawy maksymalnie 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. W razie przedłużenia się naprawy Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenia zastępcze, o nie gorszych parametrach,
16) Zamawiający wymaga, aby prace montażowe objęte niniejszym zamówieniem były wykonane rzetelnie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
17) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia siłami własnymi, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń, sprzętu i pracowników, a w szczególności własnym transportem,
18) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wywiózł, po zakończeniu prac montażowych na danym obiekcie, wszelkie materiały pozostałe po pracach montażowych ,
19) Zamawiający zastrzega sobie, że prace wykonane, które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę, a także nie uzyskały pisemnej akceptacji inspektora nadzoru nie będą uwzględnione w rozliczeniu finansowym,
18) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił zamawiającemu gwarncji jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy niezależnie od swych zobowiązań z tego tytułu określonych w kodeksie cywilnym. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych prac. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimalnymi okresami gwarancyjnymi. Wymagana gwarancja jakości i rękojmi za wady co najmniej 36 miesięcy od daty dostarczenia i montażu kotłów grzewczych,
19) wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego właściwe kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych prac, zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie oraz
sprzęt i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania prac związanych z ww. robotami oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność BHP,

Dokument nr: DZ/116/2018

Składanie ofert:
VIII. Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne (parter)
IX. Termin składania ofert:
12. 07. 2018 r. do godz. 15:00
Oferty można również przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: jroclawska@zgm.eu lub faksem na numer: 33 499 06 03 .

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin dostawy.
do 14 dni od dnia zawarcia umowy
1) Okresy realizacji zamówienia: ...............................................................................

Wymagania:
V. Warunki formalne i merytoryczne:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzania działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2) Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie wszystkich dokumentów wskazanych w ust. V, pkt. 3, ppkt. 1 i 2 niniejszego zaproszenia.
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną nieruchomości i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania dostaw objętych zamówieniem. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
6) Wykonawców zamierzających złożyć oferty proszę o wcześniejszy kontakt z Administracją Domów Mieszkalnych w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5, (telefony: 33/812 42 24; 33/812 28 63), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze, w celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej budynku,
Tylko wizja lokalna dokonana w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
2. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych:
w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, obowiązujących od dnia 25 maja 2018r., Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację o przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych w postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 9,
2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 8.
3. Oferta powinna zawierać:
1) Wykonawca winien złożyć wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej w ust. V, pkt. 3 niniejszego zaproszenia,
2) Powyższe dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Należy na kserokopii zamieścić zapis, np.: ,,za zgodność kopii z oryginałem", ,,potwierdzam zgodność kopii z oryginałem" oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.
4. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć, wraz z ofertą następujące dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępoweaniu okreslonych przez Zamawiającego, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia :
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) wypełniony ,,Formularz cenowy" (załącznik nr 2), w którym została skalkulowana cena oferty, nie zawierający błędów w obliczeniu ceny,
c) wypełniony formularz ,,Kalkulacji ceny" (załącznik nr 3), w którym została skalkulowana cena oferty, nie zawierające błędów w obliczeniu ceny,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 4,
f) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8,
g) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie,
h) dane dotyczące podwykonawców i zakresu prac przewidywanych im do przekazania (rzeczowo i kwotowo); brak wskazania w ofercie przyszłego podwykonawcy oraz zakresu wykonywanego przez niego zadania skutkować będzie niemożliwością późniejszego ubiegania się wykonawcy o zgodę na zatrudnienie podwykonawcy czy ustalanie zakresu powierzanych mu czynności; wykonawca bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w jego ofercie,
i) wykaz osób wraz, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane prawem uprawnienia lub dokumenty równoważne (załącznik nr 5), wymaga się aby Wykonawca dysponował co najmniej 3 osobami do realizacji dostawy, w tym:
- co najmniej 1 osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych, w tym uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń gazowych (kotłów gazowych) i instalacji gazowych do 5 kPa, wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia,
- co najmniej 1 osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia,
- co najmniej 1 osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne ,,D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją i nadzorem urządzeń, instalacji gazowych, w zakresie robót instalacyjnych branży instalacyjnych c.o., wod-kan, gaz, wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia,
- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do obsługi kotłów gazowych w zakresie - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu do 5kPa, konserwacja i naprawa urządzeń sterowania, konserwacja i naprawa instalacji c.o., wraz z dokumentami potwierdzającymi jej uprawnienia,
ww. osoby winny posiadać co najmniej 3 letnią praktykę w wykonywaniu dostaw i prac instalacyjnych, montażowych związanych z instalacjami kotłów centralnego ogrzwania lub wykonywaniem instalacji c.o, wod-kan, gaz,
j) wykaz dostaw, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegających na wykonaniu dostaw wraz z montażem kotłów gazowych i c.o. oraz dopasowaniem instalacji do kotłów, w budynkach takich jak np.: budynki mieszkalne, biurowe, banki, hotele, domy wczasowe, urzędy państwowe, budynki użyteczności publicznej itp., sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 - ,,Wykaz dostaw", zawierający co najmniej 2 wykonane lub aktualnie wykonywane dostawy polegające na dostawie, wymianie i montażu kotłów grzewczych c.o. - gaz wraz z dopasowaniem instalacji c.o. i gaz, o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 złotych każde, wraz z dowodami - dokumentami od Zamawiających dla których były realizowane dostawy, potwierdzającymi, że dostawy o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
k) aktualną (tj. taką której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł, wraz z dowodem zapłaty pierwszej składki ubezpieczenia,
l) w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie związania z ofertą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła 100 000,00 zł i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni.
Zaleca się, aby Wykonawca złożył wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej jak wyżej. Każdy z wymaganych dokumentów może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez składającego dokument wykonawcę wraz z aktualną datą.
2) W przypadku oferty składanej przez dwa i więcej podmiotów, każdy podmiot z osobna zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot, określonych w ust. V, pkt. 3, lit. d), e), f) i j). Pozostałe wymagane dokumenty podmioty te składają razem.
3) Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów i oświadczeń rzetelnych oraz potwierdzających prawdę pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwiec 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami).
5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Przy obliczaniu ceny Wykonawca winien:
a) obliczyć cenę oferty, uwzględniając przewidywany zakres dostaw - usług oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
b) zakres dostaw, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresem dostaw - usług określonym w kalkulacji ceny stanowiącym załącznik numer 3,
c) Wykonawca wpisuje ceny jednostkowe za poszczególne dostawy - usługi dla zakresu usług wyszczególnionych w ,,Kalkulacji ceny" - załącznik nr 3,
c) następnie Wykonawca wylicza wartość dostawy - usługi, zgodnie z ,,Formularzem cenowym" - załącznik nr 2,
c) w cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie składniki objęte niniejszym zamówienie tj. winien wliczyć dostawę kotła, montaż, dopasowanie instalacji, uruchomienie, rozruch instalacji, posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, sprzętu, drobnych materiałów do wykonania dostawy - usługi, koszty dojazdu, transportu, wniesienia i instalacji itp.,
d) następnie Wykonawca zsumuje wszystkie pozycje ujęte w ,,Formularzu cenowym" - załączniki nr 2. Wartość ta stanowić będzie wyliczoną ryczałtową wartość oferty netto bez podatku VAT.
2. Do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto Cena końcowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamowienia z należnymi podatkami, opłatami.
a) w cenie oferty powinien być uwzględniony transport materiałów i urządzeń, dojazd na miejsce montażu, wykonanie prac montażowych, koszt materiałów drobnych, wywóz pozostałości (odpadów, śmieci) itp.,
b) cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie składniki cenowe niezbędne do wykonania zamówienia,
c) do oceny ofert Zamawiający przyjmie ryczałtową cenę oferty brutto za całość zamówienia,
d) błędne obliczenie przez Wykonawcę ceny oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty,
e) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wszystkie składniki cenotwórcze określone w ,,Kalkulacji ceny" - załącznik nr 3. Opuszczenie lub nie wyliczenie wymaganych składników ceny jednostkowej, będzie traktowane jako błąd, którego nie można poprawić i spowoduje odrzucenie oferty,
f) cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z ,,Kalkulacji ceny" oraz ,,Formularza cenowego" oraz inne koszty wynikające z umowy, która stanowi załącznik numer 7,
g) nie dopuszcza się zmian przedstawionych w ,,Kalkulacji ceny" podstaw wyceny,
h) ryczałtowa cena końcowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia z należnymi podatkami, opłatami i upustami. Wszystkie uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego zadania uwzględnia cena oferty,
i) do oceny ofert Zamawiający przyjmie ryczałtową cenę oferty brutto za całość zamówienia,
j) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie można poprawić i spowoduje odrzucenie oferty,
k) cena oferty powinna być podana w złotych polskich (zamawiający uzna za prawidłową ofertę, której cena podana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:
1) jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena wykonania przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzonej przez przedstawiciela ADM oraz spełnianie wszystkich wymogów formalnych wymaganych przez Zamawiającego,
2) oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub błędnie ustalony podatek VAT, będzie przez Zamawiającego odrzucona, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6,
3) ranking, prawidłowych ofert zostanie ułożony w kolejności zaoferowanych cen - od najniższej do najwyższej,
4) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy,
5) potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów wskazanych w ust. V pkt. 4 i 5 zaproszenia. Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków formalnych wymaganych przez Zamawiającego będzie podstawą do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 6,
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze,
7) z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu związane ze zwrotem kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
VII. Termin związania ofertą:
1) termin związania ofertą wynosi 20 dni od upływu terminu składania ofert,
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu,
3) za zgodą obu stron umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta po upływie terminu związania ofertą .
X. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.zgm.eu

Kontakt:
XI. Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:
a) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Janusz Baumgart, tel. 33 / 812 42 24, 33 812 28 63 w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku, e-mail: jbaumgart@zgm.eu ,
b) pod względem formalno-proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Jolanta Rocławska, tel: 33 /499 06 02, kom.: 602 595 147, e-mail: jroclawska@zgm.eu, w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.