Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.:...

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie" - roboty podobne polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Data zamieszczenia: 2018-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 1220102240, faks +48123418487
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie" - roboty podobne polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie" - roboty podobne polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 76/2018. 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych - Plac zabaw w Parku Lotników Polskich w Krakowie, działka nr 1/140, obr. 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta. 1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje w szczególności: 1.2.1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z zakupem, wykonaniem, dostawą i montażem elementów małej architektury oraz wykonaniem nawierzchni, a także rekultywację trawnika, szczegółowo przedstawionych w załączonym do S zestawieniu tabelarycznym, w szczególności: 1.2.2. Wykonanie prac rozbiórkowych w zakresie demontażu utylizacji obrzeży, nawierzchni EPDM, nawierzchni z kostki brukowej, elementów małej architektury, 1.2.3. Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z obrzeżami, 1.2.4. Malowanie krawężników, murków GRC oraz wykonanie gier terenowych na nawierzchni, 1.2.5. Wykonanie stołu betonowego zgodnie z dokumentacją projektową, 1.2.6. Zakup, dostawa i montaż 9 szt. ławek z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci, 1 szt. stolika do gry w szachy, krzeseł zgodnie z załącznikiem do S, 1.2.7. Zmiana kolorystyki urządzeń zabawowych, 1.2.8. Rekultywacja trawnika, 1.2.9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji w programie R3 Trees, zgodnie z załączoną do S instrukcją programu. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przekazana w ramach umowy nr ZZM/U/II/40/MA/221/2018 z dnia 17.04.2018r. dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar, instrukcja programu R3 Trees, jak i zestawienie prac objętych niniejszym zaproszeniem, które stanowi załącznik do niniejszej S i jest jej integralną częścią. 1.4 Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 1.5 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności związanych z procedurami Zarządu Infrastruktury i Transportu m.in. dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZIKiT 7) i zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZIKIT (procedura ZIKiT 12), jeżeli zajdzie taka konieczność. będą w zarządzie ZIKiT (procedura ZIKiT 12), jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.6. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.7. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.8. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.10. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. 1.11. Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w S przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w S, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do S), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w S, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w S, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z S. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w S jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w S, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.12. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, murarskie oraz demontażowe i montażowe, malarskie, jak i związane z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem nawierzchni, rekultywacją trawnika oraz porządkowe były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 917 z późn. zm.). Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji zamówienia takiej ilości osób, o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, aby umowa realizowana była należycie i terminowo. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r., liczonym od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie kosztorysów uproszczonych. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej S oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z S i jej załączników w cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów wraz opisem oferowanych elementów oraz urządzeń i dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań S stanowią jedynie podstawę do oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami S oraz do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych lub zaniechanych. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1 co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenia, tj. dostarczane elementy małej architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.2 co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji na zieleń wchodzącą w zakres przedmiotu umowy, 5.3 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.4 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 5.5 Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część S. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w S. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część S

Dokument nr: 500159664-N-2018, 76/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie" - roboty podobne polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 76/2018. Zamówienie podobne, które polega na powtórzeniu robót jest następstwem wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 15/2018, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 01.03.2018r., pod nr 525467-N-2018, jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.01.2018r. określono de facto tożsamy zakres zamówienia, a zatem zamówienie powtarzające się jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego. Zamawiający ponadto, w przywołanym powyżej w zamówieniu podstawowym, przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegających na powtórzeniu określonego zakresu robót. Zakres prac mających być przedmiotem zamówienia powtarzającego się będzie realizowany na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a w szczególności wykonania robót budowlanych zgodnie z podstawowymi wymaganiami SIWZ i jej załączników, w tym ze wzorem umowy. Ustawa PZP stanowi, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki można zawrzeć umowę między innymi w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a dotyczących w szczególności robót budowlanych, a w tym między innymi remontu lub budowy nawierzchni, dostawy i montażu elementów małej architektury oraz nasadzeń zieleni zgodnie z podstawowymi wymaganiami SIWZ i jej załączników, w tym zgodnie z warunkami wzoru umowy. W przedmiotowym przypadku zamówienie podobne jest udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 17.04.2018r. Ponadto zamówienie powtarzające się nie przekracza łącznie zakładanych 50% wartości zamówienia podstawowego, gdyż wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 1.133.519,38 zł netto, tak więc 50% wartości zamówienia podstawowego wynosi kwotę 566.759,69 zł netto. Przy tym zamówienie jest udzielane temu samemu Wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego, tj. Firmie Marcin Gajda Architektura Krajobrazu, Brzezie, ul. Narodowa 116, 32-080 Zabierzów. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia podobnego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie robót podobnych (powtarzających się) jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć dotychczasowemu Wykonawcy umowy. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz z przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość a zarazem potrzeba udzielenia zamówienia podobnego polegającego na powtórzeniu analogicznych robót budowlanych wskazanemu Wykonawcy na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Marcin Gajda Architektura Krajobrazu, mail@akg.pl, Brzezie, ul. Narodowa 116, 32-080, Zabierzów, kraj/woj. małopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.